Inne krajowe rejestry i ewidencje

 

Uwaga
Niniejszy wykaz rejestrów i ewidencji zawiera jedynie te, które zdaniem autorów mogą być istotne dla osób poszukujących informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym i nie można go traktować jako kompletny.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
W ewidencji gromadzi się dane o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Rejestr prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki.
Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
W rejestrze gromadzi się dane o przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Rejestr prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki.

Rejestr związków wyznaniowych
W rejestrze gromadzi się dane o:
 1. kościołach,
 2. innych związkach wyznaniowych,
 3. organizacjach międzykościelnych.
Rejestr prowadzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rejestr zakładów opieki zdrowotnej
W rejestrze gromadzi się dane o zakładach opieki zdrowotnej. Rejestr prowadza wojewodowie lub Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, w zależności od tego, jakie osoby utworzyły zakład opieki zdrowotnej.

Rejestr funduszy emerytalnych i inwestycyjnych
W rejestrze gromadzi się podstawowe dane o funduszach inwestycyjnych i funduszach emerytalnych. Oba rejestry prowadzi Sąd Okręgowy w Warszawie.

Rejestr pośredników ubezpieczeniowych
W rejestrze gromadzi się dane o:
 1. agentach ubezpieczeniowych,
 2. brokerach ubezpieczeniowych.
Rejestr prowadzi Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

Rejestr instytutów PAN
W rejestrze gromadzi się podstawowe dane o instytutach Polskiej Akademii Nauk. Rejestr prowadzi Polska Akademia Nauk.

Rejestr uczelni niepaństwowych
W rejestrze gromadzi się dane o uczelniach niepaństwowych. Rejestr prowadzi minister właściwy dla spraw szkolnictwa wyższego.

Państwowy Rejestr Muzeów
W rejestrze gromadzi się dane o muzeach. Rejestr prowadzi Minister Kultury i Sztuki.

Rejestr producentów i pośredników paliw ciekłych
Rejestr zawiera w szczególności:
 1. dokładne oznaczenie producenta lub importera,
 2. niezbędne dane ekonomiczne i towarowe dotyczące producenta lub importera,
 3. informacje dotyczące magazynowania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.
Rejestr prowadzi Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.

Rejestr agencji zatrudnienia
W rejestrze gromadzi się dane o:
 1. agencjach pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. agencjach pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich,
 3. agencjach doradztwa personalnego,
 4. agencjach pracy tymczasowej,
 5. agencjach poradnictwa zawodowego.
Rejestr prowadzi minister właściwy dla spraw pracy.

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
W ewidencji gromadzi się:
 1. podstawowe dane o organizatorze turystyki,
 2. informacje o formie zabezpieczenia finansowego oraz o podmiocie udzielającym zabezpieczenia finansowego;
 3. informacje o sumie zabezpieczenia finansowego,
 4. informacje o zakazie prowadzenia działalności objętej wpisem oraz informację o wykreśleniu wpisu z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na wniosek przedsiębiorcy.
Ewidencje prowadzi minister właściwy dla spraw turystyki.

Rejestr Zastawów
W rejestrze gromadzi się dane o:
 1. ustanowionych zastawach,
 2. zastawcach,
 3. zastawnikach,
 4. dłużnikach.
Rejestr prowadzą wydziały gospodarcze rejestru zastawów sądów gospodarczych.

Rejestr zastawów skarbowych
W rejestrze gromadzi się dane o zastawach skarbowych. Rejestr prowadzą naczelnicy urzędów skarbowych, Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych prowadzi minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Centralna Ewidencja Pojazdów
W ewidencji gromadzi się dane i informacje o pojazdach zarejestrowanych oraz o ich właścicielach lub niektórych posiadaczach. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw administracji publicznej.

Krajowy Rejestr Karny
W rejestrze gromadzi się dane o:
 1. osobach prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 2. osobach przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 3. osobach przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
 4. osobach prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych, wobec których kara lub środek karny wykonywane są w Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. osobach wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 6. nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 7. osobach prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu,
 8. osobach poszukiwanych listem gończym,
 9. osobach tymczasowo aresztowanych,
 10. nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich,
 11. podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości.
Rejestr prowadzi Minister Sprawiedliwości.

 

O dokumencie