Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) powstał w 1991 roku w celu ułatwienia państwom Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) przejścia do gospodarki rynkowej. Jego udziałowcami jest obecnie 60 państw i dwie organizacje międzyrządowe. Działa w 27 krajach EŚW i środkowej Azji. Polska zadeklarowała 29.05.1990 objęcie akcji w wysokości 256 mln Euro. Członkami rady nadzorczej (Board of Govemors) są zwykle ministrowie finansów lub ich odpowiednicy.

Jednym z obszarów działania EBOR jest tzw. „pomoc techniczna”, czyli doradcza. Od początku istnienia EBOR do końca 2000 r. przeznaczono na ten cel 850 mln Euro. Projekty pomocy finansowane są ze specjalnych funduszy tworzonych przez udziałowców i zarządzanych przez EBOR, jak np. fundusz dla MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) utworzony w lipcu 2000 r. przez USA w wysokości 10 mln Euro. EBOR przeznacza też na to własne środki (16 mln Euro w 1999 r.). W 1999 r. EBOR podpisał porozumienie z Komisją Europejską o współpracy w regionie objętym działaniem programu Phare.

Na początku roku 2000 prowadzone były przez ministra Janusza Niedzielę konsultacje w zakresie możliwości wsparcia przez EBOR prac prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ze względu na strategię EBOR nastawioną na instrumenty gospodarki rynkowej oraz przedmiot prac MS uzgodniono, iż takim obszarem wspólnego działania może być opracowywana reforma prawa upadłościowego. 15 lutego 2001 Sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przedstawił ministrowi stan prac oraz propozycje wykorzystania środków pomocowych. 17 kwietnia 2001 EBOR, w odpowiedzi na pismo min. J. Niedzieli, potwierdził swoje zaangażowanie w projekt. 25.06.2001 odbyło się w Warszawie spotkanie uzgodnieniowe z przedstawicielami EBOR. 22 kwietnia 2002 EBOR ogłosił przetarg. 14 czerwca br. komisja przetargowa wyłoniła kontrahenta. Program ruszył jesienią 2002. Wspierał prace nad projektem prawa upadłościowego prowadzone w MS. W styczniu br. odbyła się Konferencja, w czerwcu rozpoczęty został cykl szkoleń dla sędziów poświęcony tej tematyce.
Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 roku weszła w życie 1 października 2003 r.

O dokumencie