Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Dyrektor: Krzysztof Masło

Zastępca Dyrektora: Kamila Jończyk-Piskorskaadres e-mail: dwmpc@ms.gov.pl

 
W skład Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Wydział Traktatowy i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Joanna Maciejowska
Wydział Międzynarodowej Współpracy Prawnej w sprawach Karnych Tomasz Chałański
Wydział Międzynarodowych Procedur Ochrony Praw Człowieka Paweł Jaros
Wydział ds. Postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka Urszula Szafrańska
Wydział Międzynarodowej Współpracy Prawnej w sprawach Cywilnych
Anna Wilk-Michalczewska

Stanowisko Koordynacji, Planowania i Analiz  
Zespół Obsługi Organizacyjno-Kancelaryjnej  

 

Do zakresu zadań Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka należy:

 1. współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie spraw dotyczących wymiaru sprawiedliwości, w szczególności z Haską Konferencją Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Radą Europy i Organizacją Narodów Zjednoczonych;

 2. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem dwustronnych umów międzynarodowych z zakresu obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych;

 3. opiniowanie projektów umów międzynarodowych, w przypadku których Minister Sprawiedliwości nie jest organem właściwym do prowadzenia negocjacji;

 4. wykonywanie zadań organu centralnego z zakresu obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych, z zastrzeżeniem § 21 pkt 11;

 5. wykonywanie zadań punktów kontaktowych Europejskich Sieci Sądowych;

 6. udzielanie sądom polskim tekstów prawa obcego, wyjaśnień dotyczących obcej praktyki sądowej oraz informacji co do istnienia wzajemności w stosunkach z państwem obcym, a także udzielanie zagranicznym organom wymiaru sprawiedliwości oraz polskim i zagranicznym urzędom konsularnym informacji o treści prawa polskiego;

 7. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Ministra Sprawiedliwości konsulom Rzeczypospolitej Polskiej upoważnień do dokonywania czynności konsularnych;

 8. prowadzenie spraw związanych z udziałem Ministra Sprawiedliwości w pracach organizacji międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka, w szczególności w pracach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rady Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a także spraw związanych z zawieraniem umów międzynarodowych w tym zakresie;

 9. podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia zgodnego z aktualnymi standardami międzynarodowymi poziomu ochrony praw człowieka w zakresie wymiaru sprawiedliwości, w tym upowszechnianie treści orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i decyzji innych organów organizacji międzynarodowych;

 10. współpraca z Biurem Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka w zakresie spraw dotyczących zarzutów naruszenia praw człowieka przez polski wymiar sprawiedliwości, w tym w szczególności przygotowywanie analiz i stanowisk Ministra Sprawiedliwości w zakresie zarzutów dotyczących postępowań toczących się w sądach powszechnych, podniesionych w skargach złożonych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

 11. monitorowanie i analizowanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie ich wpływu na akty prawne związane z zakresem działania Ministra Sprawiedliwości, w tym opiniowanie projektów aktów prawnych;

 12. przygotowywanie sprawozdań i komentarzy Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących realizacji umów międzynarodowych z zakresu ochrony praw człowieka, w tym w szczególności Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz. U. z 1977 r. poz. 167), Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (Dz. U. z 1989 r. poz. 378) oraz Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu (Dz. U. z 1995 r. poz. 238 oraz z 2000 r. poz. 261).

O dokumencie