Przestępstwa zorganizowane, oszustwa i korupcja

Akty prawne UE Tłumaczenie
41995A1127(03)
Convention of 26 July 1995 on the protection of the European Communities' Financial Interests: (also relevant for judicial co-operation in penal matters);
OJ C 316, 27/11/1995
Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 roku, ustanowiona na podstawie art. K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej
41996A1023(01)
Protocol of 27 September 1996 to the Convention on the Protection of Community Financial Interests (also relevant for judicial co-operation in penal matters);
OJ C 313, 23/10/1996
Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej do Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich
41997A0520(01)
Protocol of 29 November 1996 on the interpretation by the Court of Justice of the Convention on the protection of the Communities' financial interests (also relevant for judicial co-operation in penal matters);
OJ C 151, 20/05/1997, p.2-14
Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich
41997Y0719(02)
Second Protocol of 19 June 1997 to the Convention on the protection of the European Communities' financial interests(also relevant for judicial co-operation in penal matters);
OJ C 221, 19/07/1997
Drugi protokół do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, Bruksela 29.11.1996r.
41997Y0623(03)
Explanatory Report on the Convention on the protection of the European Communities' financial interests;
OJ C 191, 23/06/1997, p.1-10
Raport wyjaśniający dotyczący Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich (tekst zatwierdzony przez Radę w dniu 26 maja 1997 r.)
41998Y115(02)
Explanatory Report on the Protocol to the Convention on the protection of the European Communities' financial interests;
OJ C 11, 15/01/1998, p.5-12
Raport wyjaśniający w sprawie Protokołu do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich
41999Y0331(02)
Explanatory Report on the Second Protocol to the Convention on the protection of the European Communities' financial interests;
OJ C 91, 31/03/1999, p.8-19
Raport wyjaśniający do Drugiego Protokółu do Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich
41997A0625(01)
Convention of 26 May 1997 on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union (also relevant for judicial co-operation in penal matters);
OJ C 195, 25/06/1997

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 ustęp 2 litera c) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zwalczania korupcji, w którą zaangażowani są urzędnicy Wspólnot Europejskich lub urzędnicy Państw Członkowskich Unii Europejskiej

Tabela implementacji

32003D0642
Council Decision 2003/642/JHA of 22 July 2003 concerning the application to Gibraltar of the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union
OJ L 226, 10/09/2003, p. 0027 - 0027
Decyzja Rady 2003/642/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. dotycząca stosowania do Gibraltaru Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich lub urzędników Państw Członkowskich Unii Europejskiej
51998XG1215
Explanatory Report on the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union;
OJ C 391, 15/12/1998, p.1-12
 
31996F0602
Joint Action of 14 October 1996 providing for a common framework of the initiatives of the Member States of the EU concerning liaison officers;
OJ L 268, 19/10/1996
 
31996F0747
Joint Action of 29 November 1996 concerning the creation and maintenance of a directory of specialised competencies, skills and expertise in the fight against international organised crime, in order to facilitate law enforcement co-operation between the Member States;
OJ L 342, 31/12/1996 p.2-3
Wspólne Działanie z dnia 29 listopada 1996 r. przyjete przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczące utworzenia i prowadzenia spisu szczególnych uprawnień, umiejętności i wiedzy specjalistycznej w walce z międzynarodową przestępczością zorganizowaną, w celu ułatwienia współpracy między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie egzekwowania prawa
31997F0154
Joint Action of 24 February 1997 concerning action to combat trafficking in human beings and sexual exploitation of children (also relevant for judicial co-operation);
OJ L 63, 04/03/1997
Wspólne działanie z dnia 24 lutego 1997 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczące działań mających na celu zwalczanie handlu ludźmi i seksualnego wykorzystywania dzieci
31997F0372
Joint Action of 9 June 1997 for the refining of targeting criteria, selection methods and collection of customs and police information;
OJ L 159, 17/06/1997
Wspólne działanie z dnia 9 czerwca 1997 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczące poprawy kryteriów ustalania celów, metod selekcji itp. oraz zbierania informacji celnych i policyjnych
31997F0827
Joint Action of 5 December 1997 establishing a mechanism for evaluating the application and implementation at national level of international undertakings in the fight against organised crime (also relevant for judicial co-operation
Wspólne działanie z dnia 5 grudnia 1997 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, ustanawiające mechanizm oceny zastosowania i wdrażania na poziomie krajowym międzynarodowych przedsięwzięć w zakresie walki ze zorganizowaną przestępczością
31998F0742
Joint Action of 22 December 1998 adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on corruption in the private sector;
OJ L 358, 31/12/1998
Wspólne Działanie z dnia 22 grudnia 1998 roku, przyjęte przez Radę na podstawie Artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczące korupcji w sektorze prywatnym
91999JHA10082
Conclusion on car crime (29-30 November 1993)
 
