Aktualności

Konsultacje publiczne dotyczące wsparcia przedsięwzięć w obszarze wymiaru sprawiedliwości, praw podstawowych i równości

 

19.05.2011 r.
 
Komisja Europejska ogłosiła konsultacje publiczne dotyczące wsparcia przedsięwzięć w obszarze wymiaru sprawiedliwości, praw podstawowych i równości po roku 2013 r. Konsultacje dotyczą m.in. programów wspólnotowych „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” (Civil Justice), „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych” (Criminal Justice), „Prawa podstawowe i obywatelstwo” (Fundamental Rights and Citizenship).
 
Celem konsultacji jest ocena obecnie funkcjonującego systemu przydzielania środków oraz wskazanie możliwości usprawnień i priorytetów wsparcia na okres po 2013r. Udział w konsultacjach wziąć mogą wszystkie osoby i instytucje zainteresowane tą tematyką: obywatele, jednostki administracji, inne jednostki publiczne, zrzeszenia zawodowe, szkoły wyższe, jednostki badawcze i naukowe, przedstawiciele zawodów prawniczych, organizacje międzynarodowe, organizacje międzyrządowe i pozarządowe, podmioty prywatne, partnerzy społeczni etc.
Kwestionariusz konsultacyjny dostępny jest na poniższej stronie:
Termin konsultacji upływa dnia 15 czerwca br.

 

O dokumencie

Program „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych” (Criminal Justice), obszar e-sprawiedliwość (European e-Justice) - zaproszenie do składania wniosków.

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych” (Criminal Justice).
Podstawą prawną dla wdrażania ww. programu jest Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2007 r. ustanawiająca, jako część ogólnego programu w sprawie praw podstawowych i wymiaru sprawiedliwości, szczegółowy program "Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych" na lata 2007-2013 (D.U.UE. L.07.58.13). W decyzji tej zapisane są m.in. cele ogólne i szczegółowe programu, działania kwalifikujące się do dofinansowania oraz rodzaje udzielanego wsparcia.

Przedmiotowe zaproszenie ma na celu wspieranie projektów realizujących cele w europejskim obszarze e-sprawiedliwości (European e-Justice). Zgodnie z rocznym planem działania na 2010 rok, zaproszenie obejmuje działania związane z tworzeniem narzędzi elektronicznych w obszarze wymiaru sprawiedliwości, w oparciu o wymianę najlepszych praktyk pomiędzy państwami członkowskimi. Wszystkie projekty powinny stawiać sobie za cel dostarczenie praktycznych narzędzi zwiększających dostęp obywateli UE do wymiaru sprawiedliwości w sprawach transgranicznych.
Projekty mogą przykładowo obejmować rozwój rejestrów krajowych celem ich przyszłego współdziałania z europejskim portalem e-sprawiedliwość.

Dofinansowanie ze strony Komisji Europejskiej wynosi maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych projektu, a minimalny poziom wnioskowanego dofinansowania to 100 000 euro. Realizacja projektu może trwać maksymalnie 2 lata.
Pełny wykaz obszarów objętych wsparciem w ramach ww. programu wymieniony został w zaproszeniu do składania wniosków, które znajduje się na stronie Komisji Europejskiej, gdzie zamieszczony został również formularz aplikacyjny i wzory innych dokumentów towarzyszących oraz szczegółowe informacje nt. warunków składania wniosku: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/jpen/funding_jpen_en.htm

Wnioski aplikacyjne powinny być składane bezpośrednio do Komisji Europejskiej w terminie do 4 sierpnia br. przy użyciu systemu elektronicznego PRIAMOS. Bliższe informacje na temat systemu i sposobu składania wniosków dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/justice_home/news/information_dossiers/priamos/index_en.htm

O dokumencie

Program „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych” (Criminal Justice) - zaproszenie do składania wniosków.

