Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji

Dyrektor: Mirosław Przybylski

Zastępca Dyrektora: Rafał Reiwer

Tel.  22 52 12 231
        22 52 12 344
Fax. 22 52 12 844

adres e-mail: sekretariat.dwoip@ms.gov.pl


W skład Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji  wchodzą następujące komórki organizacyjne:


Wydział Wykonania Orzeczeń Karnych

Kaczor Roman (tel. 22 52 12 313)

Magdalena Kowalczyk (tel. 22 52 12 439)

Wydział do spraw Wykonania Kar i Środków Nieizolacyjnych  
Wydział do spraw Służby Więziennej  dr Witold Mazurek (tel. 22 23 90 580)
Wydział do spraw Komorników Sądowych Sekretariat: tel. 22 52 12 810
Wydział Egzekucji Sądowej Kazimierz Orłowski (tel. 22 52 12 628)

 

Do zakresu zadań Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji należy:

 1. prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych i wojskowych w zakresie wykonania orzeczeń karnych i cywilnych oraz działalnością administracyjną sądów powszechnych w zakresie dotyczącym postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych, rodzinnych i należności sądowych;

 2. zapewnienie obsługi Ministra Sprawiedliwości w zakresie wykonywania czynności związanych z podległością Ministrowi Sprawiedliwości Służby Więziennej oraz Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki;

 3. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem i rozwojem systemu dozoru elektronicznego, o którym mowa w art. 43b § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, w tym monitorowanie wpływu zmian prawnych na jego działanie oraz inicjowanie działań w tym zakresie i definiowanie wymagań dla tego systemu istotnych dla prawidłowej realizacji zadań;

 4. zapewnienie obsługi prac Rady Polityki Penitencjarnej;

 5. wykonywanie zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z europejskimi nakazami aresztowania;

 6. wykonywanie zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z wystąpieniami sądów polskich oraz sądów lub innych organów państw członkowskich Unii Europejskiej dotyczącymi przekazania wykonania kary pozbawienia wolności;

 7. zapewnienie obsługi prac Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym;

 8. prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru zwierzchniego nad działalnością komorników sądowych i działalnością samorządu komorniczego;

 9. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem, odwoływaniem, zawieszaniem w czynnościach oraz przenoszeniem komorników sądowych, a także przygotowywaniem obwieszczeń o wolnym stanowisku komornika sądowego;

 10. prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników sądowych oraz aplikantów i asesorów komorniczych;

 11. prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru administracyjnego i organizacyjnego nad kuratorską służbą sądową oraz zwierzchniego nadzoru nad ośrodkami kuratorskimi;

 12. prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych w sprawach dotyczących zawodowych kuratorów sądowych;

 13. prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodowych kuratorów sądowych;

 14. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Ministra Sprawiedliwości urlopu dla poratowania zdrowia kuratorom zawodowym;

 15. wydawanie kwartalnika „Probacja”.

O dokumencie