Krajowy Rejestr Karny

Uwaga!

 

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości, z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, jest jedynym podmiotem wykonującym zadania związane z prowadzeniem Krajowego Rejestru Karnego, określone w ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych oraz w ustawach odrębnych.

Tylko Biuro Informacyjne KRK oraz jego punkty informacyjne, działające przy sądach powszechnych (wykaz punktów poniżej) są uprawnione do udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.

Biuro Informacyjne KRK uprzejmie wyjaśnia, że nie współpracuje z firmami, które oferują usługi w zakresie pośrednictwa w uzyskiwaniu zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje wynikłe dla podmiotów korzystających z usług takich firm.

Wydawanie wielojęzycznych standardowych formularzy jako załączników do zaświadczeń z KRK

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1024/2012, od dnia 16 lutego 2019 r. możliwe jest zawnioskowanie o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza (dalej: formularz) jako załącznika do zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

Formularz przeznaczony jest dla obywateli polskich, którzy mają zamiar przedłożyć w innych państwach UE zaświadczenia z KRK stwierdzające niekaralność. Formularz będzie wydawany na wniosek osoby zainteresowanej tylko do informacji o niefigurowaniu danych tej osoby w Kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego.

O wydanie formularza osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie może zawnioskować osobiście lub przez pełnomocnika w:

 • w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju,
 • w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego w Warszawie,

O wydanie formularza można zawnioskować również za pośrednictwem e-Platformy MS (strony ekrk.ms.gov.pl lub ems.ms.gov.pl ).

Wniosek można złożyć wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia z KRK lub po jego wydaniu.

Ważne: Wnioskując należy wskazać język urzędowy UE, w którym ma być sporządzony formularz.

 

Wydawanie formularza do zaświadczeń wydanych w formie papierowej

Wniosek o wydanie formularza może być złożony pisemnie (np. poprzez umieszczenie stosownej adnotacji na formularzu „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” w pkt 13) lub ustnie osobie wydającej zaświadczenie z KRK.

Jeżeli wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza wnosi pełnomocnik osoby uprawnionej do jego uzyskania, pełnomocnictwo powinno obejmować upoważnienie do wniesienia o wydanie formularza.

W przypadku wystąpienia z wnioskiem po wydaniu zaświadczenia z KRK, wnioskodawca jest obowiązany przedłożyć to zaświadczenie.

 

Wydawanie formularza do zaświadczeń wydanych w formie elektronicznej

Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza można złożyć za pośrednictwem e-Platformy MS wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia z KRK poprzez uzupełnienie punktu 12 „Wniosku o udzielenie informacji o osobie” lub poprzez dodanie załącznika z opisem żądania i wskazaniem języka, w którym ma być sporządzony formularz.

O dokumencie

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego drogą tradycyjną

Informację z Krajowego Rejestru Karnego (w tym tzw. zaświadczenie o niekaralności) można uzyskać:

 • w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju,
 • w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego.

Aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem:

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:

 • 30 zł – za informację o osobie
 • 30 zł – za informację o podmiocie zbiorowym.

 

Opłatę uiszcza się w jeden z następujących sposobów (dotyczy wniosków składanych drogą tradycyjną):

 • w formie znaków opłaty sądowej (E-znak),
 • gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • gotówką w kasie sądu,
 • na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości:

  Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
  NBP O/O Warszawa

  PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

  Narodowy Bank Polski
  Oddział Okręgowy Warszawa
  Plac Powstańców Warszawy 4
  00-950 Warszawa

  (SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych)

 • W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

Informujemy, że od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej.
E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w na ekranie urządzeń mobilnych.
E-znaki są możliwe do nabycia:
•             na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
•             w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).
 
Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie dokonania zakupu E-znaku z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

 

Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub w jednym z Punktów Informacyjnych KRK, bądź przesłać pocztą. Dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do formularza.

Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Jeżeli podmiotem kierującym zapytanie jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dane identyfikujące ten podmiot podaje się na podstawie aktualnego odpisu z KRS, a w przypadku, gdy dane wpisane do KRS nie odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu oraz w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS, dane identyfikujące podmiot podaje się na podstawie innego dokumentu zawierającego te dane.