91999JHA10083
Joint declaration of Berlin of September 1994 on combating organised crime
 
Resolution of 17 January 1995 on Lawful interception of telecommunications  
91999JHA10085
Action programme of the Member States of the European Union and the associated countries of Central and Eastern Europe, including the Baltic States, on judicial co-operation against international organised crime (25-26 September 1995)
Program Działania z dnia 26 września 1996r Państw członkowskich Unii Europejskiej i Państw stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej oraz państw bałtyckich dotyczący współpracy prawnej w zakresie zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej
31997G0111
Resolution of 23 November 1995 on the Protection of Witnesses in the Fight Against International Organised Crime (also relevant for judicial co-operation in penal matters);
OJ C 327, 07/12/1995
Rezolucja w sprawie osób współpracujących z wymiarem sprawiedliwości w walce z międzynarodową przestępczością zorganizowaną z dnia 20 grudnia 1996 roku
91999JHA10087
Declaration on organised crime (19-20 March 1996) (also relevant for judicial co-operation in penal matters)
Deklaracja z dnia 20 marca 1996r. dotycząca przestępczości zorganizowanej
91999JHA10088
Measures to step up the fight against organised crime (12 December 1996)
Środki i działania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej (12 grudnia 1996)
41997Y0111(01)
Resolution of 20 December 1996 on Individuals who co-operate with the judicial process in the fight against international organised crime (also relevant for judicial co-operation in criminal matters);
OJ C 10, 11/01/1997
 
41997Y0815(01)
Action plan to combat organised crime (adopted by the Council on 28 April 1997);
OJ C 251, 15/08/1997
 
91999JHA10091
Project-based action against transnational organised crime - practical guidance (adopted by the Council on 4 December 1997)
Bazowy projekt działania w zakresie zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z 4 grudnia 1997 r.
91999JHA10092
Conclusions of 19 March 1998 on G8 principles on high-tech crime, recommendations on organised crime and related matters
Konkluzje z 19 marca 1998r. dotyczące zasad G8 odnoszących się do przestępstw w zakresie wysokich technologii
41998Y0715(01)
Pre-accession Pact on organised crime between the Member States of the European Union and the applicant countries of Central and Eastern Europe and Cyprus (Text approved by the JHA Council on 28 May 1998)
Pakt Przedakcesyjny w sprawie przestępczości zorganizowanej między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej a ubiegającymi się o członkostwo państwami Europy Środkowej i Wschodniej oraz Cyprem
31998Y1229(01)
Council Resolution on the Prevention of Organised Crime with Reference to the Establishment of a Comprehensive Strategy for Combating it;
OJ C 408, 29/12/1998
 
91999JHA10095
Recommendation on Arms Trafficking. Adopted 7.12.98. Doc ENFOPOL 101 REV2 and ENFOPOL 121
Zalecenie Rady w sprawie nielegalnego handlu bronią
91999JHA10096
European Convention of 8 November 1990 on money laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime (Council of Europe) (also relevant for judicial co-operation in penal matters)
Europejska Konwencja o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa, Strasburg 08.11.1990
91999JHA10097
OECD Convention of 17 December 1997 on combating bribery of foreign public officials in international business transactions
Konwencja o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych
32000F0503(01)
The prevention and control of organised crime: a European Union strategy for the beginning of the new millennium;
OJ C 124, 03/05/2000, p.1
 
92000JHA10003
UN Convention against Transnational Organised Crime, Palermo December 2000
 
92000JHA10004
Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, suplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted 15 November 2000
 
92000JHA10005
Protocol against the smuggling of migrants by land, sea and air, supplementing the UN Convention against Transnational Organised Crime, adopted 15 November 2000
 
