Rada ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem

Kadencja Rady zakończyła się 26 marca 2013 roku

O dokumencie

Jarosław Gowin

Minister Sprawiedliwości - Przewodniczący Rady -  (ur. 4 grudnia 1961 r. w Krakowie) – dr nauk politycznych, stypendysta Cambridge. Od 2007 r. poseł na Sejm RP VI i VII kadencji. Przewodniczący Zespołu ds. Konwencji Bioetycznej oraz przewodniczący nadzwyczajnej Komisji do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji RP. Od 2005 r. do 2007 r. Senator VI kadencji. Zasiadał w senackiej Komisji Nauki i Edukacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej. Od 2002 do 2004 członek Rady Konsultacyjnej przy Narodowej Radzie Integracji Europejskiej. Współtwórca i rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. W latach 1989-1994 sekretarz a od 1995-2005 redaktor naczelny miesięcznika “Znak”. Pomysłodawca Dni Tischnerowskich i Uniwersytetu Latającego ZNAK-u.

W latach osiemdziesiątych członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz “Solidarności”.

O dokumencie

Beata Gruszczyńska

Dr hab. Beata Gruszczyńska jest kryminologiem, specjalistą w zakresie badań wiktymizacyjnych oraz międzynarodowych statystyk przestępczości. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz kieruje Sekcją Analiz Statystycznych i Realizacji Badań w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. W latach 2004-2006 kierowała polską edycją Międzynarodowych badań nad przemocą wobec kobiet (International Violence against Women Survey – IVAWS) obejmujących szerokie spektrum zagadnień związanych z konsekwencjami doznanej przemocy, reakcją policji i wymiaru sprawiedliwości, a także z systemem wspierania poszkodowanych przez rządowe i pozarządowe instytucje i organizacje. Jest współtwórcą European Sourcebook – europejskiej bazy danych o przestępczości i polityce karnej, a także ekspertem Eurostatu oraz CEPEJ – Komisji Rady Europy ds. efektywności systemów wymiaru sprawiedliwości. Reprezentuje Polskę w Programie Komisji Europejskiej Justice-Liberty-Security. Jest członkiem komitetu sterującego międzynarodowych badań nad przestępczością nieletnich. Kierowała projektami badawczymi w ramach grantów KBN oraz Komisji Europejskiej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. Stanisława Batawii i Polskiego Towarzystwa Prawa Karnego. Współtworzyła Europejskie Towarzystwo Kryminologiczne (European Society of Criminology). Należy do Komitetu Redakcyjnego czasopisma European Journal on Criminal Policy and Research. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji książkowych oraz artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.

O dokumencie

Prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst

Kryminalistyk, kryminolog, suicydolog i wiktymolog, od ponad 54 lat interesuje się problematyka nauk penalnych. Jest autorem ponad 900 publikacji. Jego książki ukazały się w USA, Niemczech, Japonii i w Chinach. W tych krajach jako visiting professor prowadził wykłady z zakresu wiktymologii, kryminologii i suicydologii. W latach 1948-1952 studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1953-1955 pył pracownikiem naukowym w Ministerstwie Sprawiedliwości w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. W 1962 roku uzyskał doktorat w zakresie nauk penalnych (kryminalistyka)na Uniwersytecie Warszawskim. W 1969 roku habilitował się na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1961 roku prowadzi działalność naukową i dydaktyczną na UŁ. W 1974 roku został mianowany prof. nadzwyczajnym, a w 1978 profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1974-1990 był dyrektorem Instytutu Problematyki Przestępczości w Warszawie. W latach 1973-1988 działał jako zastępca przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Medycyny sądowej i Kryminologii. W latach 1987-1990 był członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Od 1979 roku jest członkiem – korespondentem Canadian International Academy of Humanities and Social Science oraz Canadian Inter-American Research Institute. Aktualnie (po raz drugi) jest członkiem Komitetu prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN oraz przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.

