Przewodnik po formach prawnych podlegających wpisowi do KRS i odpowiadających im formularzach

Rejestr Przedsiębiorców

Do podmiotów najliczniej występujących w rejestrze przedsiębiorców KRS należą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz spółdzielnie.

Ogólne zasady zakładania i zgłaszania do rejestru spółek osobowych opisano poniżej na przykładzie spółki jawnejspółki partnerskiej, zaś powstanie i rejestrację spółki kapitałowej na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz oddziału przedsiębiorcy zagranicznego. Pominięto omówienie regulacji prawnych dotyczących tworzenia spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych i spółek europejskich z uwagi na ich sporadyczne występowanie, natomiast spółek akcyjnych ze względu na obszerność i złożoność procedury założycielskiej oraz rejestrowej.

W zarysie przedstawiono warunki zakładania spółdzielni pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze.

Do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego są wpisywane następujące podmioty:

 

O dokumencie

Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Sposób powstania, organizację oraz zasady funkcjonowania poniżej wymienionych podmiotów regulują właściwe normy prawa materialnego, na przykład ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych i inne przepisy.

Jeżeli podmiot wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej podejmuje działalność gospodarczą, podlega obowiązkowi wpisu także do rejestru przedsiębiorców, z wyjątkiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej wpisywane są:
 • stowarzyszenia wraz z ich jednostkami terenowymi posiadającymi osobowość prawną,
 • związki stowarzyszeń,
 • fundacje,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • kółka rolnicze,
 • rolnicze zrzeszenia branżowe,
 • związki rolników, kółek i organizacji rolniczych,
 • związki rolniczych zrzeszeń branżowych,
 • związki zawodowe rolników indywidualnych,
 • cechy rzemieślnicze,
 • izby rzemieślnicze,
 • Związek Rzemiosła Polskiego,
 • zrzeszenia handlu i usług,
 • zrzeszenia transportu,
 • ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług,
 • ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu,
 • inne organizacje przedsiębiorców, co obejmuje organizacje, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców,
 • izby gospodarcze wraz z Krajową Izbą Gospodarczą,
 • związki zawodowe wraz z ich jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną,
 • ogólnokrajowe związki międzybranżowe,
 • ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe,
 • związki pracodawców,
 • federacje i konfederacje związków pracodawców,
 • stowarzyszenia kultury fizycznej,
 • związki sportowe,
 • polskie związki sportowe,
 • stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym,
 • nieposiadające osobowości prawnej organizacje pożytku publicznego,
 • inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego,
 • kościelne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego,
 • nieposiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, co obejmuje podmioty, które na mocy przepisów szczególnych podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

O dokumencie

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych może być dokonany na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy przeciwko osobie fizycznej, która w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłaci wymaganej należności.

Ponadto sąd wpisuje z urzędu do rejestru dłużników niewypłacalnych:
 • osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeśli ogłoszono ich upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądowa lub administracyjną z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. prowadzące nie jest dokonywany sad wpisuje osoby,
 • wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, z wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej, jeżeli ogłoszono upadłość spółki lub wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony, gdyż majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania albo umorzono przeciwko niemu egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych,
 • dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym,
 • osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym lub spółdzielni,
 • osoby obciążone obowiązkiem alimentacyjnym, których zaległość przekracza okres 12 miesięcy.

Wpisy dokonane w rejestrze dłużników niewypłacalnych podlegają wykreśleniu w razie zmiany lub uchylenia orzeczeń, na których podstawie wpisy zostały dokonane lub po upływie 10 lat od dokonania wpisu.

O dokumencie