Krajowy Rejestr Sądowy

Informacja o udostępnieniu nowej usługi

Informacja o przyjmowaniu dokumentów finansowych od 1 października 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2018 zmienia się funkcjonowanie usługi „Repozytorium dokumentów finansowych” udostępnionej na stronie https://ekrs.ms.gov.pl
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości wchodzącymi w życie w dniu 1 października 2018 r. (art. 45 ust. 1f – 1h, art. 49 ust. 7, art. 55 ust. 2a, art. 63c ust. 2a, 2b, art. 63k) oraz przepisem ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (art. 86 ust. 1) sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie  Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-e-sprawozdan/
Sprawozdania finansowe oraz  skonsolidowane  sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie  z MSR ( Międzynarodowy Standard Rachunkowości  ) sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów
Uwaga:
Na chwilę obecną Ministerstwo Finansów informuje, iż struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR nie będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów co oznacza, że tego typu sprawozdania  nie muszą być  sporządzane i złożone w Repozytorium Dokumentów Finansowych w strukturze logicznej oraz formacie  xml .
 
UWAGA: dokumenty, sporządzane w postaci elektronicznej muszą być przed zgłoszeniem podpisane elektronicznie zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 
 Podsumowując od dnia 1 października 2018 roku:
1)      Dla każdego dokumentu z poniższego rodzaju wprowadza się obowiązek postaci elektronicznej (tzn. dokumenty musza byś podpisane elektronicznie zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i załączone do zgłoszenia w systemie RDF):
-        roczne sprawozdanie finansowe
-        sprawozdanie z działalności,
-        sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej,
-        opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego,
-        skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe,
-        sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej,
-        sprawozdanie z działalności jednostki dominującej,
-        skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej,
2)      Nie ma obowiązku  postaci elektronicznej dla dokumentów: (tzn. że mogą być dołączone skany dokumentów)
-        Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego
-        Uchwała o podziale zysku  bądź pokryciu straty.
3)      Następujące sprawozdania muszą  być sporządzone w formacie xml ogłoszonym w BIP oraz podpisane elektronicznie:
-        Sprawozdania finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców sporządzone od 1 października 2018, niesporządzone zgodnie z MSR;
-        Skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone od 1 października 2018, niesporządzone zgodnie z MSR
4)      Nie muszą być sporządzane w strukturze xml:
-        sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSR.
-        skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSR.
 
Uwaga:
1.       Dokumenty finansowe sporządzone przed 1 października 2018 są składane według dotychczasowych zasad.

2.      Nowe wymogi dot. dokumentów finansowych obowiązują także przy składaniu dokumentów finansowych za pośrednictwem systemu S24, wraz z wnioskiem o wpis wzmianek o jego złożeniu lub wnioskiem o dołączeniu dokumentów do repozytorium

O dokumencie

Ostrzeżenie

Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega, że na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis taki ma charakter czysto informacyjny lub reklamowy. Wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować więc jako ofertę komercyjną niezwiązaną z Krajowym Rejestrem Sądowym. Nieuiszczenie opłaty nie wywołuje żadnych skutków prawnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Zaleca się przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.

O dokumencie

Informacja dla klientów

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych informuje, że nie współpracuje z podmiotem używającym nazwy "Kancelaria Odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego", który podaje adres Czerniakowska 71, 00-715, Warszawa. Podmiot ten przesyła "Zawiadomienia" o "uruchomieniu usługi umożliwiającej pobieranie odpisów z KRS" po wniesieniu aktywacyjnej "opłaty administracyjnej 400 PLN w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia".

Przedmiotowe pismo nie pochodzi od Ministerstwa Sprawiedliwości i nie wywołuje skutków prawnych.

Jednocześnie informujemy, iż osoby które otrzymały takie druki nie są zobowiązanie do wniesienia opłaty.

Informacja o uruchomieniu nowej usługi

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości w dniu 15 marca 2018 roku na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/ udostępni bezpłatną usługę: Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Zgodnie z art. 19e ust.1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku  o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 700 z póź. zm.)  dodanym ustawą  z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych ustawa (Dz.U. z 2018 r. poz. 398) złożenie dokumentów, o których  mowa w art. 69 oraz 70a  ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 .poz. 395) następuje, przez zgłoszenie  za pośrednictwem systemu teleinformatycznym udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.

System Repozytorium Dokumentów Finansowych będzie umożliwiał:

- Bezpłatne złożenie sprawozdania finansowego i innych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Począwszy od 15 marca 2018 r., skuteczne złożenie dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych  zwalnia  z obowiązku odpłatnego złożenia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (udostępnionego pod nazwą „Portal S24 – rejestracja Spółki Inne wnioski”) wniosku o wpis wzmianek o złożeniu dokumentów finansowych w dziale 3 rejestru przedsiębiorców lub wzmianki o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Uwagi !

1. Zgłoszenie dokumentów finansowych wymaga posiadania konta w systemie. Zakładanie konta w Repozytorium Dokumentów Finansowychzostało opisane w „Instrukcji tworzenia i obsługi kont w portalu S24 i RDF”.

2. Formularz zgłoszenia oraz załączone dokumenty wymagają podpisania podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

- Bezpłatne wyszukanie i pobranie dokumentu finansowego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wyszukiwanie dokumentów finansowych nie wymaga posiadania konta w systemie.

O dokumencie