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych” (Criminal Justice).
Podstawą prawną dla wdrażania ww. programu jest Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2007 r. ustanawiająca, jako część ogólnego programu w sprawie praw podstawowych i wymiaru sprawiedliwości, szczegółowy program "Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych" na lata 2007-2013 (D.U.UE. L.07.58.13). W decyzji tej zapisane są m.in. cele ogólne i szczegółowe programu, działania kwalifikujące się do dofinansowania oraz rodzaje udzielanego wsparcia.
Przedmiotowe zaproszenie ma na celu wspieranie projektów obejmujących:

 • specjalistyczne szkolenia dla prawników,
 • wsparcie i usprawnienie wdrażania instrumentów unijnych, w tym poprawę współpracy sądowej w sprawach karnych, rozwój wiedzy i wymianę najlepszych praktyk,
 • wsparcie ofiar przestępstw,
 • współdziałanie rejestrów karnych krajów UE,
 • e-sprawiedliwość.
Dofinansowanie ze strony Komisji Europejskiej wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych projektu, a minimalny poziom wnioskowanego dofinansowania nie może być niższy niż 100 000 euro. Realizacja projektu może trwać maksymalnie 2 lata.
Pełny wykaz obszarów objętych wsparciem w ramach ww. programu wymieniony został w zaproszeniu do składania wniosków, które znajduje się na stronie Komisji Europejskiej, gdzie zamieszczony został również formularz aplikacyjny i wzory innych dokumentów towarzyszących oraz szczegółowe informacje nt. warunków składania wniosku:
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/jpen/funding_jpen_en.htm
Wnioski aplikacyjne powinny zostać złożone bezpośrednio do Komisji Europejskiej w terminie do 15 września br. przy użyciu systemu elektronicznego PRIAMOS.
Bliższe informacje na temat systemu i sposobu składania wniosków dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/justice_home/news/information_dossiers/priamos/index_en.htm

O dokumencie

Prawa podstawowe i obywatelstwo

W ramach programu Prawa podstawowe i obywatelstwo („Fundamental rights and citizenship”)Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków na tzw. granty na działania.

Aplikować mogą organizacje typu non-profit takie jak: organizacje pozarządowe, uniwersytety, organizacje publiczne i prywatne, instytuty badawcze, władze krajowe i lokalne, tworzące partnerstwo z jednym z w/w podmiotów z państwa członkowskiego UE.

Projekty powinny mieć charakter innowacyjny (nie powinny powielać działań dotychczas prowadzonych w danej sferze), a ich cele powinny wpisywać się w następujące priorytety:
- ochrona praw dziecka;
- zwalczanie rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu;
- walka z homofobią, szerzenie zrozumienia i tolerancji;
- aktywne uczestnictwo w demokratycznym życiu Unii;
- rozwijanie kontaktów, wymiana informacji i tworzenie sieci pomiędzy organami
sądowniczymi oraz przedstawicielami innych prawniczych profesji;
- ochrona danych osobowych oraz prawa do prywatności.

Projekt powinien rozpocząć się w I połowie 2011 roku.

Termin składania aplikacji upływa w dniu 29 kwietnia 2010 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie :
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/rights/funding_rights_en.htm

