Narkotyki

Akty prawne UE Tłumaczenie
91999JHA10099
Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 (New York, 30 March 1961)
Jednolita Konwencja o środkach odurzających z 1961 roku
91999JHA10100
Protocol amending the Single Convention on Narcotic Drugs (Geneva, 25 March 1972)
 
91999JHA10101
Convention on Psychotropic Substances (Vienna, 21 February 1971)
Konwencja o substancjach psychotropowych
91999JHA10102
United Nations Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna, 20 December 1988) (also relevant for judicial co-operation in penal matters)
Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, Wiedeń 20 grudnia 1988r.
31996F0699
Joint Action of 29 November 1996 concerning the exchange of information on the chemical profiling of drugs to facilitate improved co-operation between Member States in combating illicit drug trafficking;
OJ L 322, 12/12/1996
Wspólne Działanie z dnia 29 listopada 1996 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczące wymiany informacji w sprawie ustalania chemicznego składu narkotyków w celu ułatwienia wzmożonej współpracy między Państwami Członkowskimi w zwalczaniu nielegalnego handlu narkotykami
31996F0750
Joint Action of 17 December 1996 concerning the approximation of the laws and practices of the Member States of the EU to combat drug addiction and to prevent and combat illegal drug trafficking (also relevant for judicial co-operation in penal matters);
OJ L 342, 31/12/1996
Wspólne Działanie z dnia 17 grudnia 1996 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczące zbliżenia ustawodawstw i praktyk Państw Członkowskich Unii Europejskiej w zakresie walki z narkomanią oraz zapobiegania i zwalczania nielegalnego handlu narkotykami
31997F0396
Joint Action of 16 June 1997 concerning the information exchange, risk assessment and the control of new synthetic drugs;
OJ L 167, 25/06/1997
Wspólne Działanie z dnia 16 czerwca 1997 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczące wymiany informacji, oceny ryzyka oraz kontroli nowych leków syntetycznych
31996G1212
Resolution of 29 November 1996 on the drawing up of police/customs agreements in the fight against drugs;
OJ C 375, 12/12/1996 p.1-2
 
31996G1212(01)
Resolution of 29 November 1996 on measures to address the drug tourism problem within the EU;;
OJ C 375, 12/12/1996
 
31996G1223
Resolution of 16 December 1996 on measures to combat and dismantle the illicit cultivation and production of drugs within the EU;
OJ C 389, 23/12/1996
 
31997G0111(01)
Resolution of 20 December 1996 on Sentencing for Serious Illicit Drug Trafficking;
OJ C 10, 11/01/1997
 
91999JHA10110
Agreement on illicit traffic by sea, implementing Article 17 of the United Nations Convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances (ETS No 156 - Strasbourg, 31 January 1995) (also relevant for judicial co-operation in criminal matters)
 
32002H0515(01)
Council Recommendation of 25 April 2002 on improving investigation methods in the fight against organised crime linked to organised drug trafficking: simultaneous investigations into drug trafficking by criminal organisations and their finances/assets
OJ C 114, 15/05/2002, p.1
 
32002H0515(02)
Council Recommendation of 25 April 2002 on the need to enhance cooperation and exchange of information between the various operational units specialising in combating trafficking in precursors in the Member States of the European Union
OJ C 114, 15/05/2002, p.3
 
32004H0406(01)
Council Recommendation of 30 March 2004 regarding guidelines for taking samples of seized drugs
OJ C 086, 06/04/2004 p. 0010-0011
 
32003D0847
Council Decision 2003/847/JHA of 27 November 2003 concerning control measures and criminal sanctions in respect of the new synthetic drugs 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 and TMA-2
OJ L 321, 06/12/2003, p. 0064 - 0065
Decyzja Rady 2003/847/WSiSW z dnia 27 listopada 2003 r. dotycząca środków kontroli i sankcji karnych w odniesieniu do nowych syntetycznych narkotyków 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 oraz TMA-2
31999D0615
1999/615/JHA: Council Decision of 13 September 1999 defining 4-MTA as a new synthetic drug which is to be made subject to control measures and criminal penalties
OJ L 244 , 16/09/1999 p.1
Decyzja Rady z dnia 13 września 1999 r. określająca 4-MTA jako nowy syntetyczny narkotyk, który ma być przedmiotem środków kontroli i penalizacji
32005R0111
Council Regulation (EC) No 111/2005 of 22 December 2004 laying down rules for the monitoring of trade between the Community and third countries in drug precursors
OJ L 022 , 26/01/2005 P. 0001 - 0010
Rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi

 

O dokumencie