Kwestie dotyczące praw człowieka

Akty prawne UE Tłumaczenie
91999JHA10182
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Rome, 4 November 1950) and its Protocol of 1952
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
Protocol No 4 of 1963 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Protokół Nr 1 i Nr 4 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych wolności, sporządzony w Paryżu dnia 20 marca 1952 r. oraz sporządzony w Strasburgu dnia 16 września 1963 r.
Protocol No 6 of 1983 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the abolishion of the death penalty Protokół Nr 6 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych wolności, dotyczący zniesienia kary śmierci, sporządzony w Strasburgu dnia 28 kwietnia 1983 r.
Protocol No 7 of 1984 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Protokół Nr 7 sporządzony dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
Protocol No 12 of 2000 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
91999JHA10183
UN Convention on the elimination of all forms of racial discrimination (New York, 7 March 1966)
Międzynarodowa Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej
91999JHA10184
Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (Strasbourg, 28 January 1981)
Konwencja Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych
91999JHA10185
European Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Strasbourg, 26 November 1987)
Europejska Konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu
91999JHA10186
UN Convention on the rights of the child (New York, 20 November 1989)
Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
32000D0641
Council Decision establishing a secretariat for the joint supervisory data protection bodies set up by the Convention on the Establishment of a European Police Office (Europol Convention), the Convention on the Use of Information Technology for Customs Purposes and the Convention implementing the Schengen Agreement on the gradual abolition of checks at the common borders (Schengen Convention);
OJ L 271, 24/10/2000, p.1-3
Decyzja Rady z dnia 17 października 2000 r. ustanawiająca sekretariat dla wspólnych organów nadzoru ochrony danych utworzony na podstawie Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), Konwencji w sprawie wykorzystania technologii informatycznych dla potrzeb celnych oraz Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Konwencja z Schengen)
32000X1218(01)
Charter of fundamental rights of the European Union;
OJ C 364, 18/12/2001, p.1-22
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

O dokumencie