Protocol against Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the UN Convention against Transnational Organised Crime, Palermo December 2000, adopted 31 May 2001  
32001F0413
Council framework Decision of 28 May 2001 combating fraud and counterfeiting of non-cash means of payment;
OJ L 149, 02/06/2001, p.1-4
Decyzja Ramowa Rady z 28 maja 2001 r. w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi
32001F0500
Council framework Decision of 29 June 2001 on money laundering, the identification, tracing, freezing, seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds of crime;
OJ L 182, 05/07/2001, p.1-2
Decyzja Ramowa Rady z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa
32001D0887
Council Decision of 6 December 2001 on the protection of the euro against counterfeiting;
OJ L 329, 14/12/2001, p.1-2
Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie ochrony euro przed fałszowaniem
32000D0375
Council Decision to combat child pornography on the Internet;
OJ L 138, 09/06/2000, p.1-4
Decyzja Rady z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zwalczania pornografii dziecięcej w Internecie
32004F0068
Council framework Decision 2004/68/JHA of 22 December 2003 on combating the sexual exploitation of children and child pornography
OJ L 13, 20/01/2004, p. 0044 - 0048
Decyzja Ramowa Rady 2004/68/WSiSW z dnia 22 grudnia 2003 r. dotycząca zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej
32000F0413
European Union Action Plan on common action for the Russian Federation on combating organised crime;
OJ C 106, 13/04/2000, p.5-12
 
91999JHA10304
Council of Europe Civil Law Convention on corruption, opened to signature on 4 November 1999
Konwencja Cywilnoprawna o korupcji
91999JHA10302
Council of Europe Criminal Law Convention on corruption, opened to signature on 27 January 1999, (also relevant for judicial cooperation in penal matters)
Prawnokarna Konwencja o korupcji
Council of Europe Convention on Cybercrime;
23 November 2001
Konwencja o cyberprzestępczości
32000D0642
Council Decision of 17 October 2000 concerning arrangements for cooperation between financial intelligence units of the Member States in respect of exchanging information;
OJ L 271, 24/10/2000, p.4-6
Decyzja Rady z dnia 17 października 2000 r. dotycząca uzgodnień w sprawie współpracy pomiędzy jednostkami wywiadu finansowego Państw Członkowskich w odniesieniu do wymiany informacji
32003D0170
Council Decision 2003/170/JHA of 27 February 2003 on the common use of liaison officers posted abroad by the law enforcement agencies of the Member States;
OJ L 67, 12/03/2003, p.27-30
Decyzja Rady 2003/170/WSiSW z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wspólnego wykorzystywania oficerów łącznikowych oddelegowanych za granicę przez organy ścigania Państw Członkowskich
32002D0187
Council Decision (JHA) 187/2002 of 28 February 2002 setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime;
OJ L 63, 06/03/2002, p.1
Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiająca Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością
32003D0659
Council Decision 2003/659/JHA of 18 June 2003 amending Decision 2002/187/JHA setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime
OJ L 245 , 29/09/2003 p. 44-46
Decyzja Rady 2003/659/WSiSW z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniająca decyzję 2002/187/WSiSW ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością
32002Q1122(01)
Rules of Procedure of Eurojust, OJ C 286, 22/10/2002, p.1
 
42003X0131(01)
Joint declaration by the Ministers of Justice and Home Affairs of the Member States of the European Union and candidate countries in association with the European Commission on the protection of commercial drivers engaged in export trade from becoming victims of organised crime;
OJ C 24, 31/01/2003, p.9
 
52003XG0612(01)
Council Conclusions of 8 May 2003 - Brussels Declaration on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings
OJ C 137, 12/06/2003, p.1
 
32003F0568
Council Framework Decision 2003/568/JHA of 22 July 2003 on combating corruption in the private sector
OJ L 192, 31/07/2003, p.54
Decyzja Ramowa Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym
32002F0629
2002/629/JHA Council Framework Decision of 19 July 2002 on combating trafficking in human beings
OJ L 203, 01/08/2002, p.1
Decyzja Ramowa Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi
41995A1127(01)
Convention of 26 July 1995 on the establishment of a European Police Office;
OJ C 316, 27/11/1995
Konwencja na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, o utworzeniu Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu)
41996A1009(01)
Protocol of 23 July 1996 on the interpretation, by the preliminary rulings, by the Court of Justice of the EC of the Convention on the establishment of a European Police Office;
OJ C 299, 09/10/1996, p.2-14
 
42002A1216(01)
Protocol amending the Convention on the establishment of a European Police Office (Europol Convention) and the Protocol on privileges and immunities of Europol, the members of its organs, the deputy directors and the employees of Europol;
OJ C 312, 16/12/2002, p.2-7
Protokół zmieniający Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu
41999Y0130(07)
Act of the Management Board of Europol laying down its rules of procedures. Adopted by the Management Board 1 October 1998 Doc EUROPOL 91;
OJ C 26(08), 30/01/1999, p.82-85
 
41999Y0130(08)
Act of the Management Board of Europol concerning the rights and obligations of Europol liaison officers. Adopted by Management Board 1 October 1998. Doc EUROPOL 86;
OJ C 26(09), 30/01/1999, p.86-88
 
