Współpraca sądowa w sprawach karnych

Akty prawne UE Uwagi
Decyzje Ramowe Rady

Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej 

Powiadomienie Niemiec

Decyzja ramowa Rady 2009/299/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzje ramowe 2002/584/WSiSW, 2005/214/WSiSW, 2006/783/WSiSW, 2008/909/WSiSW oraz 2008/947/WSiSW i tym samym wzmacniająca prawa procesowe osób oraz ułatwiająca stosowanie zasady wzajemnego uznawania do orzeczeń wydanych pod nieobecność danej osoby na rozprawie
 

 
Decyzja ramowa Rady 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych
 
 
Decyzja ramowa Rady 2008/947/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków i decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia w celu nadzorowania przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych
 

Powiadomienie i oświadczenie Polski (wersja polska, wersja angielska)

Powiadomienie i oświadczenie Bułgarii

Powiadomienie Łotwy

Powiadomienie Węgier

Powiadomienie Rumunii

Oświadczenie Słowacji

Oświadczenie Chorwacji

Powiadomienie i oświadczenie Cypru

Tabela implementacji

Powiadomienie Litwy

Powiadomienie Szwecji

Powiadomienie Niemiec

Powiadomienie Estonii

Decyzja ramowa Rady 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności – w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej
 

Oświadczenie RP

Notyfikacja Polski

Notyfikacja Danii

Notyfikacja Finlandii

Notyfikacja Francji

Notyfikacja Austri

Notyfikacja Włoch

Notyfikacja Malty

Notyfikacja Słowacji

Notyfikacja Szwecji

Notyfikacja Wielkiej Brytanii

Notyfikacja Węgier

Oświadczenie Słowacji

Powiadomienia i oświadczenia Chorwacji

Tabela implementacji

Notyfikacja Litwy

Notyfikacja Niemiec

Notyfikacja Estonii

Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany pochodzących z rejestru pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji
 
 
Decyzja Ramowa Rady 2008/675/WSiSW z 24 lipca 2008 r. w sprawie uwzględniania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 
 
Decyzja Ramowa Rady 2006/783/WSiSW z dnia 6 października 2006 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty

Tabela implementacji

Oświadczenie Szwecji

Powiadomienia i oświadczenia Chorwacji

Powiadomienie Wielkiej Brytanii

Powiadomienie i oświadczenie Czech

Decyzja Ramowa Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi

Formularze w językach państw członkowskich UE

Treść oficjalnej notyfikacji

Informacja na temat wykonywania postanowień

Europejski Nakaz Aresztowania - baza organów

Europejski Nakaz Aresztowania - książka adresowa

ENA - Podręcznik (PL)

ENA - Podręcznik (EN) 

Wyroki TSUE

Notyfikacja Czech

Oświadczenie Czech

Tabela implementacji

Powiadomienia i oświadczenia

Powiadomienia i oświadczenia Chorwacji

Powiadomienie Chorwacji

Decyzja Ramowa Rady 2001/500/WSiSW z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa  
Decyzja Ramowa Rady 2008/919/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu  
Decyzja Ramowa Rady 2003/577/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonania w Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych

Tabela implementacji

Deklaracja Słowenii

Powiadomienie i oświadczenie Chorwacji

Powiadomienie Wielkiej Brytanii

Oświadczenie Słowacji

Decyzja Ramowa Rady 2002/465/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnych zespołów dochodzeniowo - śledczych  
Decyzja Ramowa Rady 2002/946/WSiSW z dn. 28 listopada 2002 r. w sprawie wzmocnienia systemu karnego w celu zapobiegania ułatwianiu nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu  
Decyzja Ramowa Rady 2001/413/WSiSW z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi  
Decyzja Ramowa Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym

Tabela implementacji

Uaktualnienie implementacji przez Czechy

Uaktualnienie implementacji przez Austrię

Uaktualnienie implementacji przez Litwę

Oświadczenie Słowacji

Oświadczenie Chorwacji

Formularze (fakultatywne) w języku polskim

Formularz dla państwa wydającego - art. 11, 12 i 15

Formularz dla państwa wykonującego - informacje o wykonaniu w całości kary pieniężnej

