Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Dyrektor: Aleksandra Siemianowska

Zastępca Dyrektora: Aneta Jakubiak-Mirończuk

adres email: sekretariat.dsf@ms.gov.pl
tel. 22 23-90-265
fax: 22 23-90-524

W skład Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

 1. Wydział Analiz Strategicznych i Ocen Skutków Regulacji;

 2. Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej;

 3. Wydział ds. Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Pomocy Technicznej;

 4. Wydział ds. Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego;

 5. Wydział ds. Finansowania Projektów Europejskich;

 6. Wydział ds. Zarządzania Portfelem Projektów;

 7. Wydział ds. Mediacji;

 8. Wydział ds. Współpracy na rzecz Strategii;

 9. Stanowisko ds. Prawnych w Funduszach Europejskich;

 10. Wydział Obsługi Organizacyjno-Kancelaryjnej;

 11. Wydział Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego.

Do zakresu zadań Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich należy:

 1. opracowywanie strategii działań Ministerstwa Sprawiedliwości i koordynowanie jej realizacji;

 2. organizowanie, koordynowanie, nadzorowanie i wykonywanie zadań z zakresu statystyki publicznej związanych z działalnością Ministra Sprawiedliwości, sądów powszechnych, sądów wojskowych oraz innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych, a także notariuszy i komorników sądowych;

 3. wykonywanie zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej sprawiedliwość, w tym w szczególności:

  a)  monitorowanie i ocena realizacji celów strategicznych i operacyjnych,
  b)  opracowywanie rozwiązań służących zapewnieniu adekwatnej informacji zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru skuteczności i efektywności działania;

 4. zarządzanie portfelem projektów służących realizacji celów strategicznych, w tym zapewnienie standardów zarządzania projektami oraz monitorowanie ich realizacji w Ministerstwie Sprawiedliwości;

 5. współpraca z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi w zakresie realizacji celów strategicznych;

 6. zapewnienie prawidłowości programowania projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy europejskich i innych źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej;

 7. planowanie i monitorowanie wykorzystywania środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych;

 8. wykonywanie zadań Operatora Programu „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w zakresie określonym w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli;

 9. wykonywanie zadań Operatora Programu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014‑2021 w zakresie wskazanym dla Ministerstwa Sprawiedliwości w Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014‑2021;

 10. wykonywanie zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie określonym w Opisie Funkcji i Procedur;

 11. organizowanie i prowadzenie prac związanych z dokonywaniem w toku prac legislacyjnych oceny skutków regulacji, w tym z przygotowywaniem testów regulacyjnych;

 12. analizowanie i opiniowanie wniosków o podjęcie prac legislacyjnych oraz projektów kierowanych do konsultacji publicznych, opiniowania lub uzgodnień międzyresortowych w zakresie skuteczności, efektywności i proporcjonalności proponowanych rozwiązań;

 13. współdziałanie z Departamentem Legislacyjnym Prawa Cywilnego i Departamentem Legislacyjnym Prawa Karnego w zakresie przedstawiania stanowiska Ministra Sprawiedliwości w toku prac legislacyjnych prowadzonych z udziałem Rządowego Centrum Legislacji oraz w komisjach sejmowych i senackich, w szczególności w sprawach, o których mowa w pkt 11 i 12;

 14. podejmowanie działań na rzecz upowszechniania i rozwoju alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów, w szczególności mediacji.

O dokumencie