Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Dyrektor: Krzysztof Masło

Zastępca Dyrektora: Kamila Jończyk-Piskorska


tel. (22) 23-90-870
fax. (22) 62-80-949

adres e-mail: dwmpc@ms.gov.pl

 
W skład Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Wydział Traktatowy i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Joanna Maciejowska (tel. 22 23 90 874)
Wydział Międzynarodowej Współpracy Prawnej w sprawach Karnych Tomasz Chałański (tel. 22 23 90 490)
Wydział Międzynarodowych Procedur Ochrony Praw Człowieka Paweł Jaros (tel. 22 23 90 823)
Wydział ds. Postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka Urszula Szafrańska (tel. 22 23 90 824)
Wydział Międzynarodowej Współpracy Prawnej w sprawach Cywilnych
Anna Wilk-Michalczewska
(tel. 22 23-90-445)
Stanowisko Koordynacji, Planowania i Analiz  
Zespół Obsługi Organizacyjno-Kancelaryjnej  

 

Do zakresu zadań Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka należy:

 1. współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie spraw dotyczących wymiaru sprawiedliwości, w szczególności z Haską Konferencją Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Radą Europy i Organizacją Narodów Zjednoczonych;

 2. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem dwustronnych umów międzynarodowych z zakresu obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych;

 3. opiniowanie projektów umów międzynarodowych, w przypadku których Minister Sprawiedliwości nie jest organem właściwym do prowadzenia negocjacji;

 4. wykonywanie zadań organu centralnego z zakresu obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych, z zastrzeżeniem § 21 pkt 11;

 5. wykonywanie zadań punktów kontaktowych Europejskich Sieci Sądowych;

 6. udzielanie sądom polskim tekstów prawa obcego, wyjaśnień dotyczących obcej praktyki sądowej oraz informacji co do istnienia wzajemności w stosunkach z państwem obcym, a także udzielanie zagranicznym organom wymiaru sprawiedliwości oraz polskim i zagranicznym urzędom konsularnym informacji o treści prawa polskiego;

 7. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Ministra Sprawiedliwości konsulom Rzeczypospolitej Polskiej upoważnień do dokonywania czynności konsularnych;

 8. prowadzenie spraw związanych z udziałem Ministra Sprawiedliwości w pracach organizacji międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka, w szczególności w pracach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rady Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a także spraw związanych z zawieraniem umów międzynarodowych w tym zakresie;

 9. podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia zgodnego z aktualnymi standardami międzynarodowymi poziomu ochrony praw człowieka w zakresie wymiaru sprawiedliwości, w tym upowszechnianie treści orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i decyzji innych organów organizacji międzynarodowych;

 10. współpraca z Biurem Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka w zakresie spraw dotyczących zarzutów naruszenia praw człowieka przez polski wymiar sprawiedliwości, w tym w szczególności przygotowywanie analiz i stanowisk Ministra Sprawiedliwości w zakresie zarzutów dotyczących postępowań toczących się w sądach powszechnych, podniesionych w skargach złożonych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

 11. monitorowanie i analizowanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie ich wpływu na akty prawne związane z zakresem działania Ministra Sprawiedliwości, w tym opiniowanie projektów aktów prawnych;

 12. przygotowywanie sprawozdań i komentarzy Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących realizacji umów międzynarodowych z zakresu ochrony praw człowieka, w tym w szczególności Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz. U. z 1977 r. poz. 167), Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (Dz. U. z 1989 r. poz. 378) oraz Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu (Dz. U. z 1995 r. poz. 238 oraz z 2000 r. poz. 261).

O dokumencie