Departament Budżetu i Efektywności Finansowej

Dyrektor: Artur Strumnik

Zastępca Dyrektora: Anna Domaradzka

Zastępca Dyrektora - Główny Księgowy Resortu - Elżbieta Pińciurek

tel. 22 521 25 44
fax 22 521 25 70

 

W skład Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej wchodzą:
 • Wydział Budżetu;
 • Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami;
 • Wydział Analiz i Nadzoru Finansowego;
 • Wydział Rachunkowości Zarządczej.
 

Do zakresu zadań Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej należy:

 1. zapewnienie obsługi Ministra Sprawiedliwości jako dysponenta właściwych części budżetu państwa, w tym w szczególności:
  a) opracowywanie projektów budżetów oraz budżetów właściwych części budżetowych w zakresie środków krajowych i europejskich w układzie tradycyjnym według szczegółowej klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym wraz z objaśnieniami oraz corocznej aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w zakresie tych części budżetu,
  b) sprawowanie nadzoru i kontroli nad całością gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych,
  c) sprawowanie kontroli realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa oraz kontroli wykonania dochodów budżetu państwa,
  d) sporządzanie kwartalnych ocen dotyczących wykonywania zadań oraz dochodów i wydatków we właściwych częściach budżetu państwa,
  e) prowadzenie ewidencji środków budżetu państwa dysponenta części budżetowej 37 Sprawiedliwość na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości,
  f) prowadzenie spraw w zakresie umarzania, odraczania terminów spłaty i rozkładania na raty spłat całości lub części należności cywilnoprawnych;

 2. planowanie i nadzorowanie inwestycji finansowanych z właściwych części budżetu państwa;

 3. prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania mieniem jednostek podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych, zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami;

 4. prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień Ministra Sprawiedliwości wynikających z badania i zatwierdzania sprawozdania finansowego oraz podziału zysków lub pokrycia strat właściwych instytucji gospodarki budżetowej oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;

 5. opiniowanie spraw dotyczących dyrektorów sądów i ich zastępców;

 6. ustalanie skutków finansowych projektowanych aktów normatywnych.

W strukturze Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej funkcjonuje główny księgowy resortu, którego uprawnienia i obowiązki określają odrębne przepisy.

O dokumencie