Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego

Koordynator pracy Biura: Michał Szczepański

Zastępca Dyrektora: Urszula Dobrzańska

ul. Czerniakowska 100,
00-454 Warszawa
 

Pod podanym numerem telefonu nie są udzielane informacje o sposobie i statusie realizacji spraw wpływających do B-KRK.

Sekretariat Dyrektora:
tel.: 22 39 76 200
fax: 22 39 76 205
e-mail: b-krk@ms.gov.pl
 

Pod podanym numerem telefonu można uzyskać podstawowe informacje na temat działalności Rejestru.

Wsparcie klienta Krajowego Rejestru Karnego
tel. 71 748 96 00
e-mail: e-krk@gdansk.sa.gov.pl

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7:30 – 15:30

 

W skład Biura wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

 1. Wydział Nadzoru Merytorycznego (B-KRK-I), w ramach którego funkcjonuje Zespół Kontroli;

 2. Wydział Aktualizacji Danych (B-KRK-II), w ramach którego funkcjonuje:
  a) Zespół Aktualizacji Danych,
  b) Zespół Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

 3. Wydział Udzielania Informacji (B-KRK-III), w ramach którego funkcjonuje Zespół Obsługi Interesantów;

 4. Wydział Współpracy Międzynarodowej Pomiędzy Rejestrami Karnymi (B-KRK-IV);

 5. Wydział Analizy i Rozwoju (B-KRK-V), w ramach którego funkcjonuje:
  a) Zespół Analizy Biznesowej,
  b) Zespół Analizy Prawnej;

 6. Wydział Obsługi Administracyjnej (B-KRK-VI), w ramach którego funkcjonuje Zespół Kancelarii.

Zakres zadań Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego:


1.  Do zadań Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego należy:

 1. wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Karnego, określonych w ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 678, z późn. zm.[1]),

 2. wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, określonych w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405)

  –  i wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych oraz w ustawach odrębnych.

2.  W zakresie realizacji zadań dotyczących wymiany informacji z rejestrów karnych z organami innych państw Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego wykonuje postanowienia odpowiednich umów międzynarodowych, a także prowadzi projekty międzynarodowe służące opracowaniu nowych rozwiązań w tym zakresie oraz uczestniczy w takich projektach prowadzonych przez organy Unii Europejskiej i innych państw.

3.  Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego sprawuje nadzór nad punktami informacyjnymi Krajowego Rejestru Karnego.

 


[1])    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1475 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 398, 431 i 730.

O dokumencie