O dokumencie

Dr hab. Ewa Bieńkowska

Profesor prawa karnego, specjalista w dziedzinie wiktymologii, pracownik naukowy; autorka licznych publikacji polsko- i obcojęzycznych poświęconych tej problematyce, m. in. trzech monografii o wiktymologii (Ossolineum 1984 i 1992, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich 2000), pierwszej w Polsce monografii o mediacji w sprawach karnych (Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich 1999), współautorka: dwóch zbiorów dokumentów międzynarodowych poświęconych problematyce ofiar przestępstw (Wydawnictwo Temida 1992 i 1997), komentarza do części ogólnej kodeksu karnego pod red. G. Rejman (C.H. Beck 1999), komentarza do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (C.H. Beck 2003) oraz dwóch monografii o uprawnieniach ofiar przestępstw w Polsce (Wolters Kluwer 2009); członek zespołu do opracowania Polskiej Karty Praw Ofiary w Ministerstwie Sprawiedliwości (1998-1999); członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym członek władz w latach: 1985-1995 Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, 1993-2000 World Society of Victimology, 1993-2000 Polskiego Towarzystwa Wiktymologii i 1999-2003 Ogólnopolskiego Forum na Rzecz Ofiar Przestępstw.

O dokumencie

Prof. dr hab. Dobrochna Wójcik

Praca naukowa od 1963 do 2007 r. Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN (w tym od 1990r. Kierownik Zakładu Kryminologii), oraz od 1992 r. Kierownik Sekcji Prawa Karnego i Kryminologii w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Międzynarodowe badania naukowe dot ofiar przestępstw (wspólnie z prof. Z. Ostrihanską).Współudział w tworzeniu (grudzień 1995 r.) autonomicznego Zespołu do spraw Wprowadzenia Mediacji w Polsce przy Stowarzyszeniu Penitencjarnym "Patronat" (przekształconego potem w Polskie Centrum Mediacji.) Konsultant naukowy Polskiego Centrum Mediacji. Udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu (wspólnie z dr Beatą Czarnecką-Dzialuk) - w ramach grantu finansowanego przez KBN - eksperymentalnego programu mediacji między nieletnim sprawcą czynu karalnego a osobą pokrzywdzoną. Wynikiem eksperymentu jest książka pt. "Mediacja w sprawie nieletnich w świetle teorii i badań".

O dokumencie

[Prof. dr hab. Zbigniew Hołda]

 

O dokumencie

Anna Maria Wesołowska

Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi. Od 27 lat orzeka w wydziale karnym. Inicjatorka prowadzenia wybranych rozpraw sądowych z udziałem uczniów, w ramach edukacji prawnej. Autorka poradnika „Bezpieczeństwo młodzieży” dla nauczycieli i uczniów, poruszającego problematykę przemocy, przestępstw na tle seksualnym, narkomanii, przestępczości zorganizowanej i innych patologii zagrażających młodym ludziom. Współpracowała z Rzecznikiem Praw Dziecka, oraz z Fundacją Dzieci Niczyje w zakresie wdrażania nowych regulacji prawnych dotyczących przesłuchania dzieci.
Autorka badań i publikacji związanych z sytuacją pokrzywdzonego dziecka w prawie polskim. Prowadzi wykłady dla sędziów, prokuratorów i psychologów dotyczące ochrony małoletnich w toku postępowania karnego. W ramach współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Fundacją Batorego i Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia” prowadziła warsztaty dla sędziów i dziennikarzy, w zakresie współdziałania wymiaru sprawiedliwości z mediami. Członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich „ Iustitia”.

