Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych

Dyrektor: Dariusz Pawłyszcze

Zastępca Dyrektora: Dorota Szarek

Zastępca Dyrektora: Krzysztof Petryna
 

adres e-mail: sekretariat.dko@ms.gov.pl

tel. (22) 52-12-502

fax. (22) 62-51-521 

W skład Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Wydział do spraw Osobowych Sekretariat tel.: 22 52 12 528 
                       22 52 12 696
Wydział Etatyzacji Sądów i Analiz Sekretariat tel.: 22 52 12 497
Wydział do spraw Wsparcia Systemów Kadrowych Sekretariat tel.: 22 52 12 285
                       22 52 12 396
                       22 52 12 253
Wydział Organizacji Sądów Sekretariat tel.: 22 52 12 843
Wydział do spraw Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Sekretariat tel.: 22 52 12 775

 

Do zakresu zadań Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych należy:

 1. prowadzenie, w zakresie uprawnień przysługujących Ministrowi Sprawiedliwości, spraw osobowych:

  a)  sędziów sądów powszechnych i wojskowych,
  b)  sędziów w stanie spoczynku oraz członków ich rodzin pobierających uposażenie rodzinne,
  c)  referendarzy sądowych,
  d)  dyrektorów i zastępców dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki,
  e)  dyrektorów sądów i ich zastępców,
  f)  asesorów sądowych;
   
 2. prowadzenie spraw dotyczących delegowania sędziów i innych pracowników sądów do wykonywania obowiązków w innym sądzie, a także przenoszenia sędziów i referendarzy sądowych pomiędzy sądami;

 3. prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości wynikających z przepisów o odpowiedzialności karnej sędziów oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, referendarzy sądowych i mianowanych urzędników państwowych zatrudnionych w sądach powszechnych;

 4. prowadzenie spraw dotyczących delegowania sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, zawodowych kuratorów sądowych, urzędników sądów do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanej;

 5. prowadzenie spraw dotyczących wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe w Ministerstwie Sprawiedliwości;

 6. prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kompetencji zawodowych sędziów i prokuratorów oraz innych pracowników sądów i prokuratury delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości;

 7. prowadzenie spraw związanych z wnioskami sędziów o przyznanie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, do których rozpatrzenia właściwy jest Minister Sprawiedliwości;

 8. prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem przez Ministra Sprawiedliwości sędziów do składu okręgowych i rejonowych komisji wyborczych oraz do pełnienia funkcji komisarza wyborczego;

 9. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra Sprawiedliwości uprawnień dotyczących zwoływania zebrań przedstawicieli organów samorządu sędziowskiego;

 10. opracowywanie rozwiązań dotyczących organizacji i funkcjonowania sądów powszechnych, sądów wojskowych oraz izb morskich;

 11. analizowanie rozmieszczenia i obciążenia pracą sędziów i innych pracowników sądownictwa w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oraz opracowywanie rozwiązań służących racjonalnej etatyzacji i organizacji pracy;

 12. prowadzenie spraw związanych z przydzielaniem wolnych stanowisk sędziowskich i asesorskich oraz wolnych stanowisk referendarza sądowego i asystenta sędziego, w tym przygotowywanie obwieszczeń o wolnych stanowiskach sędziowskich;

 13. prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru nad Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury;

 14. realizacja zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z naborem na aplikacje prowadzone przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, nadzorem nad tymi aplikacjami oraz przeprowadzaniem egzaminów sędziowskich i prokuratorskich;

 15. zatwierdzanie programów zajęć teoretycznych staży urzędniczych w sądach;

 16. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad podmiotami, których zadaniem jest zapewnienie poprawności i jakości danych kadrowych rejestrowanych w systemach centralnych.

O dokumencie