Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw dotyczących skarg i wniosków reguluje dodatkowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/05/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2005 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Szczegółowa informacja o sposobach składania skarg i wniosków oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej dostępna jest w dziale Kontakt.
Informacje o sposobach przyjmowania spraw dotyczących Krajowego Rejestru Karnego, Krajowego Rejestru Sądowego (w tym organizacji pożytku publicznego), Rejestru Zastawów, Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, zamieszczania ogłoszeń w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, tłumaczy przysięgłych, instytucji na rzecz których sąd może orzec nawiązkę oraz Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej są dostępne w odpowiednich działach strony internetowej Ministerstwa.
Sposób przyjmowania i załatwiania tych spraw regulują swoiste akty prawne, dostępne w odpowiednich działach strony.
Przyjmowanie i załatwianie spraw w Ministerstwie Sprawiedliwości przebiega zgodnie z instrukcją kancelaryjną Ministerstwa Sprawiedliwości, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 232/10/BDG Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Sprawiedliwości i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Sprawy wpływające do Ministerstwa są ewidencjonowane przez Kancelarię Główną, a następnie pismo zostaje skierowane do sekretariatu właściwej w sprawie komórki organizacyjnej – departamentu lub biura. Po wpływie pisma do sekretariatu, jest ono przedkładane Dyrektorowi Departamentu lub Biura, który następnie dekretuje je – wskazuje pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne załatwienie sprawy.
Ministerstwo rozpoznaje także sprawy wpływające do urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również udziela informacji telefonicznie.
Numery telefonów i adresy e-mail poszczególnych komórek organizacyjnych zamieszczone są w dziale Organizacja Ministerstwa Sprawiedliwości na stronach biur i departamentów.

O dokumencie

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania

O stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania można się dowiedzieć bezpośrednio w departamencie lub biurze Ministerstwa, w którego zakresie zadań znajduje się przedmiot sprawy zainteresowanego.
Informacje o zakresie zadań poszczególnych komórek organizacyjnych zamieszczone są w dziale Organizacja Ministerstwa Sprawiedliwości.
O kolejności załatwiania lub rozstrzygania spraw decyduje kolejność ich wpływu.
Ze względu na stopień złożoności sprawy oraz konieczność dokonania jej wszechstronnej analizy, w tym przeprowadzenia uzgodnień z innymi podmiotami (inne organy administracji rządowej, kierownicy jednostek podległych), rozpoznanie sprawy może przebiegać dłużej. Jednakże w każdym przypadku sprawy załatwiane są w terminach określonych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a w szczególnych rodzajach spraw w terminach określonych w odrębnych przepisach (np. interpelacje i zapytania poselskie zgodnie z Regulaminem Sejmu RP, a wnioski o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej).
Załatwiane w przyspieszonym trybie są sprawy określone w sposób uzasadniony jako pilne lub do załatwienia w krótkim, wskazanym terminie.
Priorytet w kolejności załatwiania spraw mają również zapytania pochodzące od dziennikarzy przygotowujących opracowanie do bieżącego wydania programu telewizyjnego, audycji radiowej lub prasy.

O dokumencie

Analiza załatwiania skarg i wniosków w roku 2011

 

O dokumencie

Analiza załatwiania skarg i wniosków w roku 2010

 

O dokumencie

Analiza załatwiania skarg i wniosków w roku 2009

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków skierowanych do resortu sprawiedliwości w 2009 roku


Załączniki:
Zestawienie


Statystyka

Tabele

O dokumencie

Analiza załatwiania skarg i wniosków w roku 2008

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków skierowanych do resortu sprawiedliwości w 2008 roku


Załączniki:
Zestawienie


Statystyka

Tabele

O dokumencie

Analiza załatwiania skarg i wniosków w roku 2007

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków skierowanych do resortu sprawiedliwości w 2007 roku


Załączniki:
Zestawienie


Statystyka

Tabele

O dokumencie

Analiza załatwiania skarg i wniosków w roku 2006

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków skierowanych do resortu sprawiedliwości w 2006 roku


Załączniki:
Zestawienie


Statystyka

Tabele

O dokumencie

Analiza załatwiania skarg i wniosków w roku 2005

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków skierowanych do resortu sprawiedliwości w 2005 roku

Załącznik - Tabele

O dokumencie