Archiwum zakładowe

Archiwum zakładowe Ministerstwa Sprawiedliwości

Archiwum zakładowe Ministerstwa Sprawiedliwości w świetle ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2018 r. poz. 217, 357, 398, 650) stanowi państwową sieć archiwalną.

Do podstawowych jego zadań należy:

 1. gromadzenie,

 2. przechowywanie,

 3. ewidencjonowanie,

 4. odpowiednie zabezpieczanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej,

 5. klasyfikowanie i kwalifikowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej,

 6. przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Akt Nowych, które odbywa się sukcesywnie, niezwłocznie po upływie 25 lat od daty wytworzenia,

 7. brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, które odbywa się systematycznie, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. poz. 1743).

Dokumentacja zgromadzona w archiwum zakładowym Ministerstwa Sprawiedliwości liczy ok. 3700 mb akt z lat 1902–2017. Na wskazane cezury czasowe składają się akta osobowe pracowników Ministerstwa oraz przedstawicieli zawodów prawniczych.

Ponadto archiwum zakładowe Ministerstwa Sprawiedliwości przechowuje dokumentację wytworzoną przez Prokuraturę Generalną w latach 1950–1990, Departament Prokuratury Ministerstwa Sprawiedliwości w latach 1990–1996 oraz Prokuraturę Krajową w latach    1996–2010. Dokumentacja ta jest sukcesywnie przekazywana do archiwum Prokuratury Krajowej, jako następcy prawnego i organu kontynuującego zadania wykonywane przez Ministra Sprawiedliwości.

Udostępnienie dokumentacji z zasobu archiwum zakładowego Ministerstwa Sprawiedliwości do celów innych niż służbowe odbywa się za zgodą Ministra Sprawiedliwości, Dyrektora Generalnego lub osoby przez niego upoważnionej i ma miejsce w pomieszczeniu archiwum zakładowego, stosownie do przepisów:

 1. ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U z 2018 r. poz. 412 i 650);

 2. ustawy z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);

 3. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933);

 4. ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, z późn. zm.);

 5. instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Ministerstwie Sprawiedliwości będącej załącznikiem do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Ministerstwie Sprawiedliwości (Dz. Urz. Mi. Sprawiedl. poz. 184).

Udostępnienie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym odbywa się na podstawie wniosku. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 1. oznaczenie wnioskodawcy, w tym jego podpis;

 2. datę złożenia wniosku;

 3. określenie dokumentacji, która ma być udostępniona;

 4. wnioskowany sposób udostępnienia;

 5. cel udostępnienia wraz z uzasadnieniem.

Wnioski o udostępnienie dokumentacji są rozpatrywane w trybie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Wyjątek jedynie stanowią wnioski, w których wskazano inny tryb.

Każdy wniosek o udostępnienie dokumentacji rozpatrywany jest indywidualnie. Wydanie zgody jest uzależnione od analizy dokumentacji będącej przedmiotem udostępnienia.

Oświadczenie dla osób fizycznych korzystających z dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym Ministerstwa Sprawiedliwości wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych.

Adres do korespondencji:

Ministerstwo Sprawiedliwości                                              Wydział – Archiwum Zakładowe:

Biuro Dyrektora Generalnego                                               tel. 22 52 12 790

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
e-mail: sekretariat.bdg@ms.gov.pl
fax: 22 52 12 523

O dokumencie