Majątek

Informacja o majątku publicznym, jakim dysponuje Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości dysponuje majątkiem o wartości 643.389.150,65 zł (stan na dzień 31 grudnia 2017 r).

O dokumencie

O dokumencie

Informacja o majątku publicznym, jakim dysponuje Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości dysponuje majątkiem o wartości 633.820.393,64 zł (stan na dzień 31 grudnia 2016 r).

O dokumencie

Informacja o majątku publicznym, jakim dysponuje Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości dysponuje majątkiem o wartości 609.914.409,32 zł (stan na dzień 31 grudnia 2015 r.)

O dokumencie

Wniosek o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego

 

O dokumencie

Informacja o ciężarach publicznych

 • Składka na Międzynarodowy Trybunał Karny

  Klasyfikacja poniesionych wydatków dział 755, rozdział 75501, paragraf 4540.
  Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego powołujący do życia stały międzynarodowy sąd karny z siedzibą w Hadze wszedł w życie w dniu 1 lipca 2002 r. Jurysdykcja Trybunału odnosi się do osób fizycznych, które popełniły najpoważniejsze zbrodnie (ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne). Polska ratyfikowała Statut w dniu 12 listopada 2001 r.
  Konieczność płacenia składek na rzecz Trybunału obciąża każde Państwo Stronę Statutu. Składki ustalane są według uzgodnionej skali przyjętej przez ONZ przy ustalaniu jej zwykłego budżetu. Wobec faktu, że stronami Statutu są niewszystkie państwa członkowskie ONZ, następuje odpowiedni wzrost procentowego udziału Państw Stron Statutu w finansowaniu Trybunału. Zaleganie z płatności składek skutkuje utratą głosu w Zgromadzeniu Państw Stron Statutu.
  Za rok 2005 roczna składka na poczet funduszu obrotowego oraz budżetu MTK wyniosła 648.647 euro.
  Za rok 2006 roczna składka na poczet funduszu obrotowego oraz budżetu MTK wyniosła 745.604 euro.
  Budżet MTK na rok 2007 zostanie przyjęty przez Zgromadzenie Państw Stron, które odbędzie się w listopadzie 2006 r. Zgodnie ze wstępną prezentacją założeń Budżetu MTK na 2007 r. przyjmuje się, że budżet wzrośnie o 19,4% - co skutkuje analogicznym wzrostem polskiej składki na rok 2007 (do około 890.250 euro).
   
 • Składka na rzecz Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego

  Roczna wysokość składki wynosi 25.000 euro.
   
 • Składka z tytułu uczestnictwa Polski w Grupie Państw przeciwko korupcji (Greco)

  W 2005 r. składka wyniosła ok. 30.000 euro.
  W 2006 r. składka wyniosła 26.033,50 euro.

O dokumencie