Kontrole

Kontrole zewnętrzne w Ministerstwie Sprawiedliwości

Kontrola w zakresie składania przez fundacje Ministrowi Sprawiedliwości jako właściwemu ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji, sprawozdań z ich działalności za 2004 r. oraz realizacji zadań wynikających z nadzoru nad fundacjami, przeprowadzona przez Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniach 22 maja – 12 czerwca 2006 r.

Kontrola sprawowania przez prezesów sądów rejonowych i Ministra Sprawiedliwości nadzoru nad działalnością komorników w okresie 2000 r. – I półrocze 2005 r., w zakresie określonym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, przeprowadzona przez Departament Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli w dniach 23 maja – 26 października 2005 r. Kontrola w zakresie organizacji i funkcjonowania komórki kontroli wewnętrznej w Ministerstwie w latach 2003-2004 z uwzględnieniem regulacji określających zasady i tryb przeprowadzania kontroli, przeprowadzona przez Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniach 18-25 kwietnia 2005 r. Kontrola funkcjonowania gospodarstw pomocniczych jednostek sektora finansów publicznych, przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli i Regionalne Izby Obrachunkowe w drugim półroczu 2004 r.
Kontrolą objęto działalność za okres 2003 r. i I półrocza 2004 r. 41 gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz 50 gospodarstw pomocniczych jednostek samorządowych, w tym Gospodarstwa Pomocniczego w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu i Gospodarstwa Pomocniczego w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Warszawie.
  • Informacja o wynikach kontroli w serwisie NIK
     
  • Gospodarstwo Pomocnicze w Studzieńcu zostało ocenione pozytywnie, zaś Gospodarstwo Pomocnicze w Warszawie zebrało noty negatywne. Ze względu na utrzymującą się nierentowność gospodarstwa pomocniczego w Warszawie i brak perspektyw na poprawę jego wyników finansowych, z dniem 1 stycznia 2005 r. gospodarstwo to zostało zlikwidowane.
    Po zapoznaniu się z wynikami kontroli NIK, Departament Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń w Ministerstwie Sprawiedliwości, odnosząc się do zaprezentowanych w protokole NIK wniosków, zauważył, że nie w pełni uzasadnione jest porównywanie i ocenianie gospodarstw pomocniczych funkcjonujących w zakładach dla nieletnich wg tych samych kryteriów, co pozostałe gospodarstwa poddane kontroli - ze względu na szczególny charakter gospodarstw w zakładach dla nieletnich. Istotą funkcjonowania tych gospodarstw pomocniczych jest bowiem realizacja w pierwszej kolejności celów dydaktycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych, a to może przyczyniać się do obniżenia wydajności ekonomicznej.

O dokumencie

Kontrole przeprowadzone w Ministerstwie Sprawiedliwości przez instytucje lub zewnętrzne organy kontroli

Instytucja lub organ kontrolujący

Temat kontroli Dokumenty
Najwyższa Izba Kontroli

Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. w części 15 - Sądy powszechne 

Wystąpienie pokontrolne
Najwyższa Izba Kontroli

Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. w części 37 - Sprawiedliwość oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Wystąpienie pokontrolne
Państwowa Inspekcja Pracy Kontrola tematyczna: zwolnienia grupowe, rekontrola Wystąpienie pokontrolne
Centrum Projektów Polska Cyfrowa dawniej Władza Wdrażająca Programy Europejskie Kontrola realizacji projektu nr POIG.07.01.00-00-061/13 pn.: „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych
i wykroczeniowych”
Wystąpienie pokontrolne
Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 nazwa projektu: „Kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich". Protokół
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Krajowy Punkt Kontaktowy) "Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości". Raport z kontroli
Najwyższa Izba Kontroli "Funkcjonowanie Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych". Wystąpienie pokontrolne
Ministerstwo Rozwoju Audyt desygnacyjny PO WER 2014-2020

Opinia

Sprawozdanie ostateczne

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Kontrola ex-post projektu "Wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych" nr POIG.07.01.00-00-061/13, realizowanego w ramach priorytetu 7 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kontrola procedury zawarcia umowy nr 27 z dnia 14 maja 2015 r. „Organizacja i przeprowadzenie w Warszawie dwudniowej konferencji międzynarodowej dla przedstawicieli resortów sprawiedliwości oraz ekspertów w dziedzinie informatyzacji sądownictwa w Polsce i krajach Unii Europejskiej oraz na świecie pt. „Elektroniczny protokół – szansą na transparentny i szybki proces”

Ustalenia
Państwowa Inspekcja Pracy Wypłata dodatków za pracę w porze nocnej Wystąpienie

