Biuro Finansów

Dyrektor: Jarosław Wyżgowski

tel. 22 52 12 619
fax 22 52 12 542

W strukturze organizacyjnej Biura Finansów  wyodrębnia się:

 1. Wydział Rachunkowości Budżetowej, w skład którego wchodzi Zespół do spraw Płacowych;

 2. Wydział Zamówień Publicznych;

 3. Zespół Radców Prawnych.

Do zakresu zadań Biura Finansów należy:

 1. wykonywanie zadań dysponenta trzeciego stopnia środków budżetowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz prowadzenie rachunkowości Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym:

  a)  sporządzanie projektu planu finansowego Ministerstwa Sprawiedliwości,
  b)  sporządzanie planu finansowego Ministerstwa Sprawiedliwości po ogłoszeniu ustawy budżetowej na dany rok,
  c)  potwierdzanie zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym Ministerstwa Sprawiedliwości,
  d)  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  e)  prowadzenie ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,
  f)  dokonywanie kontroli dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
  g)  prowadzenie obsługi kasowej Ministerstwa Sprawiedliwości,
  h)  sporządzanie dokumentacji płacowej,
  i)  prowadzenie rejestru zawartych umów, z których wynikają zobowiązania finansowe Ministerstwa Sprawiedliwości,
  j)  rozliczanie kosztów krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych,
  k)  sporządzanie sprawozdań budżetowych;

 2. przygotowywanie projektów wniosków Ministra Sprawiedliwości, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa;

 3. opracowywanie planu zamówień publicznych;

 4. prowadzenie spraw związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, w tym sprawowanie zastępstwa procesowego Ministra Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości i Skarbu Państwa reprezentowanych przez Ministra Sprawiedliwości oraz przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości, w sprawach odwołań i skarg wnoszonych w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, z wyłączeniem § 15 ust. 1 pkt 4;

 5. sprawowanie zastępstwa procesowego:

  a)  Ministra Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości i Skarbu Państwa reprezentowanych przez Ministra Sprawiedliwości w sprawach toczących się przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, z wyłączeniem spraw, w których zgodnie z § 6 pkt 11 zastępstwo procesowe jest sprawowane przez inne komórki organizacyjne, w szczególności spraw dotyczących postępowań administracyjnych prowadzonych w tych komórkach oraz spraw, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 4,
  b)  Ministerstwa Sprawiedliwości i Skarbu Państwa reprezentowanych przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości, z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 4;

 6. udzielanie, po uprzednim uzgodnieniu, wsparcia w zakresie zastępstwa procesowego komórce organizacyjnej, o której mowa w § 15, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości;

 7. prowadzenie ewidencji spraw sądowych ‑ na podstawie kwartalnych informacji przekazywanych przez komórki organizacyjne, w których zastępstwo procesowe jest sprawowane zgodnie z § 6 pkt 11;

 8. opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych zawieranych w imieniu Skarbu Państwa – Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym dotyczących zamówień publicznych udzielanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie zgodności z obowiązującym prawem oraz zabezpieczenia interesu prawnego Skarbu Państwa, a także wydawanie opinii prawnych w pozostałych sprawach dotyczących zasad funkcjonowania i organizacji pracy urzędu na potrzeby komórek organizacyjnych nie posiadających własnej obsługi prawnej.

W strukturze Biura Finansów funkcjonuje główny księgowy Ministerstwa Sprawiedliwości, którego uprawnienia i obowiązki określają odrębne przepisy.

O dokumencie