Rada Polityki Penitencjarnej

Rada Polityki Penitencjarnej jest organem doradczym Ministra Sprawiedliwości, powołanym na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz.U.2014 poz. 173 j.t.).

O dokumencie

Zadania Rady Polityki Penitencjarnej

 1. Inicjowanie nowych kierunków oddziaływań penitencjarnych.
 2. Dokonywanie oceny bieżącej polityki penitencjarnej.
 3. Inicjowanie, przeprowadzanie i wspieranie badań naukowych dotyczących zadań Służby Więziennej.
 4. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących poprawie bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanych, a także osób, wobec których jest wykonywana kara pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności.
 5. Przedstawianie opinii w sprawach przekazanych przez Ministra Sprawiedliwości związanych z jego kompetencjami określonymi w ustawie o Służbie Więziennej.

O dokumencie

Skład Rady Polityki Penitencjarnej (kadencja 2015 - 2019)

W skład Rady Polityki Penitencjarnej wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości (2), Służby Więziennej (2), nauki (9) oraz organizacji pozarządowych (4). Członków Rady Polityki Penitencjarnej powołuje na czteroletnią kadencję i odwołuje Minister Sprawiedliwości.

Przewodniczący Rady

 • Patryk Jaki - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Zastępca Przewodniczącego Rady

 • prof. dr hab. Wiesław Ambrozik, Kierownik Zakładu Resocjalizacji, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Członkowie Prezydium Rady

 • prof. dr hab. Teodor Szymanowski - przedstawiciel Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”

Członkowie Rady

 1. Andrzej Czuma, Radca Ministra, przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości
 2. prof. dr hab. Marian Andrzej Filar, Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 3. prof. dr hab. Marek Jerzy Konopczyński, Rektor Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie
 4. dr Monika Elwira Marczak pedagog, Adiunkt w Zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
 5. gen dr Jacek Adam Pomiankiewicz, historyk, były Dyrektor Generalny SW
 6. dr Paweł Moczydłowski, socjolog, były Dyrektor Generalny SW
 7. Danuta Anna Przywara – Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
 8. prof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak - Dyrektor Kolegium Prawa Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie
 9. ppłk Włodzimierz Głuch - Dyrektor Okręgowy SW w Lublinie
 10. prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Wiak, Kierownik Katedry Prawa Karnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 11. prof. dr hab. Piotr Stępniak, Kierownik Zakładu Penitencjarystyki, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersyte Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego
 12. Paweł Krysztofiak, Dyrektor Zarządu Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce
 13. Elżbieta Zielińska, Wiceprzewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia MONAR
 14. Oliwer Kubicki – przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sekretarz Rady

Krzysztof Leoszkiewicz, główny specjalista do spraw legislacji w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości.

O dokumencie

Akty prawne

 

O dokumencie

Kontakt

Krzysztof Leoszkiewicz
Sekretarz Rady Polityki Penitencjarnej


Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
telefon: (22) 23-90-336

O dokumencie