Biuro Ochrony

Dyrektor: Tomasz Karczewski

tel. 22 52 12 621
fax 22 52 12 349
adres e-mail: sekretariat.bo@ms.gov.pl

W strukturze organizacyjnej Biura Ochrony wyodrębnia się:

 1. Wydział Ochrony Informacji Niejawnych;

 2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych;

 3. Wydział Ochrony;

 4. Kancelaria Tajna;

 5. Samodzielne Stanowisko do spraw Przeciwdziałania Korupcji;

 6. Samodzielne Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa Informacji;

 7. Samodzielne Stanowisko - Inspektor Ochrony Danych.

Do zakresu zadań Biura Ochrony należy:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w Ministerstwie Sprawiedliwości, w tym w szczególności:

  a)  opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji,
  b)  prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,
  c)  zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji niejawnych;

 2. prowadzenie kancelarii tajnej Ministerstwa Sprawiedliwości;

 3. przeprowadzanie postępowań sprawdzających;

 4. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

 5. wykonywanie zadań dotyczących ochrony danych osobowych;

 6. koordynowanie działań związanych z zapobieganiem korupcji, w tym działań prewencyjnych i edukacyjnych, a także wykonywanie zadań związanych z wypracowywaniem i monitorowaniem wdrażania rozwiązań antykorupcyjnych oraz gromadzeniem i przetwarzaniem informacji dotyczących zagrożeń korupcyjnych;

 7. prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami o stanie majątkowym składanymi na podstawie odrębnych przepisów przez pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz dyrektorów sądów i ich zastępców;

 8. zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym kontrola ruchu osobowego w tych obiektach;

 9. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej w Ministerstwie Sprawiedliwości;

 10. wykonywanie zadań Ministra Sprawiedliwości z obszaru zarządzania kryzysowego, określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566) i wydawanych na jej podstawie przepisach wykonawczych oraz ustawach odrębnych;

 11. monitorowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w sądach powszechnych i przedstawianie propozycji kompleksowych rozwiązań w tym zakresie;

 12. wykonywanie zadań Ministra Sprawiedliwości z obszaru obronności państwa, określonych w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398) i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych oraz w ustawach odrębnych;

 13. realizacja zadań związanych z zarządzaniem systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz koordynacja zadań związanych z realizacją polityki bezpieczeństwa informacji w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dyrektor Biura Ochrony pełni funkcję pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, który realizuje zadania określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych podlega bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości.

W strukturze Biura Ochrony funkcjonuje inspektor ochrony danych, który realizuje zadania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). Inspektor ochrony danych podlega bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości.

O dokumencie