Departament Legislacyjny Prawa Karnego

Dyrektor: Karina Bednik

Zastępca Dyrektora: Wojciech Ulitko

Sekretariat Dyrektora Departamentu:

Tel.:  (22) 52-12-645

Faks: (22) 52-12-636

adres e-mail: sekretariat.dlpk@ms.gov.pl

W strukturze organizacyjnej Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego wyodrębnia się:

 1. Wydział Prawa Karnego;

 2. Wydział Europejskiego i Międzynarodowego Prawa Karnego;

 3. Wydział Prawa Ustroju Sądów i Służby Więziennej;

 4. Wydział Prawa Zawodów Prawniczych;

 5. Wydział Prawa Publicznego;

 6. Wydział Koordynacji;

 7. Samodzielne Stanowisko do spraw Wydawania Dziennika Urzędowego Ministra Sprawiedliwości;

 8. Zespół Obsługi Organizacyjno-Kancelaryjnej.


Zakres zadań Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego:


1.  Do zadań Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego należy:

 1. zapewnienie obsługi legislacyjnej i prawnej Ministra Sprawiedliwości, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 pkt 5 i § 17 ust. 1 pkt 1;

 2. organizowanie i koordynowanie w Ministerstwie Sprawiedliwości przebiegu procesu legislacyjnego, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1 pkt 2;

 3. koordynowanie zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

2.  Do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio § 17 ust. 2 pkt 1‑6.

3.  Do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należy w szczególności:

 1. współpraca z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Karnego oraz zapewnienie jej obsługi techniczno‑organizacyjnej;

 2. prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości dotyczących działalności prokuratury wynikających z ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 oraz z 2018 r. poz. 5 i 1000).

4.  Do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z udziałem Ministra Sprawiedliwości w posiedzeniach Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, Komitetu do Spraw Europejskich, komitetów Rady Ministrów oraz innych organów państwowych i społecznych;

 2. prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem projektów w wykazach prac Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów oraz planie pracy Komitetu do Spraw Europejskich, a także prowadzenie wykazu prac legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości;

 3. prowadzenie kalendarza prac legislacyjnych, monitorowanie ich przebiegu i egzekwowanie terminowego wykonywania czynności od komórek organizacyjnych, zespołów roboczych i osób, którym je powierzono;

 4. koordynowanie inicjatyw legislacyjnych komórek organizacyjnych;

 5. prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem aktów prawnych Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;

 6. prowadzenie ewidencji i zbioru wewnętrznych aktów prawnych Ministra Sprawiedliwości;

 7. prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości, w tym jego redagowanie;

 8. wypracowywanie stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach z zakresu działania Ministra Sprawiedliwości rozpoznawanych przez organy sądowe Unii Europejskiej.

O dokumencie