Departament Zawodów Prawniczych

Dyrektor Iwona Kujawa

Zastępca Dyrektora Grażyna Kołodziejska

Zastępca Dyrektora Magdalena Szymańska

Zastępca Dyrektora Karol Dałek

 

ul. Chopina 1, 00-559 Warszawa
Sekretariat:
tel. 22 23 90 819
fax 22 23 90 613

Adres do korespondencji :
Aleje Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Uprzejmie prosimy o dopisywanie pod adresem korespondencyjnym na kopercie nazwy Departamentu do którego kierowana jest korespondencja.


W skład Departamentu Zawodów Prawniczych wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Wydział Aplikacji Adwokackiej, Radcowskiej, Notarialnej i Komorniczej tel. 22 23-90-453, fax. 22 23-90-616
 
Wydział Egzaminu Adwokackiego, Radcowskiego, Notarialnego i Komorniczego tel. 22 23-90-323, fax. 22 23-90-616
Wydział Adwokatury i Radców Prawnych tel. 22 23-90-516, fax. 22 23-90-517
Wydział Notariatu tel. 22 23-90-532, fax. 22 23-90-531
Wydział Tłumaczy Przysięgłych tel. 22 51-88-166, fax. 22 51-88-206
Wydział Biegłych Sądowych, Doradców Restrukturyzacyjnych, Doradców Podatkowych, Biegłych Rewidentów i Rzeczników Patentowych tel. 22 23-90-626
Wydział Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  
Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Obsługi Postępowań Sądowoadministracyjnych i Sądowych tel. 22 23-90-318
Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Administracyjno-Finansowych tel. 22 23-90-288, 22 23-90-320
Zespół kancelaryjny Nr 1
tel. 22 23-90-323, 22 23-90-453
fax. 22 23-90-616
Zespół kancelaryjny Nr 2

 

 

Do zakresu zadań Departamentu Zawodów Prawniczych należy:

 1. prowadzenie spraw związanych ze sprawowanym przez Ministra Sprawiedliwości nadzorem nad działalnością samorządu adwokackiego i samorządu radców prawnych oraz działalnością notariuszy i organami samorządu notarialnego;

 2. badanie zgodności z prawem uchwał organów samorządu adwokackiego, samorządu radców prawnych i samorządu notarialnego;

 3. prowadzenie spraw związanych z występowaniem przez Ministra Sprawiedliwości do organów samorządu adwokackiego, samorządu radców prawnych i samorządu notarialnego o podejmowanie uchwał w sprawach należących do właściwości tych organów;

 4. prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów, radców prawnych, prawników zagranicznych, aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich, notariuszy, zastępców notarialnych, aplikantów notarialnych, biegłych rewidentów i doradców podatkowych;

 5. realizacja zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z przeprowadzaniem egzaminów adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, testów umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo listę radców prawnych, egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz egzaminów na tłumacza przysięgłego;

 6. realizacja zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z przeprowadzaniem egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną oraz egzaminów konkursowych na aplikację komorniczą, a także z odbywaniem tych aplikacji;

 7. udostępnianie okręgowym radom adwokackim i radom okręgowych izb radców prawnych tekstów właściwego prawa obcego dotyczącego zawodów prawniczych oraz informacji o stosowaniu przez państwo obce zasady wzajemności w zakresie uprawnienia prawników zagranicznych do wykonywania stałej praktyki;

 8. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem notariuszy, zmianami siedzib kancelarii notarialnych oraz realizacja zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z wydawaniem zaświadczeń o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego;

 9. prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości dotyczących tłumaczy przysięgłych;

 10. prowadzenie postępowań w przedmiocie przyznania oraz cofnięcia licencji doradcy restrukturyzacyjnego, a także zawieszenia praw wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego;

 11. realizacja uprawnień Ministra Sprawiedliwości w zakresie składania wniosków o stwierdzenie przez sąd upadłościowy rażącego naruszenia przez osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego obowiązków nadzorcy, zarządcy albo syndyka ujawnionego po zakończeniu pełnienia funkcji w danym postępowaniu oraz uczestnictwa w postępowaniach dotyczących tych wniosków;

 12. prowadzenie postępowań w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego lub do sprawowania funkcji syndyka;

 13. kontrolowanie prawidłowości wykonywania przez prezesów sądów okręgowych nadzoru nad biegłymi sądowymi, w tym prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych w sprawach dotyczących biegłych sądowych;

 14. opracowywanie rozwiązań dotyczących biegłych sądowych;

 15. realizacja zadań Ministra Sprawiedliwości dotyczących rzeczników patentowych;

 16. opracowywanie rozwiązań służących zwiększeniu dostępności profesjonalnej pomocy prawnej świadczonej przez przedstawicieli poszczególnych zawodów;

 17. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), z zastrzeżeniem § 30 pkt 3;

 18. koordynowanie wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

O dokumencie