Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego

Dyrektor: Paweł Mroczkowski

Zastępca Dyrektora: Agnieszka Gołaszewska
Zastępca Dyrektora: Dorota Charkiewicz

 

 

Tel.:  (22) 52-12-423

Faks: (22) 52-12-250

 

W strukturze organizacyjnej Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego wyodrębnia się:

 1. Wydział Prawa Cywilnego;

 2. Wydział Europejskiego Prawa Cywilnego;

 3. Wydział Prawa Gospodarczego;

 4. Wydział Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego;

 5. Wydział Prawa Cywilnego Procesowego;

 6. Samodzielne Stanowisko do spraw Koordynacji, Planowania i Analiz;

Zakres zadań Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego:


1.  Do zakresu zadań Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego należy
:

 1. zapewnienie obsługi legislacyjnej i prawnej Ministra Sprawiedliwości w zakresie prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarczego, komorników sądowych i doradców restrukturyzacyjnych, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 pkt 5;

 2. organizowanie i koordynowanie w Ministerstwie Sprawiedliwości przebiegu procesu legislacyjnego w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1.

2.  Do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należy w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie prac legislacyjnych dotyczących przygotowania, uzgodnienia lub zaopiniowania przez Ministra Sprawiedliwości projektów aktów normatywnych, projektów założeń projektu ustawy, innych projektów dokumentów rządowych, projektów aktów prawnych Unii Europejskiej oraz projektów umów międzynarodowych z zakresu działania Ministra Sprawiedliwości, z wyłączeniem umów dotyczących ochrony praw człowieka oraz umów dwustronnych dotyczących obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych;

 2. koordynowanie współpracy komórek organizacyjnych na zasadach określonych w § 7, w tym tworzenie zespołów roboczych i organizowanie ich pracy;

 3. monitorowanie i analizowanie:

  a)  rządowych projektów ustaw i przebiegu prac nad tymi projektami,
  b)  przebiegu prac nad projektami ustaw w Sejmie i Senacie,
  c)  wniosków, skarg i pytań prawnych kierowanych do Trybunału Konstytucyjnego, przebiegu postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz jego orzeczeń,
  d)  orzeczeń organów sądowych Unii Europejskiej,
  e)  projektów aktów prawnych Unii Europejskiej oraz przebiegu prac nad nimi,
  f)  projektów umów międzynarodowych oraz przebiegu prac nad nimi, w szczególności na forum innych niż Unia Europejska organizacji międzynarodowych
       ‑  w zakresie ich wpływu na akty prawne związane z zakresem działania Ministra Sprawiedliwości;

 4. reprezentowanie Ministra Sprawiedliwości przed Trybunałem Konstytucyjnym;

 5. wydawanie opinii o treści obowiązujących przepisów prawa dla naczelnych i centralnych organów administracji państwowej oraz jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości;

 6. opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Ministra Sprawiedliwości albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości;

 7. współpraca z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego oraz zapewnienie jej obsługi techniczno‑organizacyjnej;

 8. współpraca z Departamentem Legislacyjnym Prawa Karnego przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 18 ust. 4 pkt 1 i 2 oraz 6‑8.

3.  Do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z udziałem Ministra Sprawiedliwości w posiedzeniach Sejmu i Senatu;

 2. prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem projektów w wykazach prac Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów;

 3. prowadzenie kalendarza prac legislacyjnych, monitorowanie ich przebiegu i egzekwowanie terminowego wykonywania czynności od komórek organizacyjnych, zespołów roboczych i osób, którym je powierzono;

 4. koordynowanie inicjatyw legislacyjnych komórek organizacyjnych;

 5. prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem aktów prawnych Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 

O dokumencie