Pytania i odpowiedzi

1.   Ile kosztuje uzyskanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności)?

Koszt uzyskania informacji zarówno o osobie, jak i o podmiocie zbiorowym w wersji papierowej wynosi 30 zł zaś w wersji elektronicznej  - 20 zł.

2.   Jak mogę uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności)?

  • drogą elektroniczną (podstawowe informacje na www.krk.ms.gov.pl, dostęp do e-KRK https://ems.ms.gov.pl ),
  •  osobiście w jednym z Punktów Informacyjnych KRK albo w Biurze Informacyjnym KRK przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, bądź upoważniając osobę trzecią, która zgłosi się do Punktu Informacyjnego KRK albo do siedziby Biura z pisemnym pełnomocnictwem oraz wypełnionym i podpisanym zapytaniem/wnioskiem,
  • można wysłać podpisany i opłacony formularz pocztą do wybranego Punktu Informacyjnego KRK albo do siedziby Biura. W tym celu należy pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości formularz „zapytanie o udzielenie informacji o osobie”/”zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” oraz uiścić opłatę. Opłatę za zaświadczenie można wnieść: przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (numer konta poniżej), w formie znaku opłaty sądowej, zakupionego np. w najbliższym sądzie albo gotówką w kasie dowolnego sądu. W tytule przelewu należy wskazać datę wystawienia oraz imię i nazwisko osoby albo nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Rejestru. Do zapytania/wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania płatności.

 
Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa
PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa

(SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych)

3.   Gdzie mogę uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności)?

W siedzibie głównej Biura Informacyjnego KRK na ul. Czerniakowskiej 100, 00-454 Warszawa, bądź  w jednym z Punktów Informacyjnych KRK.

Wykaz Punktów Informacyjnych KRK znajduje się na stronie www.arch.ms.gov.pl w zakładce Rejestry i Ewidencje -> Krajowy Rejestr Karny.

4.   W jakich godzinach można uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego w siedzibie Rejestru przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie?

W poniedziałki od 8-18, od wtorku do piątku 08:15-16.

Kasy czynne w poniedziałki od 8-17:45, od wtorku do piątku 08:15-15:45.
 

5.   Czy można przesłać zapytanie faxem lub e-mailem?

Nie. 
 

6.   Przebywam zagranicą, jak mogę uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

  1. Można wysłać wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu eKRK, jeżeli wnioskodawca posiada kwalifikowany podpis elektroniczny, albo podpis zaufany.
  2. Można przesłać formularz pocztą. W tym celu należy pobrać odpowiedni formularz ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, wypełnić go i podpisać. Do wypełnionego formularza należy dołączyć potwierdzenie dokonania płatności na konto Ministerstwa Sprawiedliwości na kwotę 30 zł. W lewym górnym rogu formularza należy wskazać imię i nazwisko oraz adres (zagranicą), na który ma zostać przesłane zaświadczenie, bądź dołączyć instrukcję wysyłki na osobnej kartce. Wysyłka zagranicę odbywa się bez dodatkowych kosztów za przesyłkę.

 
7.   Czy mogę kogoś upoważnić do złożenia zapytania?

Tak. Można upoważnić osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych. Udzielenia pełnomocnictwa podlega opłacie i wynosi 17 zł, płatne gotówką w kasie organu podatkowego (urząd dzielnicy/miasta) właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za pełnomocnictwo. Udzielenie pełnomocnictwa członkowi najbliższej rodziny, tj. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.
 

8.   Jaki jest numer konta dla opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa w przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa w siedzibie Krajowego Rejestru Karnego przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie?

Nazwa: Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27
nr konta: 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113
 

9.   Co musi znaleźć się w pełnomocnictwie?

Dane osobowe osoby dającej upoważnienie (mocodawcy) i upoważnionej (w tym adres przynajmniej jednej z tych osób) oraz wskazanie zakresu upoważnienia.

Przykład pełnomocnictwa:

Ja … (imię i nazwisko oraz numer PESEL), zamieszkały ... (adres zamieszkania) upoważniam Panią/Pana... legitymującą/legitymującego się dowodem osobistym (seria.... Nr... wydanym przez...) do wszelkich czynności związanych z uzyskaniem zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

Pełnomocnictwo musi być własnoręcznie podpisane przez mocodawcę, a jego oryginał przedłożony wraz z zapytaniem.
 

