Uzyskiwanie informacji z KRS

Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego można uzyskać za pośrednictwem Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualne informacje o podmiotach wpisanych do KRS oraz listę dokumentów zawartych w elektronicznym katalogu dokumentów spółek. Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w KRS.
 

Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego jest komórką organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości składającą się z centrali oraz oddziałów działających przy sądach rejestrowych. Głównym zadaniem Centralnej Informacji jest prowadzenie zbioru informacji wpisanych do rejestru i udzielanie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.
 
Odpłatnie, na wniosek zainteresowanej osoby, Centralna Informacja może wydawać pisemne odpisy, wyciągi i zaświadczenia z rejestru, które mają moc dokumentów wydawanych przez sąd. Należy podkreślić, że informacje z KRS są wyszukiwane tylko na podstawie danych wprowadzonych do rejestru i dokładnie odpowiadają danym zawartym we wniosku. Skarb Państwa oraz instytucje państwowe, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej nie ponoszą opłat za udzielone informacje.

 

  • Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu, z wyjątkiem wpisów nie podlegających ujawnieniu.
  • Odpis aktualny zawiera aktualną treść wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS.
  • Wyciąg z rejestru zawiera aktualną treść wpisów dotyczącą podmiotu wpisanego do rejestru pod określonym numerem KRS, obejmującą wskazane przez wnioskodawcę działy rejestru.
  • Zaświadczenie, że dany podmiot jest wpisany do rejestru pod określonym numerem.
  • Zaświadczenie, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru.
  • Zaświadczenie o wykreśleniu danego podmiotu z rejestru.
  • Zaświadczenie o posiadaniu przez podmiot statusu organizacji pożytku publicznego.
 
Za udzielanie informacji przez Centralna Informację Krajowego Rejestru sądowego pobierane są opłaty.

O dokumencie