Program współpracy w sprawach karnych organów wymiaru sprawiedliwości i ścigania (AGIS)

W związku z edycją 2004 "Programu policyjnej i sądowej współpracy w sprawach karnych" Komisja Europejska ogłosiła Program działań oraz wezwanie do składania projektów na rok 2004:
Program, cz.1; plik pdf, 96 kB
Program, cz.2; plik pdf, 161 kB
Celem programu, przewidzianego na lata 2003-2007, jest rozwój współpracy w sprawach karnych organów wymiaru sprawiedliwości i ścigania w Europie, zbieranie i wymiana stosownych danych, współpraca na szczeblu regionalnym, przeprowadzanie szkoleń oraz badań naukowych. W ramach programu zakłada się współpracę państw członkowskich z nowymi 10 państwami członkowskimi UE, państwami trzecimi a także odpowiednimi organizacjami regionalnymi i międzynarodowymi. Na podstawie Aktu o Przystąpieniu, od 1 stycznia br. Polska uczestniczy w programach WE na prawach analogicznych do 15 państw członkowskich UE.
Jednym z warunków formalnych zgłoszenia projektu jest udział partnerów z przynajmniej trzech państw członkowskich.
Program AGIS zapewnia pomoc finansową dla projektów dotyczących następujących dziedzin:
  • rozwój europejskiego obszaru współpracy w sprawach karnych,
  • wzmocnienie współpracy pomiędzy sądami oraz pomiędzy prawnikami, wzmocnienie współpracy sądowej sensu largo oraz współpracy w sprawach karnych, promowanie prawa do obrony,
  • wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się egzekwowaniem prawa,
  • zapobieganie i walka z przestępczością zorganizowaną, partnerstwo i współpraca pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi,
  • zapobieganie i zwalczanie handlu narkotykami,
  • zapobieganie przestępstwom,
  • ochrona praw ofiar,
  • oszacowanie ryzyka ekonomicznego i zagrożenia, analiza porównawcza i wymiana danych, statystyka.
Działania, przeprowadzane w ramach projektu, mogą mieć formę m.in: szkoleń, analiz i badań, upowszechniania danych uzyskanych w ramach realizacji programu, konferencji i seminariów.
Jednostka przedstawiająca projekt może wnioskować o wsparcie finansowe UE dla pokrycia części kosztów związanych z realizacją. Z budżetu Wspólnoty można pokryć do 70% kosztów projektu. Budżet programu na rok 2004 wynosi 12.299.500 Euro. W przypadku projektu, do którego zaangażowanych jest minimum siedem państw wsparcie finansowe WE może sięgać do 100% projektu.
Realizacja projektu nie powinna przekraczać okresu dwóch lat. Jego rozpoczęcie powinno nastąpić między 1 lipca a 31 grudnia 2004 r.
Termin wpływu projektów (w postaci przewidzianej przez akty prawne dotyczące programu - roczny program działań, formularz zgłoszeniowy oraz pozostała dokumentacja dostępna na stronach internetowych KE) do Komisji Europejskiej upłynął 13 lutego 2004 r.

O dokumencie