10.  Czy z wnioskiem/zapytaniem muszę zwrócić się do Punktu Informacyjnego KRK w rejonie mojego miejsca zameldowania lub siedziby firmy?

Nie. Miejsce zameldowania, zamieszkania czy siedziba firmy nie mają znaczenia. Można zgłosić się do najbliższego Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego. To samo dotyczy wysyłania wniosków/zapytań pocztą – można je wysłać do któregokolwiek z Punktów Informacyjnych albo do Biura Informacyjnego KRK w Warszawie.
 

11.  W jakim języku jest wydawane zaświadczenie?

Zaświadczenia wydajemy tylko w języku polskim. Wszelkie tłumaczenia dokonywane są na własną rękę przez osobę zainteresowaną.
 

12.  Czy można u Państwa uzyskać apostille?

Nie. Apostille można uzyskać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
 

13.  Gdzie mieści się siedziba Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (B-KRK)?

Siedziba B-KRK znajduje się w Warszawie (dzielnica Mokotów), ul. Czerniakowska 100 (w okolicy skrzyżowania ulic: Czerniakowskiej z Bartycką). Dojazd liniami autobusowymi: 107, 108, 159, 141, 162, 185, 187.
 

14.  Gdzie mogę uzyskać poradę prawną w kwestii zasad zacierania skazań i funkcjonowania KRK?

Najlepiej skierować do Biura Informacyjnego KRK (za pośrednictwem tradycyjnej poczty) podpisane pismo zawierające następujące dane osobowe: nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL. Można również zgłosić się osobiście do dyżurującego prawnika w siedzibie głównej Biura przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, pokój 41.

15.  W jaki sposób mogę uzyskać informację, kiedy moje skazanie ulegnie zatarciu? Czy mogę to zrobić telefonicznie, za pośrednictwem e-maila? Czy wnoszę za taką informację opłatę?

Nie ma możliwości uzyskania telefonicznie bądź mailowo informacji, czy wnioskodawca (a tym bardziej osoba trzecia) figuruje w Rejestrze oraz kiedy skazanie ulegnie zatarciu.

Osoba, chcąca uzyskać informację, czy jej dane są przetwarzane przez Rejestr oraz kiedy ewentualnie jej skazanie ulegnie zatarciu, powinna przesłać na adres Biura Informacyjnego KRK własnoręcznie podpisane pismo zawierające dane osobowe: nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL. Informacje takie można uzyskać również osobiście w siedzibie Biura w Warszawie. Uzyskanie informacji w powyższy sposób jest bezpłatne.
 

16.  Kto jest zwolniony z opłaty za udzielenie informacji z KRK?

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym od uiszczenia opłaty zwolnione są podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 i 11 oraz organy centralne państw członkowskich Unii Europejskiej występujące o wydanie informacji dla celów prowadzonego postępowania karnego lub administracyjnego.

Od opłaty zwolnieni są także, będący wolontariuszami kandydaci na kierowników wypoczynku lub wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży zobowiązani do przedstawienia organizatorowi wypoczynku informacji z Krajowego Rejestru Karnego na podstawie art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156). Osoba, która chce skorzystać z powyższego zwolnienia powinna do wniosku załączyć pismo, sporządzone przez organizatora wypoczynku, potwierdzające, że jest ona wolontariuszem będącym kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku.
 

17.  Jak długo ważne jest zaświadczenie z KRK?

Przepisy regulujące działanie Krajowego Rejestru Karnego nie określają terminu ważności zaświadczenia. Przeważnie wynika to z aktów prawnych, które stanowią podstawę żądania informacji.
 

18.  Czy jako pracodawca mogę wystąpić z zapytaniem o udzielenie informacji z KRK o pracowniku?

Tak, ale pod warunkiem wskazania w punkcie 11 formularza konkretnego przepisu prawa, z którego wynika wymóg niekaralności pracownika.
 

