Departament Nadzoru Administracyjnego

Dyrektor: Paweł Zwolak

Zastępca Dyrektora: Iwona Łapińska

Zastępca Dyrektora: Jacek Przygucki


Sekretariat:

tel.  (22) 52-12-690
fax. (22) 52-12-272

adres email: sekretariat.dna@ms.gov.pl
 

W skład Departamentu Nadzoru Administracyjnego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Wydział Sądów Powszechnych – Cywilny

Sekretariat: (22) 52-12-616 tel/fax
(22) 52-12-531 fax. (22) 52-12-817

Wydział Sądów Powszechnych i Wojskowych – Karny Sekretariat:  (22) 52-12-261
(22) 52-12-420 fax. (22) 52-12-823
Wydział Sądów Powszechnych – Gospodarczy i Rejestrów Sekretariat: (22) 52-12-351

(22) 52-12-263 tel/fax

Wydział do spraw Usprawnienia Sądów Powszechnych Sekretariat: (22) 52-12-631
Wydział do spraw Projektów ze Środków Europejskich  
Wydział Kurateli Sekretariat: (22) 52-12-274 fax. (22) 52-12- 598
Wydział do spraw Odpowiedzialności Dyscyplinarnej Sędziów Sekretariat: (22) 52-12-770

 

Do zakresu zadań Departamentu Nadzoru Administracyjnego należy:

 1. prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru:

  a)  administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych, z zastrzeżeniem § 21 pkt 1 i § 24 pkt 1,
  b)  zwierzchniego nad sądami wojskowymi w zakresie organizacji i działalności administracyjnej, z zastrzeżeniem § 24 pkt 1,
  c)  zwierzchniego nad przewodniczącymi i wiceprzewodniczącymi izb morskich oraz nad trybem postępowania przed izbami morskimi;

 2. opracowywanie i realizowanie projektów służących usprawnieniu działalności sądów powszechnych;

 3. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem uprawnień Ministra Sprawiedliwości w postępowaniu o stwierdzenie nieważności orzeczenia wydanego wobec osoby represjonowanej za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;

 4. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem uprawnień Ministra Sprawiedliwości w postępowaniu o wykreślenie z rejestru związku zawodowego, którego organ prowadzi działalność niezgodną z ustawą;

 5. prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych dotyczących potwierdzenia okresów osadzenia osób represjonowanych;

 6. prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych związanych z prowadzeniem wykazów mediatorów w sprawach nieletnich;

 7. prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych związanych z prowadzeniem list kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986).

O dokumencie