Bezpłatne wyszukanie i pobranie dokumentu finansowego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bezpłatne wyszukanie i pobranie dokumentu finansowego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Usługa na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/ w funkcji „Przeglądarka dokumentów finansowych” będzie uruchomiona z dniem 15 marca 2018 roku.

Aby korzystać z funkcjonalności „Przeglądarki dokumentów finansowych”, nie jest wymagane posiadania konta użytkownika ani logowania na konto.

Aby wyszukać dokumenty przypisane do danego nr KRS w Repozytorium Dokumentów Finansowych należy uzupełnić pole „Podaj nr KRS”.

Wyszukiwanie jest zabezpieczone przed działaniem robotów pobierających dokumenty.

Za pomocą przeglądarki będą mogły  być wyszukiwane następujące dokumenty:

•  Roczne sprawozdanie finansowe

  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Informacja dodatkowa
  • Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  • Rachunek przepływów pieniężnych

•  Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

•  Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego

•  Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty

•  Sprawozdanie z działalności

•  Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

•  Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe

  • Skonsolidowany bilans
  • Skonsolidowany rachunek zysków i strat
  • Informacja dodatkowa
  • Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  • Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

•  Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

•  Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

•  Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty

•  Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej

•  Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

Od 15 marca 2018 roku na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/ w funkcji „Pomoc” w dokumencie „Instrukcja użytkownika”. znajdują się szczegóły dotyczące instrukcji obsługi aplikacji przez użytkowników.

O dokumencie