O dokumencie

Program DAPHNE III

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie projektów ponadnarodowych w ramach programu na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz na rzecz ochrony ofiar i grup ryzyka Daphne III (2007-2013).
Niniejsze zaproszenie obejmuje między innymi realizację działań w ramach priorytetu:
· przemoc uliczna i rówieśnicza,
· przemoc w mediach,
· stosowanie kar cielesnych wobec dzieci,
· rozwój kompetencji, m.in. wśród policjantów i prawników, w zakresie zwalczania zjawiska przemocy partnerskiej,
· praca w terenie z dziećmi/młodzieżą/kobietami, szczególnie w zakresie ochrony przed przemocą.
Projekty muszą być realizowane na zasadzie partnerstwa co najmniej dwóch uprawnionych podmiotów, z dwóch różnych państw członkowskich UE. Informacje o poprzednich projektach, mogące stanowić ułatwienie w poszukiwaniu partnera, znajdują się na stronie: www.daphne-toolkit.org. Na stronie internetowej MSWiA powstała również baza kontaktów dla podmiotów zainteresowanych Programem Daphne III i znalezieniem partnera projektu (dodatkowe informacje w załączniku baza Daphne).
Wnioski należy składać bezpośrednio do Komisji Europejskiej. Dodatkowe informacje dotyczące składania wniosków i kryteriów ich przyjęcia znajdują się na stronie internetowej http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/funding_daphne3_en.htm, a także na stronie http://www.mswia.gov.pl, w zakładce Daphne.
Konkretne pytania dotyczące zaproszenia do składania wniosków można przesyłać na adres: JLS-DAPHNE@ec.europa.eu.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2010.

O dokumencie

Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych

W ramach programu „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” (Civil Justice) Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków na tzw. granty operacyjne.

Zaproszenie skierowane jest do organizacji pozarządowych i innych jednostek, które w 2010 roku planują realizację działań wpisujących się w cele ogólne i szczegółowe programu „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych”.

Termin składania aplikacji upływa w dniu 17 grudnia 2009 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie :
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/civil/funding_civil_en.htm

O dokumencie

Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych

W ramach programu „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych” (Criminal Justice) Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków na tzw. granty operacyjne.

Zaproszenie skierowane jest do organizacji pozarządowych i innych jednostek o charakterze non-profit, które w 2010 roku planują realizację działań wpisujących się w cele ogólne i szczegółowe programu „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych”.

Termin składania wniosków upływa w dniu 9 grudnia 2009 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/jpen/funding_jpen_en.htm

O dokumencie

Prawa podstawowe i obywatelstwo

W ramach programu Prawa podstawowe i obywatelstwo („Fundamental rights and citizenship”) Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków na tzw. granty operacyjne.

Zaproszenie skierowane jest do pozarządowych organizacji typu non-profit, stowarzyszeń wolontariackich, fundacji, które w 2010 roku planują działania wpisujące się w cele szczegółowe i ogólne programu „Prawa podstawowe i obywatelstwo”, m.in.:
- wspieranie rozwoju społeczeństwa europejskiego;
- wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego;
- zwalczanie rasizmu, ksenofobii itp.;
- rozwijanie kontaktów, wymiana informacji i tworzenie sieci pomiędzy organami sądowniczymi i administracyjnymi;

Granty operacyjne mają na celu współfinansowanie wydatków operacyjnych, ukierunkowanych na wsparcie niezależnego funkcjonowania ww. podmiotów oraz na implementację działań, które wynikają z ich celów statutowych i przyczyniają się do osiągnięcia przynajmniej jednego z celów programu „Prawa podstawowe i obywatelstwo”.

Termin składania aplikacji upływa w dniu 17 grudnia 2009 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie : www.ec.europa.eu

O dokumencie

Ogłoszenie

W ramach programu „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” (Civil Justice) Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania ofert na granty dla projektów ponadnarodowych.
Termin nadsyłania projektów do Komisji Europejskiej upływa 15 października 2009 r.

O dokumencie

Ogłoszenie

W ramach programu „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych” (Criminal Justice) Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania ofert na granty dla projektów ponadnarodowych i krajowych.
Termin nadsyłania projektów do Komisji Europejskiej upływa 30 września 2009 r.

O dokumencie

Norweski Mechanizm Finansowy Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Norweski Mechanizm Finansowy
Mechanizm Finansowy Europejskiego
Obszaru Gospodarczego

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego są to instrumenty finansowe przeznaczone dla nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Stanowią, obok Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, źródła bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Państwami-Darczyńcami są trzy kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA (European Free Trade Association), będące zarazem członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego EEA (European Economic Area) - Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Głównym celem tych mechanizmów finansowych jest wyrównywanie poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area - EEA). Polski rząd podpisał w październiku 2004 roku umowy z Państwami-Darczyńcami, które uregulowały warunki pozyskiwania środków finansowych przez polskich beneficjentów.

