Opłaty obowiązujące w postępowaniu rejestrowym

 

Poniższa tabela została opracowana w oparciu o Ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 90 z 2010 r. poz. 594, z późniejszymi zmianami) i obowiązuje od 1 lipca 2011 r.
 
Ustawowe zwolnienia od obowiązku poniesienia kosztów dla podmiotów działających w określonej formie prawnej regulują przepisy szczególne będące podstawą działania dla tych podmiotów.
 
 
Podmiot podlegający wpisowi do:
Wpis stały od wniosku:
Rejestru przedsiębiorców
Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Rejestru przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Rejestru dłużników niewypłacal-nych
 
o zarejestrowanie
500,00 zł
250,00 zł
500,00 zł
300,00 zł
o zarejestrowanie spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych w systemie teleinformatycznym
 
 
 
250,00 zł
     
o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze
250,00 zł
150,00 zł
250,00 zł
 
o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze dla spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonanej przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym 200,00 zł      
o wykreślenie tylko z rejestru przedsiębiorców
 
 
150,00 zł
 
o wykreślenie z KRS
300,00 zł
300,00 zł
300,00 zł
150,00 zł
o przyjęcie dokumentów
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
 
o uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
 
dotyczącego innego postępowania rejestrowego
300,00 zł
300,00 zł
300,00 zł
300,00 zł
 

 

O dokumencie

Opłaty za udostępnianie informacji z KRS

Opłaty pobierane za udostępnianie informacji z KRS reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek.

W oparciu o to rozporządzenie została opracowana poniższa tabela.

 

Opłata za: Rejestr przedsiębiorców Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Rejestr dłużników niewypłacalnych Elektroniczny katalog dokumentów
Odpis pełny 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł  
Odpis aktualny 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł  
Wyciąg dział I 10,00 zł 10,00 zł   -
każdy następny dział 5,00 zł 5,00 zł   -
Zaświadczenie 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł  
Wydanie pisemnej informacji 5,00 zł 5,00 zł -  
Kopię dokumentu elektronicznego - - - 50,00 zł

 

 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości
Aleje Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa
konto 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
(Uwaga!
Podany nr konta Ministerstwa Sprawiedliwości nie jest rachunkiem, na który wnosi się opłaty za wpis do KRS.)

 

Opłatę za wnioski składane osobiście do oddziału Centralnej Informacji należy wnosić na rachunek bieżący dochodów sądu, przy którym funkcjonuje oddział, albo do kasy tego sądu.

 

O dokumencie