Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rok 2018

O dokumencie

Komunikat

Biuro Dyrektora Generalnego uprzejmie przypomina, że ubiegając się o świadczenie socjalne należy złożyć podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Osoby ubiegające się po raz pierwszy muszą złożyć podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Formularze w/w dokumentów dostępne są w intranecie – zakładka „sprawy socjalne”.

Wniosek niekompletny lub zawierający niewłaściwe lub nieaktualne załączniki, będzie zwracany wnioskodawcy w celu uzupełnienia, a jego procedowanie rozpocznie się od dnia następnego po złożeniu poprawnego wniosku.

Osoby ubiegające się o świadczenia socjalne są zobowiązane do podpisania i przekazania do Biura Dyrektora Generalnego :

- Pracownicy – formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- Emeryci/renciści i osoby pobierające rentę rodzinną po zmarłym pracowniku – klauzuli informacyjnej i formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych.

(dot. pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i członków ich rodzin)

(dot. emerytów/rencistów byłych pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i członków ich rodzin)

(dot. osób pobierających rentę rodzinną po pracowniku)

(dot. wypoczynku)

(dot. zapomogi i świadczenia pienężnego w związku ze zwiększonymi wydatkami świątecznymi)

(dot. pożyczki mieszkaniowej)

(dot. żłobek/przedszkole, zajęcia sportowo-rekraecyjne, bilety na imprezy kulturalno oświatowe i sportowe oraz wyprawka szkolna)

O dokumencie