O dokumencie

Prawa podstawowe i obywatelstwo

W ramach programu „Prawa podstawowe i obywatelstwo” Komisja Europejska uruchomiła pilotażowy projekt „Child abduction alert”.

W ramach projektu zakłada się wsparcie zarówno dla krajowych, jak i międzynarodowych form działań, które muszą wpisywać się w cel ogólny projektu oraz w przynajmniej jeden z celów szczegółowych.

Celem ogólnym projektu jest wsparcie dla krajów członkowskich UE w zakresie wdrożenia mechanizmów ostrzegawczych dotyczących uprowadzeń dzieci, mających na celu ich ochronę oraz wspomagających rozwiązywanie przypadków uprowadzeń dzieci o zasięgu międzynarodowym.

Cele szczególne są następujące:
- utworzenie w państwach członkowskich UE mechanizmów ostrzegających poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy właściwymi krajowymi organami ścigania, sądami oraz umożliwienie natychmiastowej transmisji alertów za pośrednictwem różnych kanałów transmisyjnych, np. telewizji, radia, również z wykorzystaniem, w razie potrzeby, udziału społeczeństwa;
- zwiększenie kompatybilności oraz koordynacja systemów ostrzegawczych państw członkowskich UE;
- rozwinięcie struktur i procedur mających na celu bardziej efektywne rozwiązywanie przypadków uprowadzeń dzieci o zasięgu międzynarodowym.

Wnioski mogą składać:
- organy ścigania, organy sądownicze;
- pozarządowe organizacje w porozumieniu z organami państwowymi, w zakresie których kompetencji znajdują się sprawy uprowadzeń dzieci;
- publiczne lub prywatne jednostki w porozumieniu z właściwymi organami państwowymi, które rozpowszechniałyby alerty, np. agencje prasowe, telewizja, radio, przedsiębiorstwa transportowe, dostawcy usług internetowych.
Lista uprawnionych podmiotów znajduje się w dokumencie: "Best practice for launching a crossborder child abduction alert" str. 5-6 (link do strony: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/rights/doc/ramc_ag_annex_5_2008_en.pdf)

Czas trwania projektu: nie dłużej niż 12 miesięcy.

Zarówno projekty krajowe, jak i międzynarodowe muszą zakładać uczestnictwo przynajmniej dwóch podmiotów.
Minimalna kwota wnioskowanego grantu została ustalona na poziomie 100 000 EURO, maksymalna: 300 000 EURO.
Budżet projektu powinien zakładać przynajmniej 20 % wkładu własnego (wydatków kwalifikowanych).

Wnioski o uzyskanie grantów na działania można składać do 17 czerwca 2009 roku.

Szczegółowe informacje oraz wzory niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie internetowej:

O dokumencie

Prawa podstawowe i obywatelstwo

W ramach programu „Prawa podstawowe i obywatelstwo” Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o uzyskanie grantów na działania związane m.in. z:
- wspieraniem rozwoju społeczeństwa europejskiego;
- wzmacnianiem społeczeństwa obywatelskiego;
- zwalczaniem rasizmu, ksenofobii itp.;
- rozwijaniem kontaktów, wymianą informacji i tworzeniem sieci pomiędzy organami sądowniczymi i administracyjnymi.

Wnioski mogą składać instytucje oraz organizacje publiczne lub prywatne, uniwersytety, instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, władze krajowe, regionalne i lokalne, organizacje międzynarodowe oraz inne podmioty typu not-for-profit mające siedzibę na terytorium UE lub w jednym z krajów uczestniczących (tj. kraje wskazane w art. 5 Decyzji Rady UE z dnia 19 kwietnia 2007 r., nr 2007/252/WSiSW).