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Kontrola ex-post procedury zawarcia umowy nr 33 z dnia 16.06.2015 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 30.09.2015 r. na zamówienie uzupełniające w ramach postępowania na Dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych, oraz świadczenie usług serwisowych i wsparcia technicznego dla Systemu Ustalenia
Centrum Projektów Polska Cyfrowa Kontrola ex-post aneksu nr 1 z dnia 13 grudnia 2013 r., aneksu nr 2 z dnia 21 stycznia 2014 r. oraz aneksu nr 3 z dnia 31 stycznia 2014 r. do umowy nr 30 z dnia 16 sierpnia 2013 r. zawartej z firmą Comarch S.A.  Projekt "Wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych" nr POIG.07.01.00-00-061/13, realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ustalenia
Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych Sprawdzenie w jakim zakresie Ministerstwo Sprawiedliwości posiada dostęp do danych SISII-SAD Protokół kontroli
Najwyższa Izba Kontroli Realizacja celów Strategii: „Sprawne Państwo 2020” Wystąpienie pokontrolne
Najwyższa Izba Kontroli Zapewnienie bezpieczeństwa działania systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych Wystąpienie pokontrolne
Urząd Kontroli Skarbowej Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wystąpienie pokontrolne
Instytucja – Najwyższa Izba Kontroli Wykonanie budżetu państwa w 2015r. w części 15/00 – Sądy powszechne Wystąpienie pokontrolne
Instytucja – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020 Kontrola w zakresie projektu nr POPT.01.00-00-0048/15 Wsparcie zatrudnienia pracowników Instytucji Wdrażającej POWER w 2015 Informacja pokontrolna

Instytucja – Najwyższa Izba Kontroli

Wykonanie budżetu państwa w 2015r. w części 37 Sprawiedliwość i wykonanie planu finansowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Wystąpienie pokontrolne
Urząd Kontroli Skarbowej Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Protokół pokontrolny
Najwyższa Izba Kontroli Wykonywanie zadań przez Ministra Sprawiedliwości w zakresie budżetu sądów powszechnych w 2016 roku Wystąpienie pokontrolne
Najwyższa Izba Kontroli Wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w części 37 – Sprawiedliwość i wykonanie planu finansowego  Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Wystąpienie pokontrolne
Państwowa Inspekcja Pracy Badanie zawierania umów cywilnoprawnych, pod kątem ustalenia czy nie dochodzi do zastępowania tymi umowami, umów o pracę. Wystąpienie

 

O dokumencie

Kontrole wykonywane przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Przeprowadzaniem kontroli wykonywanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zajmuje się Wydział Kontroli w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego.
 

