Monitor Sądowy i Gospodarczy

Uprzejmie informujemy że egzemplarze Dziennika Urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy dostępne są pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow
 

O dokumencie

Publikacja sprawozdań finansowych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Zgodnie z art. 45 ust. 1f Ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

W związku z  powyższym  w takiej też formie należy składać ww. sprawozdanie w Punktach Przyjmowania Ogłoszeń lub po zalogowaniu na Portal Dostępowo-Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie internetowej: http://pdi.ms.gov.pl

Dodatkowo prosimy o dołączenie sprawozdania w postaci pliku edytowalnego w jednym z dozwolonych formatów: rtf, doc, docx.

 

 1. Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378) z dniem 1 stycznia 2013 r. zostaje zniesiony Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski B. Ustawa jednocześnie nakłada obowiązek ogłaszania m.in. sprawozdań finansowych określonych w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330) w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 2. Sprawozdania finansowe sporządzane za rok obrotowy lub okres sprawozdawczy składają do publikacji jednostki gospodarcze wymienione w art. 64, do których nie ma zastosowania art. 69 ustawy o rachunkowości. Oznacza to zniesienie od 1 stycznia 2013 r. obowiązku publikacji sprawozdań finansowych wraz z wymaganymi dokumentami dla podmiotów, które składają sprawozdania finansowe do KRS i których wpisy do Rejestru przekazywane są zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o KRS bezpośrednio do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. (Dla podmiotów, które nie podlegają ustawie o KRS, obowiązek ten zostaje utrzymany).
 3. Zgodnie z art. 70 ww. ustawy kierownik jednostki, o której mowa w art. 64, do której nie ma zastosowania art. 69, jest obowiązany złożyć wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia – wraz ze sprawozdaniem z badania oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.
 4. Sprawozdanie finansowe podpisuje zgodnie z art. 52 ustawy o rachunkowości osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki (jeżeli jest organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu). 
 5. Sprawozdanie biegłego rewidenta – powinno zawierać dane podmiotu badającego, datę wystawienia i podpis biegłego rewidenta.
 6. Sprawozdania finansowe są składane w Punkcie Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego w wyznaczonych Sądach albo indywidualnie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (http://pdi.ms.gov.pl.) przez osobę, której po zarejestrowaniu się jako użytkownik został przydzielony unikalny adres internetowy (konto użytkownika) powiązany z niepowtarzalną nazwą i hasłem i posiadającą ważny kwalifikowany certyfikat użytkownika (zarejestrowany użytkownik). Warunkiem złożenia sprawozdania tą drogą jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 7. Opłata za ogłoszenie sprawozdania finansowego jest stała i wynosi 500 zł. 
 8. Opłatę za ogłoszenie sprawozdania finansowego uiszcza się z góry na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości. 

 

Nazwa i numer konta bankowego:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa

77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

 

9. Sprawozdania finansowe nieczytelne będą zwracane w celu uzupełnienia.

O dokumencie

Informacja dla ogłoszeniodawców

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych uprzejmie informuje, iż nie współpracuje z „Internetowym Rejestrem Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego” ani z „Centralnym Rejestrem Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego”, które podają adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, ani z innymi komercyjnymi publikatorami, a publikowane na tych stronach ogłoszenia nie pochodzą od wydawcy Monitora Sądowego i Gospodarczego i nie wywołują skutków prawnych.

Informujemy ponadto, iż przedsiębiorcy nie są zobowiązani do uiszczenia opłat z tytułu publikacji na stronach „Internetowego Rejestru Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego”, „Centralnego Rejestru Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego” i innych komercyjnych publikatorów ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ministerstwo Sprawiedliwości – wydawca dziennika urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy – nie jest autorem postanowienia wydawanego przez Kancelarię Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego, będącego jednocześnie wezwaniem do wniesienia opłaty aktywacyjnej, jak również nie współpracuje z podmiotem używającym nazwy Kancelaria Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego.

O dokumencie

W związku z wejściem w życie z dniem 1 sierpnia 2009 r. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia uprzejmie informujemy, iż od dnia wejścia w życie powołanego rozporządzenia ujednolicona została opłata za ogłoszenia publikowane w toku postępowania sądowego (nie dotyczy ogłoszeń wpisów do KRS). Opłata jest stała i wynosi 500 zł.

Opłata ta dotyczy m.in. ogłoszeń dokonywanych w toku postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, zasiedzenia, uznania za zmarłego, stwierdzenia zgonu, umorzenie weksla, złożenia kwoty do depozytu sądowego, postępowania upadłościowego, sanacyjnego i restrukturyzacyjnego, przyspieszonego postępowania układowego oraz zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Informujemy, iż zarejestrowani ogłoszeniodawcy mają możliwość bezpośredniego złożenia ogłoszenia drogą elektroniczną po zalogowaniu się na stronie: http://pdi.ms.gov.pl.

Monitor Sądowy i Gospodarczy jest ogólnopolskim dziennikiem urzędowym, w którym publikowane są obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawę o Partiach politycznych, Prawo restrukturyzacyjne, Prawo upadłościowe i ustawę o rachunkowości.

Jego wydawaniem zajmuje się Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych.

O dokumencie

Informujemy, że od 18 maja 2012 r. egzemplarze Monitora Sądowego i Gospodarczego sprzedawane są wyłącznie w wersji elektronicznej.

Zakupu Monitora Sądowego i Gospodarczego można dokonać poprzez: 

 • przesłanie formularza,
 • złożenie formularza w punkcie przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego - oprócz formularza dotyczącego prenumeraty,
 • Portal Dostępowo-Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie internetowej: http://pdi.ms.gov.pl,
 • zakup w siedzibie.

O dokumencie

Kontakt

00-454 Warszawa
ul. Czerniakowska 100

kolportaż: tel. 22 39-76-365, 728-817-848

infolinia wydziału: tel. 22 39-76-365, 22 39-76-363, 22 39-76-375

fax: 22 39-76-514

O dokumencie