Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Uwaga!
Sekretariat nie udziela informacji na temat zasad korzystania z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów, elektronicznych ksiąg wieczystych.
 

W przypadku dalszych wątpliwości informacje telefoniczne można uzyskać pod odpowiednimi numerami:

 

Dyrektor: Michał Szczepański
 
Zastępca Dyrektora: Agnieszka Wilczek
 
Zastępca Dyrektora: Grzegorz Mróz

Zastępca Dyrektora: Artur Żuk
 
Zastępca Dyrektora: Katarzyna Raczkiewicz (długoterminowa nieobecność)

ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa

Sekretariat:
tel.:  22 39 76 600
        22 39 76 601
fax:  22 39 76 460

 

W strukturze organizacyjnej Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych wyodrębnia się następujące wewnętrzne komórki organizacyjne: 

 1. Wydział Projektowania Usług, w którego skład wchodzą:

  a) Zespół Analizy i Projektowania,
  b) Zespół Wytwarzania Oprogramowania;

 2. Wydział Analizy i Rozwoju;

 3. Wydział Prawa Rejestrów;

 4. Wydział Utrzymania Aplikacji, w którego skład wchodzą:

  a) Zespół Usług Publicznych,
  b) Zespół Rejestrów Karnych,
  c) I Zespół Usług Wspierających Procesy Pomocnicze,
  d) II Zespół Usług Wspierających Procesy Pomocnicze,
  e) Zespół Usług Wspierających Procesy Podstawowe,
  f) Zespół Usług Wspierających Procesy Informatyzacji;

 5. Wydział Utrzymania Infrastruktury, w którego skład wchodzą:

  a) Zespół Sieci Komputerowych,
  b) Zespół Infrastruktury Serwerowej,
  c) Zespół Usług Katalogowych,
  d) Zespół Komputera Centralnego;

 6. Zespół Administracyjny;

 7. Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych, w której skład wchodzą:

  a) Zespół Obsługi Wniosków,
  b) Zespół Obsługi Bezpośredniej,
  c) Stanowisko do spraw Dostępu Elektronicznego;

 8. Wydział Monitora Sądowego i Gospodarczego;

 9. Wydział Wsparcia i Monitorowania Projektów;

 10. Wydział Wsparcia Informatycznego, w którego skład wchodzą:

  a) Zespół Zarządzania Zasobami,
  b) Zespół Obsługi Użytkownika,
  c) Zespół Pomocy Informatycznej;

 11. Zespół Zamówień;

 12. Zespół Finansowy;

 13. Zespół Prawny;

 14. Zespół Architektury i Strategii.

Zakres zadań Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych:


1.  Do zadań Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z informatyzacją resortu sprawiedliwości;

 2. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i rozwojem systemów informatycznych resortu sprawiedliwości;

 3. wydawanie i rozpowszechnianie Monitora Sądowego i Gospodarczego;

 4. świadczenie pomocy prawnej, w tym sprawowanie zastępstwa procesowego Ministra Sprawiedliwości, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Skarbu Państwa reprezentowanych przez Ministra Sprawiedliwości oraz przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1‑3;

 5. zapewnienie obsługi prawnej Ministra Sprawiedliwości oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem i rozwojem rejestrów: Krajowego Rejestru Karnego, Krajowego Rejestru Sądowego, ksiąg wieczystych, Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości oraz rejestru zastawów, w tym monitorowanie wpływu zmian prawnych na ich działanie, definiowanie wymagań oraz wprowadzanie zmian związanych z ich funkcjonowaniem.

2.  Do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należy:

 1. opracowywanie kierunków rozwoju informatycznego, w tym dokonywanie analizy potrzeb, określanie priorytetów i przygotowywanie strategii;

 2. udział w pracach legislacyjnych dotyczących informatyzacji, w tym prowadzenie spraw związanych z udziałem przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości w pracach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;

 3. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań dotyczących informatyzacji;

 4. opracowywanie projektów dotyczących tworzenia, doskonalenia i rozwoju systemów oraz innych rozwiązań informatycznych;

 5. organizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z realizacją projektów, o których mowa w pkt 4;

 6. opiniowanie planowanych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości zamówień na dostawy sprzętu i oprogramowania oraz usługi informatyczne w celu zapewnienia standaryzacji stosowanych rozwiązań informatycznych, w szczególności z uwzględnieniem obowiązujących norm i wymagań;

 7. współpraca z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie zapewnienia interoperacyjności funkcjonujących i projektowanych systemów i rozwiązań informatycznych.

3.  Do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, należy:

 1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i obsługi:

  a)  urządzeń i systemów informatycznych wykorzystywanych w Ministerstwie Sprawiedliwości,
  b)  centralnych systemów informatycznych wykorzystywanych w resorcie sprawiedliwości
       –  w tym sprawowanie nadzoru nad ich obsługą i eksploatacją;

 2. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem uprawnień Ministra Sprawiedliwości dotyczących wyrażenia zgody, odmowy wyrażenia zgody oraz cofnięcia zgody na wielokrotne i nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych;

 3. sprawowanie nadzoru nad eksploatacją i rozwojem systemu dozoru elektronicznego, o którym mowa w art. 43b § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy w zakresie technicznym oraz współpraca z departamentem odpowiedzialnym za nadzór merytoryczny i właściwymi jednostkami Służby Więziennej realizującymi zadania związane z eksploatacją i rozwojem systemu dozoru elektronicznego;

 4. współpraca z Biurem Cyberbezpieczeństwa w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych i baz danych, w szczególności ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem oraz utratą danych, z zastrzeżeniem § 33 ust. 1 pkt 1 lit. c;

 5. zapewnienie obsługi technicznej strony internetowej i intranetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Biuletynu Informacji Publicznej;

 6. prowadzenie spraw związanych z zakupem sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych oraz usług informatycznych i teleinformatycznych;

 7. gospodarowanie sprzętem komputerowym oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi o charakterze informatycznym, pozostającymi w zarządzie Ministerstwa Sprawiedliwości.

4.  W strukturze Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych funkcjonują wewnętrzne komórki organizacyjne: Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych oraz Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych, wykonujące zadania określone w odrębnych przepisach.

5.  Wewnętrzne komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 4, mogą być łączone.

6.  Pracownicy kierujący wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi określonymi w ust. 4 lub powstałymi w wyniku połączenia tych komórek mogą być zatrudniani na stanowisku naczelnika wydziału.

O dokumencie