19.  Kto powinien podpisać zapytanie, w przypadku składania zapytania przez podmiot niebędący osobą fizyczną?

Zapytanie takie powinna podpisać osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu. Jeżeli sposób reprezentacji podmiotu polega na łącznym działaniu większej liczby osób (np. łączne działanie dwóch członków zarządu), zapytanie musi podpisać każda z tych osób.
 

20.  Czy mogę uzyskać zaświadczenie z datą wsteczną?

Nie. Rejestr wystawia zaświadczenia stwierdzające stan prawny na dzień wydania informacji z Rejestru.
 

21.  Czy skazanie, po upływie terminów do zatarcia skazania, jest usuwane z Rejestru automatycznie, czy muszę napisać w tej sprawie wniosek do KRK?

Skazanie, które spełnia warunki do zatarcia, usuwane jest przez pracowników Biura bez konieczności składania wniosku w tej sprawie.
 

22.  Jakie warunki musi spełnić skazanie na daną karę, aby uległo zatarciu? – w tym skazania sądów zagranicznych.

Zatarcie skazań przez sądy polskie następuje zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie karnym (art. 76, art. 106a-108). Zależy to m.in. od rodzaju kary, jej wysokości, przestępstwa, za które nastąpiło skazanie, również czasu, w którym wyroki zapadały.

Jeżeli zaś chodzi o skazania przez sądy państw obcych, to zatarcie takich skazań nie podlega zasadom prawa polskiego, tylko prawu państwa, które wydało orzeczenie.
 

23.  Miałem wyrok, który podlega już zatarciu z urzędu, co muszę zrobić?

W celu upewnienia się, że skazania nie ma już w Rejestrze można skierować do Biura Informacyjnego KRK pismo, zawierające dokładne dane osobowe (nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL) oraz prośbę o sprawdzenie, czy Rejestr jeszcze przetwarza dane na temat skazania. Można również zgłosić się do dyżurującego prawnika w siedzibie głównej Rejestru przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, pokój 41.
 

24.  Czy zaświadczenie o niekaralności jest wydawane „od ręki”/ ile trwa załatwienie zaświadczenia?

Co do zasady w Punktach Informacyjnych KRK i w Biurze Informacyjnym KRK zaświadczenie z KRK jest wydawane „od ręki”. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, czas udzielenia informacji może się wydłużyć.
 

25.  Czy mogę skierować wniosek w imieniu innej osoby?

Tak. Należy jednak przedłożyć stosowne pełnomocnictwo od osoby, której dotyczy wniosek.
 

26.  Czy mogę uzyskać zaświadczenie o niekaralności pocztą?

Tak. Należy pobrać formularz ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości wypełnić, podpisać oraz dołączyć do niego potwierdzenie dokonania płatności w wysokości 30 zł (o ile jest wymagana).
 

27.  Czy jak składam kilka zapytań opłata może zostać dokonana jednym przelewem?

Tak. Trzeba jedynie w tytule przelewu wskazać datę wystawienia zapytań oraz nazwiska osób, których zapytania dotyczą; ewentualnie (przy dużej ilości zapytań) jako załącznik do potwierdzenia wykonania przelewu można dołączyć listę osób, których dot. zapytania (np. nazwać przelew „opłata za zapytania z dnia…….. dot. osób od 1-100” i dołączyć listę osób od 1 do 100 z wykazem ich nazwisk i imion).
 

28.  Jak wyślę zapytanie/wniosek pocztą, w jakim czasie otrzymam odpowiedź?

Zaświadczenie sporządzane jest co do zasady nie później niż w terminie siedmiu dni. Uwzględniając przesyłanie dokumentów pocztą, uzyskanie zaświadczenia tą drogą może więc trwać ok. 3 tygodni, a w przypadku wysyłki zagranicę nawet do 4 tygodni.
 

29.  Wysłałem kilka zapytań w jednej kopercie, a otrzymałem pocztą jedno, dlaczego?

Każde zapytanie realizowane jest indywidualnie. Możliwym jest więc, że informacja z Rejestru może zostać przesłana w osobnych przesyłkach i w różnych terminach.
 

30.  Czy obywatel zagraniczny może uzyskać zaświadczenie z polskiego rejestru karnego?

Tak. Jeżeli interesant pochodzi z państwa nienależącego do Unii Europejskiej, obowiązują te same zasady uzyskiwania zaświadczenia jak w przypadku obywateli polskich.