W podpisie powinna figurować osoba bądź osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinna posiadać stosowne pełnomocnictwo.

Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Karnego

Aby wystąpić o zaświadczenie do KRK drogą elektroniczną należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis zaufany.

Wydany dokument ma postać pliku XML, który można zapisać na informatycznym nośniku danych (np. pamięć USB, płyta CD, DVD). Wizualizacja zaświadczenia możliwa jest przy wykorzystaniu funkcjonalności e-KRK. Wydruk nie jest dokumentem.

Opłatę należy wnieść wyłącznie za pomocą mechanizmów płatności udostępnionych na e-KRK.

 

W celu elektronicznego uzyskania zaświadczenia należy:

 1. Zarejestrować się na stronie ekrk.ms.gov.pl lub ems.ms.gov.pl zakładając swoje konto na e-Platformie MS.

 2. Następnie wybierać zakładkę Krajowy Rejestr Karny gdzie znajdują się są dwie aplikacje:

  - pierwsza dla osób fizycznych;
  - druga dla firm, instytucji (np. sądów)

 3.  W zakładkach znajdują się Formularze Rejestracyjne należy wybierać ten który nas dotyczy:

  - Formularz dla osób fizycznych
  - Formularz dla podmiotów instytucjonalnych (np. firm, sądów, urzędów, policji i innych organów ścigania a także innych
     uprawnionych podmiotów)

 4. W celu skorzystania z e-usług (e-Zaświadczeń) należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany.

 5. Utworzyć konto:
  1) osoby fizycznej:
      a)  konto zakłada się na e-Platformie MS poprzez wypełnienie formularza na stronie e-KRK
      b)  po wypełnieniu potwierdza zapoznanie się z Zakresem i Warunkami korzystania z systemu e-KRK, a także wyraża
           zgodę na przetwarzanie danych osobowych
      c)  po wykonaniu tych czynności użytkownik otrzymuje mail zawierający link aktywacyjny

  2) podmiotu instytucjonalnego (dla firm, sądów, policji oraz innych uprawnionych podmiotów i organów):
      a) wyznaczony pracownik podmiotu (osoba wyznaczona na administratora konta) wypełnia formularz rejestracyjny
          dla podmiotu instytucjonalnego. po czym otrzymuje mailem link aktywacyjny
      b) kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych osób uprawnionych do reprezentacji danej instytucji, osoby te także
          otrzymują link aktywacyjny
      c) ostatnim krokiem jest wysłanie pisemnego zgłoszenia utworzenia konta do Biura, w zgłoszeniu podaje się dane
          instytucji, administratora oraz osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu
      d) po weryfikacji i potwierdzeniu danych Biuro wykonuje utworzenie konta instytucjonalnego.

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego przez system e-KRK pobiera się opłatę w wysokości:

 • 20 zł - za informację o osobie

 • 20 zł - za informacje o podmiocie zbiorowym

Opłaty za uzyskanie zaświadczeń drogą elektroniczną dokonuje się wyłącznie za pomocą mechanizmów płatności udostępnionych na ekrk.

O dokumencie

Zwolnienie będących wolontariuszami kandydatów na kierowników lub wychowawców wypoczynku z opłaty za wydanie zaświadczenia z KRK

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego uprzejmie informuje, że będący wolontariuszami kandydaci na kierowników wypoczynku lub wychowawców wypoczynku, zobowiązani do przedstawienia organizatorowi wypoczynku na podstawie art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, są zwolnieni z opłaty za wydanie zaświadczenia, stosownie do art. 24 ust. 1a ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1218 i 1544).

Osoba, która chce skorzystać z powyższego zwolnienia i uzyskać zaświadczenie w formie papierowej powinna powołać
w punkcie 11. formularza „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” następujące przepisy:
art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1218 i 1544)w zw. z art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.), a ponadto przedłożyć pismo, sporządzone przez organizatora wypoczynku potwierdzające, że jest ona będącym wolontariuszem kandydatem na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku. Pismo pozostanie w urzędzie.

O dokumencie