Z uwagi, iż granty na działania mają charakter ponadnarodowy, projekt powinien być przygotowany przez co najmniej dwóch uprawnionych partnerów z dwóch uprawnionych państw (zgodnie z powyższą Decyzją Rady UE).

Termin nadsyłania wniosków do Komisji Europejskiej upływa dnia 22 kwietnia 2009 roku.

Szczegółowe informacje oraz wzory niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie internetowej:

O dokumencie

Seminarium "Poprawa uznawania i wykonywania orzeczeń sądów zagranicznych z krajów członkowskich Unii Europejskiej"

W dniach 7-12.05.2007r. i 4-10.2007r. we Wrocławiu odbyło się międzynarodowe seminarium, którego organizatorem był sąd Okręgowy we Wrocławiu.
Seminarium było współfinansowane przez Komisję Europejską w ramach unijnego Ramowego Programu Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych 2006 (numer projektu: JLS/2006/FPC/20-30-CE-00909790050). W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Sądu Okręgowego w Katowicach oraz sądów z Niemiec Czech i Węgier. Szczegóły dotyczące seminarium, wszelkie materiały i opracowania zostały opublikowane na stronie internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu:

O dokumencie

Program „TRANSITION FACILITY 2006”

Departament Organizacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości we współpracy z ekspertami austriackimi, reprezentującymi Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Austrii od lipca 2007 r. do dnia 22 stycznia 2008 r. prowadził Program Transition Facility 2006 „Wzmocnienie polskiego wymiaru sprawiedliwości – Komponent nr 1 dotyczący biegłych sądowych”. Realizacja tego projektu była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
Celem programu było udzielenie wsparcia Ministerstwu Sprawiedliwości w pracach nad usprawnieniem postępowania w zakresie współpracy sądów i organów prowadzących postępowanie przygotowawcze z biegłymi sądowymi.
W wyniku prac przygotowano w tym zakresie analizę porównawczą systemów prawnych: polskiego, austriackiego, hiszpańskiego, francuskiego i brytyjskiego oraz opracowanie zawierające rekomendacje dotyczące:
- pozycji biegłych wobec organów zlecających opinie i stron postępowania;
- procedury wpisu na listę biegłych;
- listy biegłych;
- zapewnienia jakości i terminowości wydanych opinii;
- wynagrodzenia biegłych;
- kwestii reklamy.

O dokumencie

Udział wymiaru sprawiedliwości w Programie Operacyjnym "Kapitał Ludzki".

Ministerstwo Sprawiedliwości jest beneficjentem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program ma na celu wzrost zatrudnienia i spójności społecznej w Polsce, finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na jego realizację przewidziano ok. 11,5 mld. euro (wkład z EFS – 9,7 mld euro). Jednym z celów strategicznych programu jest zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa. W ten cel wpisują się działania na rzecz podniesienia jakości usług świadczonych przez wymiar sprawiedliwości, opisane w Priorytecie V PO KL „Dobre rządzenie”.
W Priorytecie V PO KL „Dobrze Rządzenie” Działanie 5,3 „Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej” określone zostały dwa cele szczegółowe w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości, tj.:
- zmniejszenie o 20 % liczby spraw rozpatrywanych przez sądy w terminie powyżej 12 miesięcy poprzez poprawę procesów zarządzania w wymiarze sprawiedliwości;
- skrócenie o 20 % średniego czasu trwania postępowania w sprawach gospodarczych.

