Rada Główna do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Cele i zadania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Rada Główna do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Ministrze Sprawiedliwości, powołanym przez Prezesa Rady Ministrów w celu koordynowania współdziałania organów państwowych i przedstawicieli społeczeństwa w zapobieganiu przestępczości i wykonywaniu orzeczeń oraz w celu świadczenia pomocy w readaptacji społecznej, a także wykonywania kontroli społecznej i dokonywania oceny polityki penitencjarnej (art. 40 §1 Kodeksu karnego wykonawczego[1]). Zgodnie z treścią przepisów Kodeksu, działalność ta obejmuje nie tylko samych skazanych, ale również ich rodziny, które wymagają pomocy, zwłaszcza materialnej, medycznej, zapewnienia miejsca zamieszkania, poszukiwania pracy i porady prawnej.

 

O dokumencie

Zakres działań Rady Głównej

Rada Główna działa w szczególności przez:

  1. organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych,
  2. opiniowanie działalności organów rządowych i przedstawicieli społeczeństwa, podejmowanej w zakresie zapobiegania przestępczości, wykonywania orzeczeń i readaptacji społecznej skazanych oraz udzielania pomocy skazanym i ich rodzinom,
  3. koordynowanie działalności stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji oraz kościołów i związków wyznaniowych, jak również osób godnych zaufania, podejmowanej w zakresie wykonywania kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych,
  4. podejmowanie, organizowanie i koordynowanie społecznej kontroli nad wykonaniem kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych oraz opracowywanie wyników tych kontroli,
  5. dokonywanie oceny polityki penitencjarnej,
  6. przedstawianie wniosków i opinii w sprawie podziału oraz wykorzystania środków z funduszu pomocy penitencjarnej,
  7. inicjowanie i wspieranie badań naukowych służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych.

O dokumencie

Skład Rady Głównej

Skład Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym V Kadencji 2016-2020

Przewodniczący Rady Głównej

1. Patryk Jaki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Zastępca Przewodniczącego Rady Głównej

2. prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński Rektor PEDAGOGIUM WSNS w Warszawie

Członkowie Prezydium Rady Głównej 

3. ks. prałat dr Paweł Wojtas Naczelny Kapelan Więziennictwa Kościoła Rzymskokatolickiego

4. ks. Mieczysław Puzewicz przedstawiciel Stowarzyszenia POSTIS w Lublinie

5. Krzysztof Leoszkiwicz, Sekretarz Prezydium Rady Głównej

Członkowie Rady Głównej                             

6. Janina Ewa Zalewska-Steć, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej

7. Radosław Peterman, przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej

8. Paweł Nogacki, przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

9. Jacek Ozdoba, przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości

10. Anna Rodek, przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

11. dr hab. n. med. Piotr Gałecki, przedstawiciel Ministra Zdrowia

12. Andrzej Wieczorek, prokurator Prokuratury Krajowej

13. podinsp. Dorota Pater, przedstawiciel Komendanta Głównego Policji

14. płk Andrzej Leńczuk, przedstawiciel Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

15. Janusz Włodarczyk, sędzia penitencjarny wyznaczony przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie

16. Rafał Trocha, zawodowy kurator sądowy wyznaczony przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie

17. dr hab. Mirosław Grewińskiprof. nadzw. WSP im. J. Korczaka w Warszawie

18. dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. nadzw. Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego

19. Ks. prałat dr Marian Subocz, Dyrektor CARITAS Polska

20. Jadwiga Grendzińska-Gozdek, przedstawiciel Polskiego Czerwonego Krzyża

21. Robert Starzyński przedstawiciel Stowarzyszenia MONAR

22. Leszek Podolecki przedstawiciel Fundacji Instytut Świętego Brata Alberta w Świnoujściu

23. Erazm Humienny przedstawiciel Stowarzyszenia „Ludzie Ludziom” we Wrocławiu

24. mgr inż. Augustyn Wiernicki przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim

25. Jacek Dziedziński, przedstawiciel NSZZ Solidarność region jeleniogórski

O dokumencie

Akty prawne

 

O dokumencie

Rady terenowe do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym

Zgodnie z treścią przepisu art. 40 §3 k.k.w., stosownie do potrzeb, wojewoda może powołać terenowe rady do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym. Do składu rady terenowej zaprasza się również przedstawicieli organów odpowiedniego szczebla, o których mowa w § 2, a także organów samorządu terytorialnego. Do uczestniczenia w pracach rady terenowej można zaprosić również przedstawicieli innych podmiotów, o których mowa w § 2. Rady terenowe wykonują zadania tożsame z zadaniami rady głównej zgodnie ze swoją włąściwością miejscową.

Rady terenowe w kraju

1. Województowo dolnośląskie

przewodniczący rady Marcin Sosiński Wiceprezes SO we Wrocławiu

2. Województwo kujawsko – pomorskie

Przewodnicząca rady terenowej SSO Jolanta Górska – Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku

3. Województwo lubelskie

Przewodniczący rady terenowej SSO Jerzy Krzysztof Rodzik - Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie

4 . Województwo lubuskie

Rada Terenowa Okręgu gorzowskiego

rada terenowa dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, przewodniczący rady Roman Makowski Prezes SO w Gorzowie Wlk

Rada terenowa Okręgu zielonogórskiego

Przewodniczący rady terenowej SSO Bogumił Hoszowski - Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

5. Województwo łódzkie

Przewodniczący rady terenowej SSO Krzysztof Kacprzak - Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi

6. Województwo małopolskie

Przewodnicząca rady Beata Morawiec Prezes SO w Krakowie

7. Województwo mazowieckie

Przewodnicząca rady terenowej SSO Beata Najjar - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie

8. Województwo opolskie

Przewodniczący rady Jerzy Połukord Prezes SO w Opolu

9. Województwo podkarpackie

Przewodniczący rady terenowej Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie SSO Tomasz Wojciechowski

10. Województwo podlaskie

Przewodniczący rady Sławomir Bagiński Prezes SO w Łomży

11. Województwo pomorskie

Rada terenowa dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku, przewodniczący rady dr Przemysław Banasik Prezes SO w Gdańsku

Rada terenowa dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku, przewodniczący rady Dariusz Ziniewicz Prezes SO w Słupsku

12. Województwo śląskie

Przewodniczący rady terenowej SSO Jacek Gęsiak Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach

13. Województwo świętokrzyskie

Przewodniczący rady Wojciech Merta Prezes SO w Kielcach

14. Województwo warmińsko – mazurskie

Zastępca przewodniczącego rady Marek Omelan Prezes SO w Elblągu

15. Województwo wielkopolskie

Przewodniczący rady terenowej SSA Henryk Komisarski - Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu

16. Województwo zachodniopomorskie

Rada terenowa Okręgu koszalińskiego

Rada terenowa dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie, przewodniczący rady Marek Ciszewski Prezes SO w Koszalinie

Rada terenowa Okręgu szczecińskiego

Rada terenowa dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie, przewodnicząca rady Halina Zarzeczna Prezes SO w Szczecinie

O dokumencie

Kontakt

Krzysztof Leoszkiewicz
Sekretarz Prezydium Rady Głównej

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji

Ul. Chopina 1,
00-559 Warszawa,

Krzysztof.Leoszkiewicz@ms.gov.pl,

telefon: (22) 23-90-336

 

O dokumencie