Jednostka/podmiot kontrolowany

Temat kontroli Dokumenty
Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Przyznawanie i wypłacanie premii i dodatków funkcyjnych pracownikom Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, prawidłowość dokumentowania czasu pracy, wydatkowanie środków na podróże służbowe oraz zakupy środków trwałych. Sprawozdanie z kontroli z dnia 14.01.2015
Zakład Karny w Barczewie Prowadzenie gospodarki finansowej, realizacja planu wydatków bieżących, sprawozdawczość, przydzielanie godzin nadliczbowych funkcjonariuszom. Wystąpienie pokontrolne z dnia 13.03.2015
Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lipnie Prowadzenie operacji finansowych kancelarii komorniczej. Wystąpienie pokontrolne z dnia 10.03.2015
Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny Nr 1 w Poznaniu Dokonywanie wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym, przyznawanie i wypłata wynagrodzeń osobowych oraz nagród, dysponowanie środkami budżetowymi na szkolenia pracowników; naliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wystąpienie pokontrolne z dnia 20.03.2015
Areszt Śledczy w Bydgoszczy Prowadzenie gospodarki finansowej, realizacja wydatków bieżących, sprawozdawczość oraz przydzielanie godzin nadliczbowych funkcjonariuszom. Wystąpienie pokontrolne z dnia 20.04.2015
Schronisko dla Nieletnich Warszawa-Okęcie Prowadzenie ksiąg rachunkowych i ich zabezpieczenie; sprawność i płynność obiegu dokumentów finansowo-księgowych; sprawozdawczość budżetowa; naliczanie i wypłacanie nieletnim tzw. kieszonkowego; skuteczna realizacja dochodów budżetowych. Wystąpienie pokontrolne z dnia 3.06.2015
Sąd Okręgowy w Łodzi Przyznawanie wynagrodzeń sędziom Sądu Okręgowego w Łodzi oraz przyznawanie i wypłata wynagrodzenia dyrektorowi tegoż Sądu, wykonującemu zadania dyrektora Sądu Rejonowego w Kutnie. Wystąpienie pokontrolne z dnia 3.06.2015
Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście Przyznawanie i wypłata wynagrodzenia Kierownikowi Finansowemu, a następnie Dyrektorowi Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi. Wystąpienie pokontrolne z dnia 3.06.2015
Sąd Rejonowy Łódź Widzew Przyznawanie i wypłata wynagrodzenia Kierownikowi Finansowemu, a następnie Dyrektorowi Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Wystąpienie pokontrolne z dnia 3.06.2015
Centralny Zarząd Służby Więziennej Sprawowanie przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nadzoru nad działalnością przywięziennych zakładów pracy. Wystąpienie pokontrolne z dnia 10.06.2015
Zakład Karny w Żytkowicach Prowadzenie gospodarki finansowej, realizacja planu wydatków bieżących, sprawozdawczość, przydzielanie godzin nadliczbowych funkcjonariuszom. Wystąpienie pokontrolne z dnia 18.06.2015
Sąd Rejonowy w Zgierzu Prawidłowość przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na ochronę fizyczną SR wraz z obsługą szatni w latach 2015/2016. Wystąpienie pokontrolne z dnia 26.06.2015
Zakład Karny w Białej Podlaskiej Prowadzenie gospodarki finansowej, skuteczna realizacja dochodów budżetowych i oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi. Wystąpienie pokontrolne z dnia 12.08.2015
Zakład Karny w Zarębie Prowadzenie gospodarki finansowej, skuteczna realizacja dochodów budżetowych i oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi. Wystąpienie pokontrolne z dnia 3.09.2015
Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Prowadzenie operacji finansowych kancelarii komorniczej. Wystąpienie pokontrolne z dnia 2.10.2015
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim Skuteczna realizacja dochodów budżetowych i oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi, windykacja środków zasądzonych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, organizacja oraz realizacja zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Wystąpienie pokontrolne Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim Realizacja podróży służbowych oraz wykorzystanie samochodów służbowych będących w dyspozycji Zakładu Poprawczego w Grodzisku Wielkopolskim. Sprawozdanie z kontroli z dnia 12.10.2015 r.
Sąd Rejonowy w Sieradzu Skuteczna realizacja dochodów budżetowych i oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi, windykacja środków zasądzonych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, organizacja oraz realizacja zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Wystąpienie pokontrolne z dnia 2.12.2015 r.
Sąd Rejonowy w Ciechanowie Skuteczna realizacja dochodów budżetowych i oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi, windykacja środków zasądzonych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, organizacja oraz realizacja zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Wystąpienie pokontrolne z dnia 09.02.2016 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie Skuteczna realizacja dochodów budżetowych i oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi, windykacja środków zasądzonych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, organizacja oraz realizacja zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Wystąpienie pokontrolne z dnia 29.02.2016 r.
Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach Weryfikacja zasadności skargi z dnia 28.12.2015 r. złożonej do Ministra Sprawiedliwości. Sprawozdanie z kontroli z dnia 22.03.2016 r.
Areszt Śledczy w Białymstoku Prowadzenie gospodarki finansowej, skuteczna realizacja dochodów budżetowych i oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi. Wystąpienie pokontrolne z dnia 25.04.2016 r.
Areszt Śledczy w Lublinie Prowadzenie gospodarki finansowej, skuteczna realizacja dochodów budżetowych i oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi. Wystąpienie pokontrolne z dnia 7.11.2016 r.
Areszt Śledczy w Koszalinie Gospodarowanie środkami publicznymi, stosowanie procedury przyjmowania kandydatów do Służby Więziennej oraz zatrudniania pracowników, stosowanie procedury zatrudniania skazanych, gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi. Wystąpienie pokontrolne z dnia 27.12.2016 r.
