Alimenty

Z dniem 18.06.2011r. w państwach członkowskich Unii Europejskiej, z wyjątkiem Królestwa Danii oraz Zjednoczonego Królestwa, podlega stosowaniu Protokół o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych sporządzony w Hadze dnia 23.11.2007r., stosownie do art. 4 decyzji Rady z dnia 30.11.2009r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Protokołu haskiego z dnia 23.11.2007r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych (Dz. U. L 331 z 16.12.2009r. s. 17).

Z dniem 18.06.2011r. w państwach członkowskich Unii Europejskiej, podlega stosowaniu rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. U. L 131 z 18.05.2011r. s.26 ).

Sprostowanie Sprostowanie (liczba pobrań: 2991)

O dokumencie

Królestwo Danii uczestniczy w stosowaniu rozporządzenia nr 4/2009
w zakresie w jakim zmienia ono rozporządzenie (WE) nr 44/2001 z dnia 22.12.2000r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.

Organem przyjmującym wnioski z Polski jest:

  Ankestyrelsen København
  Teglholmsgade 3
  2450 København SV
  Tel.: +45 33 41 12 00
  Faks: +45 33 41 14 00
  e-mail: ast@ast.dk
  http://ast.dk/

Komunikat Królestwa Danii Komunikat Królestwa Danii (liczba pobrań: 4057)

Umowa WE - Królestwo Danii Umowa WE - Królestwo Danii (liczba pobrań: 4427)

Przepisy wykonujące regulacje rozporządzenia nr 4/2009 zostały przyjęte w ustawie z dnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Organem centralnym wyznaczonym na podstawie art. 49 ust. 1 rozporządzenia nr 4/2009 jest w Rzeczypospolitej Polskiej:

 

Ministerstwo Sprawiedliwości,

Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

tel.: +48 22 239 08 70

fax: +48 22 628 09 49

adres e-mail: alimenty@ms.gov.pl

 

Sądy okręgowe są organami wyznaczonymi do wykonywania zadań organu centralnego, określonych w art. 51 wymienionego rozporządzenia, w zakresie przekazywania wniosków i podejmowania wszelkich właściwych działań w odniesieniu do przekazywanych wniosków.
 

Francuski organ centralny zgodnie z art. 52 Rozporządzenia 4/2009 żąda, by wnioskodawca udzielił mu pełnomocnictwa na załączonym formularzu. Publikujemy także wersję polską.

Ważne linki

 

O dokumencie