Współpraca sądowa w sprawach cywilnych

Akty prawne UE Uwagi
Rozporządzenie nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych ("doręczanie dokumentów") oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 Ważne informacje
Rozporządzenie nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych
 Załączniki
Dyrektywa Rady 2003/8/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze  Ważne  informacje
2005/794/WE: Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. dotycząca podpisania w imieniu Wspólnoty Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych  
Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych Zgodnie z art. 3 ust. 2 umowy Dania pismem z dnia 20.11.2007r. powiadomiła Komisję o swojej decyzji wdrożenia treści rozporządzenia (WE) nr 1393/2007

Ważne informacje
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. o współpracy między sądami Państw Członkowskich w zakresie przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych

Formularze:
Informacje zgodnie z art. 22 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001

Przewodnik w sprawie stosowania rozporządzenia o przeprowadzaniu dowodów
Rozporządzenie Rady nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zobowiązań alimentacyjnych ma na celu zagwarantowanie szybkiego i skutecznego uzyskiwania należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych Ważne informacje
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego  
Rozporządzenie rady (WE) nr 1347/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za dzieci obojga małżonków  
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające Rozporządzenie (WE) Nr 1347/2000
Rozporządzenie Rady (WE) nr 2116/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, w zakresie umów ze Stolicą Apostolską  
Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych  Ważne  informacje
2005/790/WE: Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych  
Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych  
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1185/2002 z dnia 1 lipca 2002 r. zmieniające wykaz sądów właściwych w załączniku I do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1347/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za dzieci obojga małżonków  
Decyzja Rady z dnia 28 maja 2001 r. ustanawiająca Europejską Sieć Sądową w sprawach cywilnych i handlowych (2001/470/WE)  
Rozporządzenie Rady (WE) NR 743/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 r. ustanawiające ogólne ramy działań Wspólnoty w celu ułatwienia wprowadzenia w życie współpracy sądowej w sprawach cywilnych  
Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin  
41968A0927(01)
Convention on Jurisdiction and Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters (Brussels, 27 September 1968):
 

41990A0728(01)
Protocol on its Interpretation by the Court of Justice (Luxembourg, 3 June 1971): consolidated version OJ C 189, 28/07/1990 p. 0025 - 0034

as amended by:

41978A1009(01)
Convention on the Accession of the United Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Brussels Convention of 1968 (Brussels, 9 October 1978):

 
41982A1025(01)
Convention on the Accession of the Hellenic Republic to the Brussels Convention of 1968 (Brussels, 25 October 1982):
 
89/535/EWG: Konwencja o przystąpieniu Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej do Konwencji dotyczącej jurysdykcji i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych oraz do Protokołu dotyczącego interpretacji postanowień tej konwencji przez Trybunał Sprawiedliwości, z uwzględnieniem poprawek wniesionych do treści obydwu aktów na mocy Konwencji o przystąpieniu Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także z uwzględnieniem poprawek wynikających z postanowień Konwencji o przystąpieniu Republiki Greckiej (tłumaczenie robocze)  
Konwencja o przystąpieniu Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Konwencji dotyczącej jurysdykcji i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych oraz do Protokołu dotyczącego interpretacji postanowień tej konwencji przez Trybunał Sprawiedliwości, z uwzględnieniem poprawek wniesionych do treści obydwu aktów na mocy Konwencji o przystąpieniu Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Konwencji o przystąpieniu Republiki Greckiej oraz Konwencji o przystąpieniu Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej (tłumaczenie robocze)  
Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwarta do podpisu w Rzymie dnia 19 czerwca 1980 roku

Konwencja o przystąpieniu Republiki Greckiej do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie dnia 19 czerwca 1980 roku
Komunikat o publikacji w Dzienniku Ustaw treści Konwencji i prawie jej stosowania

Konwencja o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie dnia 19 czerwca 1980 roku, oraz do Pierwszego i Drugiego Protokołu w sprawie jej wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
Konwencja o przystąpieniu Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalii do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie dnia 19 czerwca 1980 roku  
Konwencja o przystąpieniu Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie dnia 19 czerwca 1980 roku, oraz do Pierwszego i Drugiego Protokołu w sprawie jej wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości  
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I)

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 864/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych ( Rzym II ) Powiadomienia przewidziane w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 864/2007 dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II)
Wspólne Działanie z 22 listopada 1996 roku, przyjęte przez Radę na podstawie artykułów J.3 i K.3 Traktatu o utworzeniu Unii Europejskiej, dotyczące sposobów ochrony przed efektami międzynarodowego stosowania rozwiązań legislacyjnych przyjętych przez kraje trzecie, jak również działań podejmowanych na jego podstawie, lub z niej wynikających  
Konwencja dotycząca procedury cywilnej  
Konwencja o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych  
Konwencja o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych  
Europejska Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem  
Konwencja o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych  
Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę  
Konwencja znosząca obowiązek legalizacji dokumentów między państwami członkowskimi Wspólnot Europejskich  
91999JHA10154
Convention between the Member States of the European Communities on the Simplification of Procedures for the Recovery of Maintenance Payments (Rome,6 November 1990)
 
Projekt programu środków wdrażania zasady wzajemnego uznawania decyzji w sprawach cywilnych i handlowych  
Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej i środków ochrony dzieci  
Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2002 r. upoważniająca Państwa Członkowskie, w interesie Wspólnoty, do podpisania Konwencji haskiej z 1996 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania, wykonywania i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej i środków ochrony dzieci  
Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

Formularze

 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 12 grudnia 2008 r., z wyłączeniem art. 28, 29, 30 i 31, które stosuje się od dnia 12 czerwca 2008 r.

Dyrektywa Rady 2004/80/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. odnosząca się do odszkodowań dla ofiar przestępstw  
Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu  Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r.  ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie  drobnych roszczeń Formularze

 

[UWAGA: wszelkie dokumenty odwołujące się do umieszczonych aktów prawnych np. formularze, oświadczenia, glosariusze i podręczniki, znajdują się w kolumnie "Uwagi" przy danym akcie prawnym]

O dokumencie