Biuro Ministra

Dyrektor: Marek Łukaszewicz

tel.: 22 52-12-207
fax: 22 62-14-986

Zastępca Dyrektora: Jakub Jamka

tel.: 22 23-90-854
fax: 22 23-90-237


adres e-mail: bm@ms.gov.pl

W strukturze organizacyjnej Biura Ministra wyodrębnia się:

 1. Wydział Prezydialno-Protokolarny;

 2. Zespół Radców;

 3. Zespół Analiz;

 4. Wydział Kontroli;

 5. Wydział Koordynacji Kontroli i Nadzoru;

 6. Wydział Skarg i Wniosków;

 7. Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego.

Do zadań Biura Ministra należy:

 1. prowadzenie spraw dotyczących współdziałania Ministra Sprawiedliwości z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządowej, z wyłączeniem spraw powierzonych Gabinetowi Politycznemu Ministra;

 2. wykonywanie zadań związanych z kontaktami członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami dyplomatycznymi innych państw i organizacji międzynarodowych;

 3. ewidencjonowanie interpelacji i zapytań poselskich, oświadczeń senatorskich, dezyderatów i opinii komisji sejmowych oraz interwencji posłów i senatorów, a także koordynowanie ich załatwiania;

 4. koordynowanie załatwiania wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa;

 5. zapewnienie obsługi posiedzeń kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz organizowanie pracy sekretariatów członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości i Szefa Gabinetu Politycznego Ministra;

 6. opracowywanie projektu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości określającego zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości;

 7. ewidencjonowanie wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i medali Ministra Sprawiedliwości, a także koordynowanie załatwiania spraw w tym zakresie;

 8. ewidencjonowanie wniosków o przyznanie patronatu lub patronatu honorowego Ministra Sprawiedliwości oraz wniosków o udział w komitecie honorowym, a także udzielanie wnioskodawcom odpowiedzi w tym zakresie;

 9. przeprowadzanie kontroli działalności Ministerstwa Sprawiedliwości, jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych oraz podmiotów, którym udzielono dotacji celowych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także wykonywanie innych działań wynikających z przepisów dotyczących kontroli w administracji rządowej;

 10. wykonywanie zadań kontrolnych operatora w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego;

 11. wykonywanie zadań kontrolnych Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie określonym w Opisie Funkcji i Procedur;

 12. koordynowanie kontroli prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości, w tym monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych przez komórki organizacyjne;

 13. współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie działań kontrolnych prowadzonych w jednostkach podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych;

 14. opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Ministra Sprawiedliwości albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych;

 15. koordynowanie załatwiania skarg, wniosków i petycji, ich ewidencjonowanie oraz rozpatrywanie w zakresie nienależącym do właściwości innych komórek organizacyjnych;

 16. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra Sprawiedliwości uprawnień właściwego ministra w stosunku do fundacji;

 17. koordynowanie zadań nadzorczych Ministra Sprawiedliwości poprzez współpracę z komórkami organizacyjnymi w zakresie zagwarantowania efektywnej wymiany informacji między komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za poszczególne obszary nadzoru;

 18. sprawowanie nadzoru nad Instytutem Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych;

 19. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

W strukturze Biura Ministra funkcjonuje niezależna i wyodrębniona komórka audytu wewnętrznego, do której zakresu zadań należy prowadzenie audytu wewnętrznego w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań określonych w art. 291 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000). Kierownik komórki audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości, a w zakresie spraw związanych z organizacją pracy i zatrudnieniem – Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Sprawiedliwości.

O dokumencie