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie Wykorzystanie funduszy pomocowych oraz gospodarowanie środkami finansowymi KSSiP. Wystąpienie pokontrolne z dnia 13.07.2016 r.
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie Gospodarka finansowa, majątkowa i kadrowa. Sprawozdanie z kontroli z dnia 31.05.2016 r.
Sąd Apelacyjny w Krakowie Prawidłowość wyboru wykonawcy i zawarcia umowy z kancelarią Hogan Lovells (Oddział w Warszawie) LLP dotyczącej obsługi prawnej postępowania koncesyjnego e-płatności oraz jej realizacji. Wystąpienie pokontrolne z dnia 7.11.2016 r.
Zakład Poprawczy w Szubinie Gospodarka finansowa i sprawy kadrowe. Sprawozdanie z kontroli z dnia 9.12.2016 r.
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie Dochowanie wszelkich procedur przy I etapie egzaminu wstępnego na aplikację ogólną, który odbył się 26 października 2016 r. w hali Warszawskiego Centrum EXPO XXI. Sprawozdanie z kontroli z dnia 1.12.2016 r.
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA Prawidłowość zawarcia i wykonania umowy nr MS/7/WL/2016 z dnia 9 maja 2016 r. na wykonanie, dostawę, montaż i ustawienie mebli wraz z urządzeniami oraz prowadzenie działalności w zakresie produkcji mebli. Sprawozdanie z kontroli z dnia 18.11.2016 r.
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie Gospodarowanie środkami publicznymi, skuteczność procesu rekrutacji, stosowania procedury przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy, windykacji oraz odprowadzanie środków zasądzonych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wystąpienie pokontrolne z dnia 3 lutego 2017 r.
Zakład Karny w Sierakowie Śląskim Gospodarowanie środkami publicznymi, prowadzenie zamówień publicznych oraz stosowanie procedury zatrudniania osadzonych Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 kwietnia 2017 r.
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie Wykonanie budżetu oraz prowadzenie polityki kadrowej Wystąpienie pokontrolne z dnia 8 maja 2017 r.
Sąd Apelacyjny w Gdańsku Sposób rozdysponowania w Apelacji Gdańskiej środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na 2016 r. na podwyższenie wynagrodzeń asystentów sędziów, urzędników i innych pracowników sądów oraz w zakresie wykorzystania sal konferencyjnych Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i wynajmu sal poza Sądem Apelacyjnym w Gdańsku na spotkania z dyrektorami sądów niższych szczebli w 2016 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 9 maja 2017 r.
Sąd Rejonowy w Miastku Sposób rozdysponowania środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na 2016 r. na podwyższenie wynagrodzeń asystentów sędziów, urzędników i innych pracowników w Sądzie Rejonowym w Miastku Wystąpienie pokontrolne z dnia 9 maja 2017 r.
Sąd Rejonowy w Bytowie Sposób rozdysponowania środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na 2016 r. na podwyższenie wynagrodzeń asystentów sędziów, urzędników i innych pracowników w Sądzie Rejonowym w Bytowie Wystąpienie pokontrolne z dnia 9 maja 2017 r.
Sąd Rejonowy w Malborku Sposób rozdysponowania środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na 2016 r. na podwyższenie wynagrodzeń asystentów sędziów, urzędników i innych pracowników w Sądzie Rejonowym w Malborku Wystąpienie pokontrolne z dnia 9 maja 2017 r.
Sąd Okręgowy w Gdańsku Sposób rozdysponowania środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na 2016 r. na podwyższenie wynagrodzeń asystentów sędziów, urzędników i innych pracowników sądów Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 maja 2017 r.
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu Gospodarowanie środkami publicznymi oraz prowadzenie zamówień publicznych Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 czerwca 2017 r.
Sąd Rejonowy w Grudziądzu Prowadzenie gospodarki finansowej i kadrowej Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 czerwca 2017 r.
Areszt Śledczy w Opolu Wydatkowanie środków publicznych Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 lipca 2017 r.
Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna Wykonanie  budżetu, prowadzenie polityki kadrowej oraz działalność statutowa Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 lipca 2017 r.
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim Weryfikacja skargi z dnia 20.03.2017 r. złożonej do Ministra Sprawiedliwości Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 lipca 2017 r.
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i postępowania w sytuacjach wydarzeń nadzwyczajnych w placówce Wystąpienie pokontrolne z dnia 9 września 2017 r.
Sąd Rejonowy w Olkuszu Wydatkowanie środków publicznych Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 października 2017 r.
Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej POMERANIA w Koszalinie Realizacja działalności statutowej, w tym w szczególności prowadzenie zamówień publicznych i zatrudnianie osadzonych; gospodarowanie ośrodkami wypoczynkowymi Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 grudnia 2017 r.
Sąd Rejonowy w Koninie Prowadzenie gospodarki finansowej i spraw kadrowych Wystąpienie pokontrolne z dnia 19 lutego 2018 r.
Sąd Rejonowy w Limanowej Prawidłowość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w latach 2013 – 2017. Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 lutego 2018 r.
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie Prawidłowość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych od 2012 r. do 31 maja 2017 r. oraz wydatkowania środków, w szczególności na catering/świadczenie usług restauracyjnych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie wraz z dzierżawą lokalu użytkowego i urządzeń w celu prowadzenia usług gastronomicznych Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 marca 2018 r.
Sąd Rejonowy w Radomiu Wydatkowanie środków budżetowych na usługi i zlecenia Wystąpienie pokontrolne z dnia 24 maja 2018 r.
Sąd Okręgowy w Gliwicach Przyznawanie dodatków specjalnych dla kuratorów sądowych. Sprawozdanie z kontroli z dnia 17.07.2018 r.

 

O dokumencie