Natomiast w przypadku osoby, która posiada obywatelstwo państwa członkowskiego UE inne niż obywatelstwo polskie, tutejszy Rejestr, wydając informację, dodatkowo ma ustawowy obowiązek wysłać zapytanie o taką osobę również do państwa obywatelstwa i załączyć do informacji z Rejestru informację z rejestru państwa obywatelstwa osoby, której dotyczy wniosek. Rejestry zagraniczne mają do 20 dni roboczych na udzielenie informacji. Termin realizacji takiego zapytania ulega więc wydłużeniu i składając wniosek osobiście w siedzibie Rejestru lub w Punkcie Informacyjnym KRK, nie jest możliwe uzyskanie zaświadczenia „od ręki”.
 

31.  Co wpisać w formularzu zapytania o udzielenie informacji o osobie w punktach 11, 12, 13?

W punkcie 11 należy wskazać postępowanie albo podstawę prawną, z której wynika prawo do uzyskania informacji z Rejestru. W przypadku, gdy osoba pyta sama o siebie nie musi wypełniać punktu 11.

W punkcie 12 (rodzaj danych) wskazuje się kartotekę, z której ma zostać udzielona informacja. W przypadku podmiotów występujących z zapytaniem, to z jakiej kartoteki może być udzielona informacja jest zdeterminowane przez podstawę prawną wskazaną w punkcie 11. W przypadku wniosku (czyli jeżeli osoba pyta o siebie), rodzaj oraz ilość zaznaczonych kartotek zależy od potrzeb wnioskodawcy. Zaznaczenie kilku kartotek nie wiąże się z dodatkową opłatą.

Uzupełnienie punktu 13 nie jest konieczne. Zakres danych, które mają być przedmiotem informacji  o osobie wynika z przepisu, który nakłada obowiązek uzyskania zaświadczenia z Rejestru, jeżeli został wskazany w pkt 11 formularza.

32.  Czy mogę uzyskać zagraniczny odpis wyroku?

Nie. Krajowy Rejestr Karny nie gromadzi odpisów zagranicznych wyroków (polskich też nie). W celu uzyskania odpisu należy zwrócić się bezpośrednio do sądu państwa orzekającego w sprawie.
 

33.  Czy Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego udziela informacji odnośnie pozbawienia wolności za granicą?

Nie. B-KRK nie udziela informacji o pozbawieniu wolności poza granicami Polski, jak i również nie posiada informacji o zagranicznych listach gończych. Europejskie nakazy aresztowania gromadzone są w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości.
 

34.  Czy można uzyskać więcej informacji z rejestrów zagranicznych oprócz wydruku z systemu ECRIS?

Nie. Informacje z systemu ECRIS są wszelkimi danymi posiadanymi przez rejestr w sprawach zagranicznych.
 

35.  Zostałem skazany przez sąd zagraniczny, kiedy nastąpi zatarcie skazania?

W razie skazania przez sąd innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zatarcie skazania nastąpi zgodnie z prawem państwa, w którym to skazanie nastąpiło. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących warunków zatarcia, należy zwrócić się do sądu, który w sprawie orzekał.
 

36.  Czy Biuro Informacyjne KRK może pośredniczyć w uzyskaniu informacji z rejestru zagranicznego?

Tak. Przy takich wnioskach/zapytaniach najlepiej, aby wnioskujący załączył dane umożliwiające bezpośredni kontakt, np. nr telefonu, adres e-mail. (może np. wystąpić konieczność wniesienia dodatkowej opłaty – stosownie do wymogów państwa, z którego żądana jest informacja).
 

37.  Czy można uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o podmiocie zbiorowym, który jest zagraniczną jednostką organizacyjną?

Tak.
 

38.  Czy jest możliwość uzyskania zaświadczenia o podmiocie zbiorowym z rejestru zagranicznego za pośrednictwem Biura Informacyjnego KRK?

Nie. Nie istnieje międzynarodowy system wymiany informacji odnośnie do podmiotów zbiorowych. Takie zapytanie trzeba kierować bezpośrednio do rejestru w kraju, z którego mają pochodzić informacje.

O dokumencie