Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)

Projekt: Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Numer i nazwa Działania: 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Okres realizacji projektu: 01.04.2016 r. - 31.12.2019 r.

Budżet projektu: 23 000 000,00

Dofinansowanie projektu z UE: 19 384 400,00

Celem projektu Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0) jest usprawnienie obsługi osób fizycznych, przedsiębiorców oraz podmiotów sektora publicznego przez Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego (B-KRK).

W ramach projektu nastąpi:

1.      Poprawa zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz usług publicznych w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrych rządów.

2.      Poprawa efektywności wydatkowania środków na obsługę i utrzymanie Krajowego Rejestru Karnego (KRK) poprzez przeprojektowanie procesów biznesowych.

3.      Zaprojektowanie i stworzenie nowego Systemu Teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego (ST KRK), wspierającego procesy oraz konsolidującego istniejące moduły/aplikacje.

4.       Uproszczenie dostępu do danych KRK.

W ramach projektu przewiduje się działania mające na celu poprawę szybkości wydawania informacji z KRK, poprawę i usprawnienie procesów KRK, dostosowanie ST KRK do wymagań architektonicznych obowiązujących w Ministerstwie Sprawiedliwości, poprawę stanowienia prawa, poprzez:

1.       Zaprojektowanie procesów KRK.

2.      Przeprowadzenie zmian legislacyjnych w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania KRK.

3.      Zaprojektowanie i utworzenie ST KRK 2.0.

4.       Wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych oraz modyfikacji aktualnych funkcjonalności.

5.       Przeszkolenie użytkowników i administratorów.

6.      Równoległe utrzymanie ST KRK 1.0 i ST KRK 2.0 przez okres niezbędny do weryfikacji integralności danych w ST KRK 2.0.

7.       Zapewnienie pełnej redundancji ST KRK w celu utrzymania ciągłości działania systemu.

Projekt zostanie zrealizowany we współpracy z wykonawcą zewnętrznym ST KRK 2.0 wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przy wsparciu firmy świadczącej usługi wsparcia eksperckiego wyłonionej w odrębnym postępowaniu przetargowym.

Efekty projektu:

1.      Usprawnienie procesów KRK poprzez wdrożenie nowego narzędzia informatycznego - ST KRK 2.0.

2.      Optymalizacja procesów i procedur realizowanych przez B-KRK poprzez wdrożenie zmian organizacyjnych.

3.       Nowy stan prawny.

Kontakt w sprawie projektu:

KRK2@ms.gov.pl

 

O dokumencie