Współpraca z OECD

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 168/2003 z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zadań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Załącznikiem do Uchwały, Ministerstwo Sprawiedliwości właściwe jest do współpracy w ramach Grupy Roboczej OECD ds. Przekupstwa w Międzynarodowych Transakcjach Handlowych. Grupa Robocza monitoruje przestrzeganie przez państwa - strony postanowień Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych.

Konwencja weszła w życie 15 lutego 1999 r. Obecnie stronami jest 41 państw, w tym wszystkie państwa członkowskie OECD.

Konwencja zobowiązuje państwa - strony do penalizacji czynnego przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych oraz ustanowienia odpowiedzialności krajowych osób prawnych za to przestępstwo. Poprzez wprowadzenie w każdym z państw - stron, w odniesieniu do własnych przedsiębiorców, karalności czynnego przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych dąży do zapewnienia uczciwych warunków konkurencji wszystkim uczestnikom międzynarodowego obrotu gospodarczego.

Polska jest stroną Konwencji od dnia 8 września 2000 r. W dniu 4 lutego 2001 r. weszły w życie przepisy implementujące postanowienia Konwencji, tj. Ustawa z dnia 9 września 2000 r o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy - Prawo bankowe, (Dz. U. Nr 93 poz. 1027). Ustawa wprowadziła karalność czynnego i biernego przekupstwa zagranicznego funkcjonariusza publicznego (art. 228 § 6 i 229 § 5 kodeksu karnego), administracyjną odpowiedzialność osób prawnych za przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną (na podstawie znowelizowanej Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), a ponadto przepisy przewidujące wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za przestępstwo przekupstwa oraz dotyczące międzynarodowej współpracy w zakresie udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową. Obecnie odpowiedzialność osób prawnych reguluje Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197 poz. 1661 ze zm.).

Zgodnie z art. 12 Konwencji państwa - strony zobowiązują się do współpracy mającej na celu wzajemne monitorowanie przestrzegania jej postanowień, między innymi w formie przeglądów poszczególnych państw na forum Grupy Roboczej OECD ds. Przekupstwa w Międzynarodowych Transakcjach Handlowych.

 

W 2001 r. miał miejsce przegląd Polski, którego przedmiotem była ocena, w jakim stopniu wymogom Konwencji odpowiadają przepisy wydane w celu jej implementacji.
Wnioski z przeglądu zawiera Raport Grupy Roboczej.


W dniach 15 – 18 stycznia 2007 r. Grupa Robocza przyjęła raport zawierający ocenę praktycznego stosowania przez Polskę Konwencji i przepisów implementujących (raport z ewaluacji tzw. "fazy 2").


W czerwcu 2009 r. Polska przedłożyła sprawozdanie z realizacji rekomendacji Grupy Roboczej.

Najnowsza ocena Grupy Roboczej dotycząca implementacji przez Polskę Konwencji zawarta jest w raporcie przyjętym w dniu 14 czerwca 2013 r. (raport z ewaluacji tzw. „fazy 3”).

Dodatkowe informacje na temat procedury przeglądów przeprowadzanych przez Grupę Roboczą dostępne są na stronie internetowej OECD:www.oecd.org/corruption.

Konwencja oraz najważniejsze dokumenty związane z monitorowaniem przez Grupę Roboczą implementacji Konwencji przez Polskę:

O dokumencie

Inne dokumenty OECD dotyczące korupcji:

 

O dokumencie