Biuro Dyrektora Generalnego

Dyrektor: Małgorzata Stańczykowska

Zastępca Dyrektora: Marzena Strus

tel. 22 52 12 559
fax 22 52 12 523
 

W strukturze organizacyjnej Biura Dyrektora Generalnego wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:

 1. Wydział Spraw Osobowych;

 2. Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi;

 3. Wydział Organizacyjny;

 4. Wydział - Archiwum Zakładowe;

 5. Wydział - Kancelaria Główna;

 6. Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Do zakresu zadań Biura Dyrektora Generalnego należy:

 1. koordynowanie realizacji zadań związanych ze sporządzaniem i aktualizacją opisów stanowisk pracy, wartościowaniem stanowisk pracy, naborem, przeprowadzaniem ocen okresowych oraz odpowiedzialnością dyscyplinarną członków korpusu służby cywilnej w Ministerstwie Sprawiedliwości;

 2. prowadzenie spraw osobowych:

  a)  osób zajmujących w Ministerstwie Sprawiedliwości kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem sędziów powołanych na stanowisko Podsekretarza Stanu,
  b)  członków korpusu służby cywilnej,
  c)  pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi,
  d)  pracowników zatrudnionych w Gabinecie Politycznym Ministra,
  e)  osób delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości, z zastrzeżeniem § 16 pkt 2, 4 i 5;

 3. realizacja polityki dotyczącej wynagrodzeń osobowych, nagród, premii i dodatkowych wynagrodzeń rocznych;

 4. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz organizowanie działalności socjalnej finansowanej ze środków funduszu;

 5. sporządzanie analiz i ocen stanu zatrudnienia w Ministerstwie Sprawiedliwości;

 6. analizowanie potrzeb szkoleniowych i realizowanie procesu doskonalenia zawodowego pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel;

 7. koordynowanie spraw związanych z praktykami studenckimi i stażami zawodowymi;

 8. prowadzenie spraw związanych z organizacją Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym opracowywanie projektów statutu, regulaminu organizacyjnego, instrukcji kancelaryjnej i regulaminu pracy Ministerstwa Sprawiedliwości, a także opiniowanie projektów wewnętrznych regulaminów organizacyjnych departamentów i biur oraz wewnętrznych instrukcji w sprawie szczególnych zasad i trybu postępowania z korespondencją w komórkach organizacyjnych;

 9. prowadzenie ewidencji i zbioru wewnętrznych regulaminów organizacyjnych departamentów i biur Ministerstwa Sprawiedliwości;

 10. opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz prowadzenie ich ewidencji i zbioru;

 11. prowadzenie rejestrów upoważnień i pełnomocnictw Ministra Sprawiedliwości i Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości;

 12. wykonywanie zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości;

 13. prowadzenie ewidencji organów pomocniczych funkcjonujących w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz tych, w których uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości;

 14. zapewnienie obsługi kancelaryjnej Ministerstwa Sprawiedliwości przez wyodrębnioną w strukturze biura kancelarię główną, w zakresie ustalonym w instrukcji kancelaryjnej;

 15. prowadzenie archiwum zakładowego, w tym sekcji archiwum akt niejawnych.

W strukturze Biura Dyrektora Generalnego funkcjonuje wewnętrzna komórka organizacyjna wykonująca zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także podejmująca działania na rzecz kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości. W zakresie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy komórka ta podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Sprawiedliwości.

O dokumencie