Prawo Unii Europejskiej

Projekty aktów prawnych oraz dokumenty nieustawodawcze, dyskutowane na forum UE

Wszelką korespondencję związaną z poniższymi dokumentami prosimy kierować na adres:


koordynacja.ms@ms.gov.pl 

O dokumencie

1. Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sankcji karnych za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku COM (2012) 420

 

COM (2012) 420 PL COM (2012) 420 PL (liczba pobrań: 3050)

O dokumencie

2. Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego COM (2012) 363

 

O dokumencie

3. Projekt dyrektywy w sprawie zamrożenia i konfiskaty dochodów pochodzących z działalności przestępczej w Unii Europejskiej

 

COM (2012) 085 COM (2012) 085 (liczba pobrań: 3890)

O dokumencie

4. Projekt rozporządzenia Rady w sprawie statutu fundacji europejskiej (FE). COM (2012) 035

 

COM (2012) 035 COM (2012) 035 (liczba pobrań: 4817)

O dokumencie

5. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz...

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie utworzenia europejskiego certyfikatu spadkowego. COM (2009) 154

COM (2009) 154 COM (2009) 154 (liczba pobrań: 6464)

O dokumencie

6. Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 89/666/EWG, 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek...

Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 89/666/EWG, 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek. COM (2011) 79

COM (2011) 79 COM (2011) 79 (liczba pobrań: 3121)

O dokumencie

7. Projekt rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych. COM (2011) 126

COM (2011) 126 COM (2011) 126 (liczba pobrań: 4942)

O dokumencie

8. Projekt rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich. COM (2011) 127

 

COM (2011) 127 COM (2011) 127 (liczba pobrań: 3353)

O dokumencie

9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży. COM (2011) 635

 

COM (2011) 635 COM (2011) 635 (liczba pobrań: 5127)

O dokumencie

10. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego na lata 2014 - 2020 program „Sprawiedliwość”. COM (2011) 759

 

COM (2011) 759 COM (2011) 759 (liczba pobrań: 3359)

O dokumencie

11. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Przekształcenie). COM (2010) 748

 

COM (2010) 748 COM (2010) 748 (liczba pobrań: 4620)

O dokumencie

12. Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sankcji karnych za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku. COM (2011) 654

 

COM (2011) 654 COM (2011) 654 (liczba pobrań: 3322)

O dokumencie

13. Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ataków na systemy informatyczne i uchylającej decyzję ramową Rady 200/222/WSiSW. COM (2010) 517

 

COM (2010) 517 COM (2010) 517 (liczba pobrań: 3546)

O dokumencie

14. Inicjatywa Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Estońskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Austrii, Republiki Słowenii i Królestwa Szwecji dotycząca dyrektywy Parlamentu Europejskiego..

Inicjatywa Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Estońskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Austrii, Republiki Słowenii i Królestwa Szwecji dotycząca dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych. (EIO)

Stanowisko Rządu RP EIO Stanowisko Rządu RP EIO (liczba pobrań: 3548)

EIO EIO (liczba pobrań: 4187)

O dokumencie

15. Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym oraz prawa do powiadomienia osoby trzeciej o zatrzymaniu. COM (2011) 326

 

COM (2011) 326 COM (2011) 326 (liczba pobrań: 3768)

O dokumencie

16. Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. COM (2011) 275

 

COM (2011) 275 COM (2011) 275 (liczba pobrań: 3733)

O dokumencie

17. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych. COM (2011) 276

 

COM (2011) 276 COM (2011) 276 (liczba pobrań: 3737)

O dokumencie

18. Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ochrony euro i innych walut przed fałszowaniem za pośrednictwem prawa karnego i zastępującej decyzję ramową Rady 2000/383/WSiSW COM

 

COM (2013) 042 COM (2013) 042 (liczba pobrań: 3495)

O dokumencie

19. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Nowe europejskie podejście do niepowodzeń biznesowych i niewypłacalności COM (2012) 742

 

COM (2012) 742 COM (2012) 742 (liczba pobrań: 2791)

O dokumencie

20. Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego COM (2012) 744.

 

COM (2012) 744 COM (2012) 744 (liczba pobrań: 3576)

O dokumencie

21. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Komitetu Ekonomicznospołecznego i Komitetu Regionów

Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości: Narzędzie wspierania skutecznego wymiaru sprawiedliwości i wzrostu gospodarczego.

COM (2013) 160 COM (2013) 160 (liczba pobrań: 3032)

O dokumencie