Działalność lobbingowa

Zgłoszenie lobbingowe Pana Dariusza Sikory zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o kosztach komorniczych (druk sejmowy nr 1581)

O dokumencie

Informacja na temat działań podejmowanych wobec Ministerstwa Sprawiedliwości przez podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej w roku 2017

O dokumencie

Zgłoszenie lobbingowe - Imperium Tobacco Polska S.A.

O dokumencie

Zgłoszenie lobbingowe - Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o.

O dokumencie

Zgłoszenie lobbingowe Unii Deweloperów Nieruchomości Komercyjnych

O dokumencie

Zgłoszenie lobbingowe Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw

O dokumencie

Informacja na temat działań podejmowanych wobec Ministerstwa Sprawiedliwości przez podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej w roku 2016

O dokumencie

Zgłoszenie lobbingowe Fundacja - Instytut Badań i Edukacji Pośrednictwa Finansowego, zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

O dokumencie

Zgłoszenie lobbingowe Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy - o ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny

O dokumencie

Zgłoszenie lobbingowe Profi Credit Polska S.A. zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

O dokumencie

Zgłoszenie lobbingowe Pana Mariusza Augustynowicza zainteresowania pracami nad projektami rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości

Zgłoszenie lobbingowe Pana Mariusza Augustynowicza zainteresowania pracami nad projektami rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w sprawie: 

  • ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (B251);
  • ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (B253);
  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (B252);
  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (B254).

O dokumencie

Zgłoszenie lobbingowe Grzegorza Karcza oraz Joanny Karcz-Ryszki zainteresowania pracami nad projektem ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

O dokumencie

Zgłoszenie Stowarzyszenia Zdrowa Praca, zainteresowanego pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego

O dokumencie

Zgłoszenie Pana Tomasza Roberta Chilińskiego zainteresowania pracami nad założeniami projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

O dokumencie

Informacja na temat działań podejmowanych wobec Ministerstwa Sprawiedliwości przez podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej w roku 2015

O dokumencie

Informacja na temat działań podejmowanych wobec Ministerstwa Sprawiedliwości przez podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej w roku 2014

Rok 2014 Rok 2014 (liczba pobrań: 2650)

O dokumencie

Zgłoszenie Pana Tomasza Obary zainteresowania pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

O dokumencie

Zgłoszenie Securos Ius sp. z o.o. zainteresowania pracami nad projektem założeń ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postepowania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw

 

O dokumencie

Zgłoszenie Securos Ius sp. z o.o. zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

 

O dokumencie

Zgłoszenie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu stawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

O dokumencie

Zgłoszenia lobbingowe Pani Małgorzaty Birezowskiej zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (dot. III ustawy deregulacyjnej)

O dokumencie

Informacja na temat działań podejmowanych wobec Ministerstwa Sprawiedliwości przez podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej w roku 2013

 

Rok 2013 Rok 2013 (liczba pobrań: 3141)

O dokumencie

Zgłoszenie Fundacji Dzieci Niczyje zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (UC72)

 

O dokumencie

Zgłoszenie Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" zainteresowania pracami nad projektem założeń do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw - projekt z dnia 21 sierpnia 2013 r.

 

O dokumencie

Zgłoszenie Dobrzyniecki & Partners Law Office zainteresowania pracami nad projektem ustawy - prawo restrukturyzacyjne

O dokumencie

Zgłoszenie Pana Radosława Boteva zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostepu do wykonywania niektórych zawodów

O dokumencie

Informacja na temat działań podejmowanych wobec Ministerstwa Sprawiedliwości przez podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej w roku 2012

O dokumencie

Zgłoszenie Pani Danuty Główackiej zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliowści w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikacje adwokacką

 

O dokumencie

Zgłoszenie Pani Barbary Jaworskiej zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliowści w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikacje adwokacką

 

O dokumencie

Zgłoszenie Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie zainteresowania pracami nad projektem ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

 

O dokumencie

Zgłoszenie Pana Mariusza Augustynowicza zainteresowania pracami nad projektem rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką

 

O dokumencie

Zgłoszenie Pana Radosława Boteva zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostepu do wykonywania niektórych zawodów

O dokumencie

Zgłoszenie Pana Zygmunta Kołacza zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliowści w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikacje adwokacką

 

O dokumencie

Zgłoszenie Polskiej Izby Biur Rachunkowych zainteresowania pracami nad projektem ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

 

O dokumencie

Zgłoszenie Fundacji Thesaurus zainteresowania pracami nad projektem ustawy o rzeczach znalezionych oraz niektórych innych ustaw

 

O dokumencie

Zgłoszenie Polskiej Kompanii Doradczej Sp. z o.o. zainteresowania pracami nad projektem

Zgłoszenie Polskiej Kompanii Doradczej Sp. z o.o. zainteresowania pracami nad projektem ustawy o licencji syndyka

Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 (liczba pobrań: 4312)

O dokumencie

Zgłoszenie Comio Polska Sp. z o.o. zainteresowania pracami nad projektem

Zgłoszenie Comio Polska Sp. z o.o. zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw.

Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 (liczba pobrań: 6118)

O dokumencie

Zgłoszenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zainteresowania pracami nad projektem

Zgłoszenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 (liczba pobrań: 4880)

O dokumencie

Zgłoszenie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zainteresowania pracami nad projektem

Zgłoszenie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 (liczba pobrań: 4236)

O dokumencie

Zgłoszenie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zainteresowania pracami nad projektem

Zgłoszenie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 (liczba pobrań: 3902)

O dokumencie

Zgłoszenie Pana Tadeusza Jurkiewicza zainteresowania pracami nad projektem

Zgłoszenie Pana Tadeusza Jurkiewicza zainteresowania pracami nad projektem Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

Zgłoszenie Zgłoszenie (liczba pobrań: 4266)

Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 (liczba pobrań: 4563)

Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 (liczba pobrań: 4479)

Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 (liczba pobrań: 4346)

Załącznik nr 4 Załącznik nr 4 (liczba pobrań: 4418)

Załącznik nr 5 Załącznik nr 5 (liczba pobrań: 5764)

Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 (liczba pobrań: 4906)

Załącznik nr 7 Załącznik nr 7 (liczba pobrań: 4680)

Załącznik nr 8 Załącznik nr 8 (liczba pobrań: 5882)

Załącznik nr 9 Załącznik nr 9 (liczba pobrań: 4008)

Załącznik nr 10 Załącznik nr 10 (liczba pobrań: 4933)

O dokumencie

Zgłoszenie Pani Elżbiety Kamińskiej zainteresowania pracami nad projektem

Zgłoszenie Pani Elżbiety Kamińskiej zainteresowania pracami nad projektem Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 (liczba pobrań: 3936)

O dokumencie

Zgłoszenie PSE-Operator S.A. zainteresowania pracami nad projektem

Zgłoszenie PSE-Operator S.A. zainteresowania pracami nad projektem Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Cywilny oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 (liczba pobrań: 4740)

O dokumencie

Zgłoszenie Pana Krzysztofa Majchrzaka zainteresowania pracami nad projektem

Zgłoszenie Pana Krzysztofa Majchrzaka zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego.

Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 (liczba pobrań: 5286)

O dokumencie

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, dokonane przez "Zarządcę Rozliczeń S.A." w Warszawie

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, dokonane przez "Zarządcę Rozliczeń S.A." w Warszawie.

Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 (liczba pobrań: 4078)

O dokumencie

Informacja na temat działań podejmowanych wobec Ministerstwa Sprawiedliwości przez podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej

 

Rok 2010 Rok 2010 (liczba pobrań: 4122)

Rok 2008 Rok 2008 (liczba pobrań: 5652)

O dokumencie

Zgłoszenie Kancelarii Doradczej Solski i Partnerzy Sp. z o.o. zainteresowania pracami nad projektem ustawy o biegłych sądowych

 

Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 (liczba pobrań: 4086)

O dokumencie

Zgłoszenie Kancelarii Doradczej Solski i Partnerzy Sp. z o.o. zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

 

Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 (liczba pobrań: 3497)

O dokumencie

Zgłoszenie pana Jerzego Marcina Majewskiego zainteresowania pracami nad projektem Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, zmieniającego rozporzadzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za...

 

O dokumencie

Zgłoszenie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa zainteresowania pracami nad projektem

Zgłoszenie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedziby i obszarów właściwości

O dokumencie

Zgłoszenie Stowarzyszenia Pracodawców i Pracowników Firm Bukmacherskich zainteresowania pracami nad projektem

 

O dokumencie

Zgłoszenie TELE-VAN Jerzy Spychała zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Zgłoszenie TELE-VAN Jerzy Spychała zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

O dokumencie

Zgłoszenie Katarzyny Kałużyńskiej zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Zgłoszenie Katarzyny Kałużyńskiej zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

O dokumencie

Zgłoszenie Barbary Bieniek zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Zgłoszenie Barbary Bieniek zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

O dokumencie

Zgłoszenie Justyny Kutrzeby zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Zgłoszenie Justyny Kutrzeby zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

O dokumencie

Zgłoszenie Wojciecha Huk zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Zgłoszenie Wojciecha Huk zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

O dokumencie

Zgłoszenie Anny Kiesell zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Zgłoszenie Anny Kiesell zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

O dokumencie

Zgłoszenie Marty Kostyk zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Zgłoszenie Marty Kostyk zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

O dokumencie

Zgłoszenie Moniki Prylińskiej zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Zgłoszenie Moniki Prylińskiej zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

O dokumencie

Zgłoszenie Zofi Babickiej-Klecor zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Zgłoszenie Zofi Babickiej-Klecor zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

O dokumencie

Zgłoszenie BEST SA zainteresowania pracami nad projektem założeń do projektu ustawy o zmiany ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych


O dokumencie

Zgłoszenie Jędrzeja Sadowskiego zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw

 

O dokumencie

Zgłoszenie Jędrzeja Sadowskiego zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw

Zgłoszenie Jędrzeja Sadowskiego zainteresowania ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw

O dokumencie

Zgłoszenie Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych zainteresowania pracami nad projektem założeń do projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Zgłoszenie Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych zainteresowania pracami nad projektem założeń do projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

O dokumencie

Zgłoszenie Instytutu Logistyki i Magazynowania zainteresowania pracami nad projektem ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych

 

O dokumencie

Zgłoszenie Związku Maklerów i Doradców zainteresowania pracami nad projektem ustawy o ułatwieniu dostępu do ywykonywania zawodów finnsowych, budowlanych i transportowych

 

O dokumencie

Zgłoszenie Andrzeja Falkowskiego zainteresowania pracami nad projektem ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych

 

O dokumencie

Zgłoszenie Jerzego Marcina Majewskiego zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmienie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, projektu...

 

O dokumencie

Informacja na temat działań podejmowanych wobec Ministerstwa Sprawiedliwości przez podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej w roku 2008

 

Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 (liczba pobrań: 5652)

O dokumencie

Informacja na temat działań podejmowanych wobec Ministerstwa Sprawiedliwości przez podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej w roku 2007

Informacja za rok 2007 Informacja za rok 2007 (liczba pobrań: 1643)

O dokumencie

Zgłoszenie Dobrzyniecki & Partners Law Office LLP zainteresowania pracami nad projektem ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

 

O dokumencie

Zgłoszenie Andrzeja Kamińskiego zainteresowania pracami nad projektem ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych

 

O dokumencie