O dokumencie

Marek Czecharowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. Od 1974 r. w sądownictwie : od stanowiska asesora w Sądzie Powiatowym, kolejno sędziego Sądu Rejonowego, Sądu (Wojewódzkiego ) Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W okresie tym dwukrotnie delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości do pełnienia obowiązków wicedyrektora oraz dyrektora Gabinetu Ministra oraz departamentów zajmujących się problematyką organizacji wymiaru sprawiedliwości; w latach 1996-97 wiceminister sprawiedliwości. Od 1973 r. członek Zrzeszenia Prawników Polskich - w latach 1991-2002 sekretarz generalny, a następnie wiceprezes Zarządu Głównego ZPP; obecnie przewodniczący Rady Naukowo- Programowej ZG ZPP. Od 1996 r. członek Zarządu Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw, od 2002 r. przewodniczący Zarządu FPOP. Wykładowca Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

O dokumencie

Anna Marcinkowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po obronie pracy magisterskiej z zakresu prawa karnego materialnego, 1 października 1988 r. rozpoczęła aplikację prokuratorską w Prokuraturze Rejonowej Warszawa – Mokotów. W listopadzie 1991 r. po zdanym egzaminie prokuratorskim otrzymała nominację na asesora, a następnie prokuratora tej jednostki.W okresie od 18 października 2001 r. do 30 czerwca 2005 r. pełniła funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego, a od 1 lipca 2005 r. do 31 stycznia 2007 r. Prokuratora Rejonowego w Prokuraturze Rejonowej Warszawa – Mokotów. Aktualnie pełni funkcję wizytatora w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

O dokumencie

Lidia Staroń

 

O dokumencie

[Maria Elżbieta Sawicka]

 

O dokumencie

Gen. Paweł Nasiłowski

 

O dokumencie

Janusz Popiel

Prezes Zarządu, powstałego w 1999 r., "Alter Ego-Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych". Inicjator powstania "Koalicji na rzecz jazdy na światłach przez cały rok" oraz "Koalicji na rzecz weryfikacji oznakowania na polskich drogach". Przewodniczący Komitetu na rzecz budowy Ośrodka Pomocy w Wychodzeniu z Traumy i Pomnika-Miejsca Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych w Zabawie koło Tarnowa. Autor szeregu projektów zmian prawa mających na celu poprawę pozycję pokrzywdzonych przestępstwem. Od września 1983 r., w wyniku wypadku drogowego jest na rencie. Żonaty, ma troje dzieci.

O dokumencie

Renata Durda

Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", placówki Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Absolwentka UMCS w Lublinie (wydział humanistyczny) i studiów podyplomowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Przez 12 lat pracownik Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym 5 na stanowisku zastępcy dyrektora), współtwórczyni kampanii "Powstrzymać przemoc domową" w 1997 roku (rozpoznawalna jako kampania "Bo zupa była za słona") oraz kampanii "Dzieciństwo bez przemocy" w 2001 roku, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, redaktor naczelny dwumiesięcznika "Niebieska Linia" poświęconego problematyce przemocy interpersonalnej, przewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy przy Urzędzie m.st. Warszawa. Autorka wielu publikacji z zakresu problematyki uzależnień, sytuacji kryzysowych i przemocy. Ekspert w zakresie systemowych rozwiązań problemów społecznych.

O dokumencie

Maria Keller-Hamela

Psycholog kliniczny, dyrektor ds. współpracy zagranicznej i członek zarządu Fundacji Dzieci Niczyje, pracuje w Fundacji od 1996 roku. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”. Koordynator programu „Dzieciństwo bez krzywdzenia – ku lepszemu systemowi ochrony dzieci w Europie Wschodniej”. Ekspert Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzeniu i Zaniedbywaniu Dzieci (ISPCAN).

O dokumencie

Irena Dawid-Olczyk

Działaczka na rzecz praw człowieka
Współzałożycielka pierwszego europejskiego networku przeciwdziałającego handlowi ludźmi „La Strada International”. Założycielka i członkini Zarządu Fundacji przeciwko handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”. Z wykształcenia kulturoznawca-filmolog, edukator seksualny i trener grupowy. Absolwentka Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka. Od 1995 prowadzi stałą kampanię wspierania ofiar handlu ludźmi. Zajmuje się interwencją kryzysową, coachingiem świadków i reintegracją społeczną pokrzywdzonych. Współautorka publikacji. „Monitoring przestrzegania praw człowieka w stosunku do ofiar handlu ludźmi”, „Jak uczyć o handlu ludźmi”. Od 1999 roku prowadzi interaktywne szkolenia dla policjantów, prokuratorów, sędziów i pracowników socjalnych wg autorskich programów. Aktualnie koordynatorka „Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”.