W latach 2007-2015, Ministerstwo Sprawiedliwości realizować będzie następujące typy projektów:
• diagnozowanie kondycji wymiaru sprawiedliwości w wybranych aspektach jego funkcjonowania m.in. poprzez analizy i ekspertyzy;
• wdrażanie usprawnień mających na celu ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności poprzez podnoszenie standardów obsługi klienta, rozwój polityki informacyjnej, rozwój sieci punktów obsługi interesantów, realizację programów mających na celu rozwinięcie dialogu pomiędzy władzą sądowniczą a obywatelami;
• wdrażanie usprawnień zarządczych w wybranych obszarach funkcjonowania instytucji, w szczególności z wykorzystaniem narzędzi i systemów informatycznych, w tym w zakresie m.in. zarządzania jakością, zarządzania finansowego, organizacji sądu/urzędu, komunikacji wewnętrznej i przepływu dokumentów, obsługi klienta;
• upowszechnianie informacji na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji, arbitrażu, sądownictwa polubownego, w tym m.in. w formie akcji informacyjnych i konferencji;
• szkolenia ogólne i specjalistyczne kadr, pracowników sądów i prokuratur, w tym m.in. dotyczących etyki zawodowej, zasad udzielania informacji interesantom, szkoleń informatycznych, językowych.

Zgodnie z Planem Działania przyjętym na lata 2007-2008, MS realizować będzie następujące projekty:
1. Modernizacja sposobu świadczenia usług przez wymiar sprawiedliwości.
2. Modernizacja zarządzania kadrami w sądownictwie powszechnym.
3. Szkolenia ogólne i specjalistyczne kadr resortu sprawiedliwości.
4. Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości.
5. Zwiększenie efektywności realizacji zadań przez jednostki wymiaru sprawiedliwości.

Opis projektów realizowanych w ramach V Priorytetu PO KL znajduje się w Planie Działania (format PDF).

O dokumencie

 • "Prawa podstawowe i obywatelstwo" – program szczegółowy Unii Europejskiej na lata 2007-2013.
   
 • IlustracjaProgram DAPHNE III „Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrona ofiar i grup ryzyka” program szczegółowy Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013

   
 • W dniu 11 lipca 2007 r. Komisja Europejska wydała Komunikat dotyczący uproszczonego otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu. W związku z powyższym , zapraszamy podmioty zainteresowane do przysyłania wszelkich opinii, sugestii i komentarzy dotyczących ww. Komunikatu na adres e-mail: koordynacja.MS@ms.gov.pl w terminie do dnia 7 września 2007 r.
   
 • Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania ofert (call for framework partnerships) w ramach programu „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych”. Termin nadsyłania zgłoszeń do Komisji Europejskiej upływa 16 lipca 2007 r.
  Więcej informacji
   
 • W ramach programu „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych” Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania ofert skierowane do organizacji pozarządowych Termin nadsyłania projektów do Komisji Europejskiej upływa 13 czerwca 2007 r.
  Więcej informacji
   
 • Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania ofert (call for framework partnerships) w ramach programu „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości”. Termin nadsyłania zgłoszeń do Komisji Europejskiej upływa 16 lipca 2007 r.
  Więcej informacji
   
 • W ramach programu „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości” Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania ofert skierowane do organizacji pozarządowych Termin nadsyłania projektów do Komisji Europejskiej upływa 15 czerwca 2007 r.
  Więcej informacji
   
 • W lutym br. Rada przyjęła akty prawne ustanawiające programy dotyczące współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych na lata 2007-2013: „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych”, „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości” oraz „Zapobieganie i zarządzanie skutkami terroryzmu”.
  Więcej informacji
   
 • Akademia Prawa Europejskiego ERA w Trewirze zaprasza w dniach 29-30 marca 2007 r. na seminarium poświęcone Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. Program oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:
  www.era.int
   
 • 7 lipca 2006 r. Komisja zainicjowała akcję przygotowawczą na rzecz ofiar aktów terrorystycznych. 1,8M€ zostało przeznaczonych na subwencje płynące z zaproszenia do składania ofert. Zaproszenie do składania ofert na rok 2006 jest otwarte. Datą końcową składania propozycji ofert jest 5 września 2006 r.
  Program WE na rzecz pomocy ofiarom terroryzmu
   
 • Komisja Europejska przyjęła w dniu 1 czerwca 2006 r. decyzję nowelizującą wcześniejsze decyzje z 27 lutego 2004 r. C(2004)577, 22 marca 2005 r. C(2005)872 oraz z 21 września 2005 r. C(2005)3608 w sprawie ustanowienia zasad delegowania ekspertów narodowych do Komisji Europejskiej. Decyzja ta weszła w życie w dniu jej przyjęcia.