Formularz dla państwa wykonującego - informacje o częściowym uznaniu lub odmowie uznania w całości art. 4, 7, 14 i 20

Formularz dla państwa wykonującego - informacje o uznaniu w całości kary pieniężnej

Formularz dla państwa wykonującego - informacje o wykonaniu kary pieniężnej - art. 9, 11, 12 i 14

Uzasadnienie do formularzy

Formularze (fakultatywne) w innych językach (financial penalties forms - non binding forms)

Decyzja Ramowa Rady 2009/948/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów

Powiadomienie o wdrożeniu przez Holandię

Powiadomienie o wdrożeniu przez Węgry

Powiadomienie o wdrożeniu przez Słowenię

Powiadomienie o wdrożeniu przez Węgry nr2

Powiadomienie o wdrożeniu przez Litwę

Powiadomienie o wdrożeniu przez Chorwację

Powiadomienie o wdrożeniu przez Szwecję

Powiadomienie o wdrożeniu przez Danię

Tabela implementacji

Powiadomienie o wdrożeniu przez Słowację

Powiadomienie o wdrożeniu przez Estonię

Decyzja ramowa Rady 2009/829/WSiSW z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania

Powiadomienie o wdrożeniu przez Łotwę

Powiadomienie o wdrożeniu przez Węgry

Powiadomienie o wdrożeniu przez Czechy

Powiadomienie o wdrożeniu przez Wielką Brytanię

Oświadczenie Słowacji

Powiadomienia i oświadczenia Chorwacji

Tabela implementacji

Powiadomienie o wdrożeniu przez Szwecję

Powiadomienie o wdrożeniu przez Litwę

Powiadomienie o wdrożeniu przez Estonię

Decyzje Rady
Decyzja Rady 2009/316/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) zgodnie z art.11 decyzji ramowej 2009/315/WSiSW  
Decyzja Rady 2005/876/WSiSW s dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego  
Decyzja Rady 2002/494/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiająca europejską sieć punktów kontaktowych dotyczących osób odpowiedzialnych za ludobójstwo, zbrodnie przeciw ludzkości oraz zbrodnie wojenne  
Decyzja Rady 2002/630/WSiSW z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiająca program ramowy w sprawie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (AGIS) Więcej informacji
o programie AGIS
na stronach
Ministerstwa
Sprawiedliwości
Decyzja Rady 2003/335/WSiSW z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wykrywania i karania ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości i zbrodni wojennych  
Decyzja Rady 2004/919/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zwalczania przestępczości transgranicznej związanej z pojazdami  
Decyzja Rady 2003/169/WSiSW z dnia 27 lutego 2003 r. określająca, które postanowienia Konwencji z 1995 r. w sprawie uproszczonej procedury ekstradycyjnej między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz Konwencji z 1996 r. odnoszącej się do ekstradycji między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej stanowią rozwój dorobku Schengen zgodnie z Układem dotyczącym włączenia Republiki Islandii oraz Królestwa Norwegii we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen  
Decyzja Rady 2012/305/UE z dnia 7 czerwca 2012 r. w sprawie podpisania Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii dotyczącą stosowania niektórych przepisów Konwencji z dnia 29 maja 2000 r. o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej i Protokołu z 2001 r.  
Decyzja Rady 2009/902/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiająca Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (ESZP) i uchylająca decyzję 2001/427/WSiSW  
Decyzja Rady 2003/170/WSiSW z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wspólnego wykorzystywania oficerów łącznikowych oddelegowanych za granicę przez organy ścigania Państw Członkowskich  
Decyzja Rady 2003/516/WE z dnia 6 czerwca 2003 r. dotycząca podpisania Umów między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie ekstradycji oraz wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych  
Decyzja Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiająca Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością  
Decyzja Rady 2009/426/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wzmocnienia Eurojustu i w sprawie zmiany decyzji 2002/187/WSiSW ustanawiającej Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością  Oświadczenie Niemiec
Decyzja Rady 2008/976/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie Europejskiej Sieci Sądowej  
Dyrektywy
Dyrektywa Parlamentu i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne  
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/62/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie prawnokarnych środków ochrony euro i innych walut przed fałszowaniem, zastępująca decyzję ramową Rady 2000/383/WSiSW  
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku)  
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych  
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej  
Dyrektywa parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności  
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/40/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. dotycząca ataków na systemy informatyczne i zastępująca decyzję ramową Rady 2005/222/WSiSW  
Dyrektywa Rady 2004/80/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. odnosząca się do kompensaty dla ofiar przestępstw  
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony  
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym  
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW  
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW  
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE
z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym
 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW
Konwencje
Konwencja wykonawcza do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach

W zakresie współpracy sądowej w sprawach karnych: ze szczególnym uwzględnieniem Art.48-69 Konwencji

Umowa między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią

Notyfikacje i oświadczenia

Układ między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach  
Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie uproszczonej procedury ekstradycyjnej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej  
Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej dotycząca ekstradycji między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej  1. Oświadczenia Państw Członkowskich złożone do Konwencji odnoszącej się do ektradycji między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzona w Dublinie dnia 27 września 1996 r.
2. Oświadczenia i zastrzeżenia złożone przez Państwa Członkowskie do ustanowionej na podstawie art. K.3 traktatu o Unii Europejskiej, Konwencji odnoszącej się do ekstradycji między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej

Tabela dat wejścia w życie konwencji pomiędzy państwami członkowskimi UE
Konwencja o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych, przyjęta na podstawie Artykułu K.3 traktatu o Unii Europejskiej Raport wyjaśniający do Konwencji o pozbawianiu uprawnień do kierowania pojazdami (wersja angielska)
Porozumienie między Unią Europejską a Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii w sprawie stosowania niektórych postanowień Konwencji z dnia 29 maja 2000 roku o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz Protokołu z 2001 roku do Konwencji Wejście w życie
Umowa o ekstradycyji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki  
Umowa w sprawie wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi  
Konwencja ustanowiona przez Radę zgodnie z art. 34 traktatu o Unii Europejskiej o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi UE, Bruksela 29 maja 2000 roku

Dziennik Ustaw z dnia 23 lipca 2004 r., nr 187, poz. 1924

Deklaracje do konwencji

Tabela dat wejścia w życie konwencji pomiędzy państwami członkowskimi UE

Oświadczenia Austrii

Raport wyjaśniający do Konwencji z 29 maja 2000 roku o wzajemnej pomocy w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (wersja angielska)

Protokół ustanowiony przez Radę, zgodnie z Artykułem 34 traktatu o Unii Europejskiej, do Konwencji w sprawie wzajemnej pomocy w sprawach karnych między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej  
Wspólne działania
Wspólne Działanie z dnia 22 kwietnia 1996 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 traktatu o Unii Europejskiej, dotyczące ram wymiany łącznikowych sędziów niższego szczebla (liaison magistrates), służącej usprawnieniu współpracy w zakresie sądownictwa państw członkowskich Unii Europejskiej  
Wspólne Działanie dotyczące zwalczania rasizmu i ksenofobii z dnia 15 lipca 1996r.  
Wspólne Działanie z dnia 29 czerwca 1998 r. przyjęte przez Radę na podstawie artykułu K.3 traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie stosowania dobrej praktyki we wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych (98/427/WSiSW)

Oświadczenie o polskiej praktyce w zakresie pomocy wzajemnej w sprawach karnych:
wersja polska

Wspólne działanie z dnia 29 czerwca 1998 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie utworzenia Europejskiej Sieci Sądowej  
Wspólne działanie z dnia 3 grudnia 1998 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie prania brudnych pieniędzy, identyfikacji, wykrywania, zamrażania, zajmowania i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa  
Wspólne działanie z dnia 21 grudnia 1998 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie uznawania za przestępstwa karne uczestnictwa w organizacji przestępczej w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej  
Programy
Program Sztokholmski: Otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli  

 

[UWAGA: wszelkie dokumenty odwołujące się do umieszczonych aktów prawnych np. formularze, oświadczenia, glosariusze i podręczniki, znajdują się w kolumnie "Uwagi" przy danym akcie prawnym]

O dokumencie