O dokumencie

Sławomir Pałka

Prezes Sądu Rejonowego w Oławie.
Z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości nadzoruje prace Wydziału do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W ramach MS koordynuje prace legislacyjne i zmiany organizacyjne, mające na celu poprawę sytuacji pokrzywdzonych przestępstwem. Sędzia Sądu Rejonowego w Strzelinie, zajmuje się prawem rodzinnym i nieletnich oraz prawem karnym. W tym zakresie publikował artykuły i glosy w czasopismach prawniczych (Przegląd Sądowy, Monitor Prawniczy, Rejent).

O dokumencie

dr Marzena Kruk

Mgr psychologii, ukończone studia podyplomowe z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji na IPSIR UW, dr nauk prawnych o specjalności kryminologia. Zatrudniona w Ministerstwie Sprawiedliwości od 1992 roku, obecnie na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Praw Człowieka. Od 1998 roku mediator w sprawach w karnych w SO w Warszawie. Z dniem 1 października 2001 roku mianowana urzędnikiem służby cywilnej. Wspólnie z prof. Dobrochną Wójcik przeprowadziła badania aktowe na temat funkcjonowania w Polsce mediacji w sprawach karnych. Autorka artykułów m.in. do „Palestry”, „Przeglądu Więziennictwa Polskiego”, „Archiwum Kryminologii”, „Mediatora”. Uczestnik wielu szkoleń oraz konferencji, także międzynarodowych, w czasie których przedstawiała referaty z zakresu sprawiedliwości naprawczej oraz wiktymologii. Obecnie współpracuje z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie.

O dokumencie

Anna Janus-Dębska

Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, członek prezydium Krajowej Rady Kuratorów, absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych w zakresie: doradztwa zawodowego (Uniwersytet Łódzki), praktycznej psychologii społecznej (SWPS w Warszawie), polityki i praktyki postpenitencjarnej na tle legislacji i doświadczeń Unii Europejskiej (Studium Prawa Europejskiego) a także studiów dla zawodowych kuratorów sądowych (Uniwersytet Warszawski). W 2008 roku uczestniczka projektu prowadzonego przez Wydział Kurateli Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego implementacji systemów i wybranych narzędzi wykonania orzeczeń funkcjonujących w wybranych krajach UE w zakresie działania kuratorskiej służby sądowej. Autorka skryptu „Prawne i metodyczne aspekty pracy kuratora z młodocianym skazanym wykazującym zachowania agresywne” (Instytut Europejski, 2009).
Członek Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawa. Powołana została także przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz do Wojewódzkiej Rady Programowej przy Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendzie OHP. W pracy zawodowej współpracuje z wieloma instytucjami udzielającymi pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, uzależnionym, bezrobotnym, bezdomnym oraz pozostającym w ubóstwie.

O dokumencie

Krzysztof Brzózka

Absolwent Politechniki Warszawskiej – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa – tytuł mgr inż. mechanika, w 2008 roku otrzymał stypendium Fogarthy - University of Michigan – polityka wobec uzależnień. Z dniem 05 kwietnia 2006 powołany na stanowisko dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Od grudnia 2004 - członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Sejmiku Mazowieckiego. Od października 2004 – pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Ustawy o Finansowaniu Świadczeń Opieki Zdrowotnej”- (opr. przez zespół prof. Z. Religi – projekt skierowany pod obrady Sejmu.) Organizator Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego gminy Warszawa – Włochy i przewodniczący Rady Społecznej SPZLO (2001 – 2003). W 1995 roku opracował i wyprodukował urządzenie do nienadciśnieniowej wentylacji układu oddechowego noworodków (dla Instytutu Matki i Dziecka).

O dokumencie

Lidia Mazowiecka

 

O dokumencie