  Nowelizacja dotyczy podwyższenia wysokości diet oraz innych dodatków finansowych wypłacanych ekspertom narodowym przez Komisję Europejską (art. 17) oraz dostosowania oznaczeń kategorii stanowisk (art. 18) po wygaśnięciu w dniu 1 maja 2006 r. okresu przejściowego w klasyfikacji kategorii i stopni urzędników wspólnot europejskich.

  Tekst nowej decyzji Komisji Europejskiej w wersji angielskiej, francuskiej oraz niemieckiej został zamieszczony w serwisie „Zatrudnienie w instytucjach Unii Europejskiej” na stronie internetowej Urzędu KIE: www.ukie.gov.pl.
  Dokument w polskiej wersji językowej zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu KIE niezwłocznie po przekazaniu przez Komisję Europejską.
   
 • Sekretariat Generalny Rady UE potwierdził przyjęcie w dniu 19 kwietnia 2006 r. złożonych przez Rzeczypospolitą Polską dokumentów przystąpienia do:

  Konwencji, przyjętej na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, podpisanej w Brukseli w dniu 10 marca 1995 r.

  Celem Konwencji jest wprowadzenie uproszczonego mechanizmu, pozwalającego na realizację wniosków o wydawanie osób ściganych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej w trybie odformalizowanym i przyspieszonym.
   
 • Sekretariat Generalny Rady UE potwierdził przyjęcie w dniu 19 kwietnia 2006 r. złożonych przez Rzeczypospolitą Polską dokumentów przystąpienia do:

  Konwencji, przyjętej na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, odnoszącej się do ekstradycji między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, podpisanej w Dublinie w dniu 27 września 1996 r.

  Celem Konwencji jest wprowadzenie nowego, bardziej efektywnego modelu współpracy Państw Członkowskich w zakresie realizacji wniosków o wydawanie osób ściganych.
   
 • Stypendia oferowane w ramach programu MTEC (Matra Training for European Integration)
   
 • 12 maja 2006 r. Komisja Europejska opublikowała Zieloną Księgę dotyczącą zagadnień związanych z domniemaniem niewinności
   
 • 15 lutego 2006 r.: Komisja Europejska przyjęła zmienioną propozycję rozporządzenia o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”)
   
 • Oferty pracy w Eurojust
   
 • Oferty pracy w Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (FRONTEX)
   
 • 16 grudnia br. Komisja Europejska przyjęła dwie propozycje rozporządzeń w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych
   
 • Program Daphne „W celu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrony ofiar i grup ryzyka”
   
 • Sąd Okręgowy w Krakowie otrzymał grant na realizację projektu w ramach programu "Exchange programme for judicial authorities"
   
 • W ramach programu Phare 2002 „Wsparcie dla wymiaru sprawiedliwości” Ministerstwo Sprawiedliwości zakupiło sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla „klinik prawa”.
   
 • Na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej prawu pracy opublikowana została informacja dotycząca krajowych środków implementujących m.in. Dyrektywę Rady 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 r. uzupełniającą statut spółki europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników.
   
 • W Dzienniku Ustaw z dnia 31 stycznia 2005 r. została opublikowana Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, Dz. U. Nr 18 poz. 158
   
 • Komisja Europejska opublikowała dokumenty m. in. organizacji pozarządowych, instytucji naukowych, parlamentów krajowych a także osób prywatnych, dotyczące projektu przekształcenia Europejskiego Centrum Monitoringu Rasizmu i Ksenofobii w Agencję Praw Podstawowych

 

O dokumencie