Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich

Dyrektor: Dariusz Cieślik

Zastępca Dyrektora: Luiza Sałapa

Zastępca Dyrektora: Katarzyna Świeboda-Miśkiewicz

tel.  22 23-90-740
fax: 22 23-90-366

 W strukturze organizacyjnej Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich wyodrębnia się:
 • Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych;

 • Wydział Wsparcia Rodziny oraz Sądownictwa Rodzinnego i Nieletnich;

 • Wydział Nadzoru nad Zakładami dla Nieletnich, w skład którego wchodzi Zespół Specjalistów do spraw kierowania do Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich;

 • Zespół do spraw Pomocy Pokrzywdzonym.

Do zakresu zadań Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich należy:

 1. prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych w sprawach rodzinnych i nieletnich;

 2. prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru nad działalnością opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów;

 3. opracowywanie rozwiązań dotyczących organizacji i funkcjonowania opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów;

 4. prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości zwierzchniego nadzoru oraz nadzoru pedagogicznego nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich;

 5. opracowywanie rozwiązań dotyczących organizacji i funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich;

 6. prowadzenie spraw związanych z kierowaniem oraz przenoszeniem nieletnich do zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich;

 7. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w zakładach dla nieletnich;  

 8. podejmowanie i koordynowanie realizacji zadań z zakresu działania Ministra Sprawiedliwości dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności związanych z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

 9. opracowywanie założeń rozwiązań prawnych w zakresie prawa rodzinnego i postępowania w sprawach nieletnich;

 10. promowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości i sądów rodzinnych z organami państwa, samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, służbami pomocniczymi oraz innymi instytucjami;

 11. realizacja zadań z zakresu międzynarodowego dochodzenia alimentów i transgranicznych postępowań dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

 

O dokumencie