Act of the Management Board of Europol concerning the rules on external relations of Europol with bodies linked to the EU. Adopted by the Management Board 1 October 1998. Doc EUROPOL 95;
OJ C 26, 30/01/1999, p.89-90
 
41999Y0130(05)
Council Act laying down rules governing Europol's external relations with third states and non European Union related bodies. Adopted 3 November 1998 Doc EUROPOL 94;
OJ C 26(04) 30/01/1999, p.19-20
 
41999Y0130(04)
Council Act laying down rules concerning the receipt of information by Europol from third parties. Adopted 3 November 1998. Doc EUROPOL 92;
OJ C 26(03) 30/01/1999, p. 17-18
 
41999Y01309(03)
Council Act adopting rules on the confidentiality of Europol information. Adopted 3 November 1998. Doc EUROPOL 89;
OJ C 26(02) 1999
 
41999Y0130(02)
Council Act adopting rules applicable to Europol analysis files. Adopted 3 November 1998. Doc EUROPOL 87;
OJ C 26(01) 30/01/1999, p.1-9
 
41999Y0130(06)
Council Act laying down the staff regulations applicable to Europol employees. Adopted 3 December 1998. Doc EUROPOL 88;
OJ C 26(07) 30/01/1999, p.23-81
 
31999D0130(02)
Council Decision instructing Europol to deal with crimes committed or likely to be committed in the course of terrorist activities against life, limb, personal freedom or property. Adopted 3 December 1998. Doc EUROPOL 118, OJ C 26, 30/01/1999, p. 22
Decyzja Rady z dnia 3 grudnia 1998 r. polecająca Europolowi objęcie działalnością przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, wolności osobistej lub mieniu, popełnionych lub takich, których popełnienie jest prawdopodobne podczas działań terrorystycznych
31999D0130(01)
Council Decision supplementing the definition of the form of crime "traffic in human beings" in the Annex to the Europol Convention. Adopted 3 December 1998. Doc EUROPOL 117;
OJ C 26, 30/01/1999, p.21
Decyzja Rady z dnia 3 grudnia 1998 r. uzupełniająca definicję kategorii przestępstw handel ludźmi w Załączniku do Konwencji o Europolu (1999/C 26/05)
Protocol of 19 June 1997 on the privileges and immunites of Europol, the members of its organs, the Deputy Director and employees of Europol  
42000A1213(01)
Protocol of 30 November 2000 drawn up on the basis of Article 43(1) of the Convention on the establishment of a European Police Office (Europol Convention) amending Article 2 and the Annex to that Convention (extension of Europol's competence to money laundering in general, regardless of the type of offences from which the laundered proceeds originate;
OJ C 358, 13/12/2000, p.1
Protokół sporządzony na podstawie artykułu 43 ustęp 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu) zmieniający artykuł 2 oraz Załącznik do tej Konwencji
31999D1217(02)
Council Decision of 2 December 1999 amending the Coucil Act of 3 December 1998 laying down the staff regulations applicable to Europol employees, with regard to the establishment of renumeration, pensions and other financial entitlements in euro;
OJ C 364, 17/12/1999
Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 1999 r. zmieniająca uchwałę Rady z dnia 3 grudnia 1998 r. ustanawiającą regulamin pracowniczy stosowany do pracowników Europolu w odniesieniu do ustalania wynagrodzenia, emerytur i innych należności finansowych w euro
52001XG0412(01)
Council Act of 15 March 2001 amending the staff regulations applicable to Europol employees;
OJ C 112, 12/04/2001, p.1-6
 
52003XG0131(01)
Council Act of 19 December 2002 amending the staff regulations applicable to Europol employees;
OJ C 24, 31/01/2003, p.1
 
32003D0628(01)
Council Decision of 5 June 2003 adjusting the basic salaries and allowances applicable to Europol staff;
OJ C 152, 28/06/2003, p.7-8
Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2003 r. dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu
41999Y1029(01)
Council Act adopting the Financial Regulation applicable to the budget of Europol and repealing Coucil Act 1999/C 25/01. Adopted 4 October 1999;
OJ C 312, 29/10/1999, p.1-17
Akt Rady z dnia 4 października 1999 r. przyjmujący rozporządzenie finansowe obowiązujące w odniesieniu do budżetu Europolu i uchylający Akt Rady 1999/C 25/01
41999Y0330(01)
Council Act on the rules governing the transmission of personal data by Europol to third countries and third bodies, adopted 12 March 1999;
OJ C 88, 30/03/1999, p.1-3
Akt Rady z dnia 12 marca 1999 r. przyjmujący zasady regulujące przekazywanie przez Europol danych osobowych państwom i instytucjom trzecim (1999/C 88/01)
32002X0327(01)
Council Act of 28 February 2002 amending the Council Act of 12 March 1999 adopting the rules governing the transmission of personal data by Europol to third countries and third bodies;
OJ C 76, 27/03/2002, p.1-2
Akt Rady z dnia 28 lutego 2002 r. zmieniający akt Rady z dnia 12 marca 1999 r. przyjmujący zasady regulujące przekazywanie przez Europol danych osobowych państwom trzecim i instytucjom trzecim
31999Y0528(02)
Coucil Act appointing the Director and Deputy Directors of Europol. Adopted 29 April 1999;
OJ C 149, 28/05/1999
 
32001X1228(01)
Coucil Act of 17 December 2001 appointing a Deputy Director of Europol;
OJ C 371, 18/12/2001, p.1
 
31999D1217(01)
Council Decision of 2 December 1999 adjusting the renumeration and allowances applicable to Europol employees;
OJ C 364, 17/12/1999, p.1-2
 
31999Q0528
Act of the Supervisory Board of Europol laying down its rules of procedures;
OJ C 149, 20/05/1999, p.1-15
 
42000Y0413(01)
Council Decision of 27 March 2000 authorising the Director of Europol to enter into negotiations on agreements with third States and non-EU related bodies;
OJ C 106, 13/04/2000, p.1-2
Decyzja Rady z dnia 27 marca 2000 r. upoważniająca dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE
32001D1215(01)
Coucil Decision of 6 December 2001 amending the Council Decision of 27 March 2000 authorising the Director of Europol to enter into the negotiations on agreements with third States and non-EU related bodies;
OJ C 358, 15/12/2001, p.1
Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2001 r. zmieniająca decyzję Rady z dnia 27 marca 2000 r. upoważniającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz organami niezwiązanymi z UE
32002D0622(01)
Coucil Decision of 13 June 2002 amending the Council Decision of 27 March 2000 authorising the Director of Europol to enter into negotiations on agreements with third States and non-EU related bodies;
OJ C 150, 22/06/2002, p.1
Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. zmieniająca decyzję Rady z dnia 27 marca 2000 r. upoważniającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz organami niezwiązanymi z UE
32001D1218(01)
Council Decision of 6 December 2001 extending Europol's mandate to deal with the serious forms of international crimes listed in the Annex to the Europol Convention;
OJ C 362, 18/12/2001, p.1
Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2001 r. rozszerzająca mandat Europolu na zajmowanie się poważnymi formami przestępczości międzynarodowej wymienionymi w Załączniku do Konwencji o Europolu
32001C1218(02)
Declarations to the Council Decision extending Europol's mandate to deal with the serious forms of international crimes listed in the Annex to the Europol Convention;
OJ C 362, 18/12/2001, p.2
 
32000Y1213(01)
Council Recommendation to the Member States in respect of Europol's assistance to joint investigate teams set up by the Member States;
OJ C 357, 30/12/2000, p.7-8
 
32000Y1012(01)
Council Recommendation of 23 September 2000 to the Member States in respect of requests made by Europol to initiate criminal investigations in specific cases;
OJ C 289, 12/10/2000, p.8
 
32003X0513(01)
Council Act of 8 May 2003 appointing two Deputy Directors of Europol
OJ C 113, 13/05/2003, p.1
 
32003F0628(01)
Council Act of 5 June 2003 amending the Council Act of 3 November 1998 adopting rules on the confidentiality of Europol inforamtion
Akt Rady z dnia 5 czerwca 2003 r. zmieniający akt Rady z dnia 3 listopada 1998 r. przyjmujący zasady dotyczące poufności informacji Europolu
32003F0628(02)
Council Act of 5 June 2003 amending the Staff Regulations applicable to Europol employees
OJ C 152, 28/06/2003, p.2
Akt Rady z dnia 5 czerwca 2003 r. zmieniający regulamin pracowniczy mający zastosowanie do pracowników Europolu
32002F1216(01)
Council Act of 28 November 2002 drawing up a Protocol amending the Convention on the establishment of a European Police Office (Europol Convention) and the Protocol on the privileges and immunities of Europol, the members of its organs, the deputy directors and the employees of Europol
OJ C 312, 16/12/2002, p.1
Akt Rady z dnia 28 listopada 2002 r. sporządzający Protokół zmieniający Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu

O dokumencie