Pozostałe

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz przez pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz przez pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu wystawiania, realizacji i ewidencjonowania zapotrzebowań zbiorczych i imiennych podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne oraz sposobu sporządzania leku recepturowego lub aptecznego

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu wystawiania, realizacji i ewidencjonowania zapotrzebowań zbiorczych i imiennych podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne oraz sposobu sporządzania leku recepturowego lub aptecznego

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich

O dokumencie

Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Projekt ustawy został przekazany do Sejmu i w dniu 7 maja 2014 r. odbyło się jego I czytanie. Posłowie zdecydowali o przekazaniu projektu do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. Szczegółowy przebieg dalszego procesu legislacyjnego można śledzić na stronach Sejmu RP, pod numerem druku 2331.

Tekst projektu ustawy ze strony sejmowej:

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

O dokumencie

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Ustawa została uchwalona na 67 posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowy przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronach Sejmu RP, pod numerem druku 1576.

Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 30 maja 2014 r.

Tekst ustawy ze strony sejmowej:

(Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu)

O dokumencie

Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

W dniu 23 lipca 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 829 została opublikowana ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Zgodnie z brzmieniem art. 50 ustawy, wchodzi ona w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 23 sierpnia 2013 r. z wyjątkiem art. 1 (ustawa – Kodeks wykroczeń), art. 5 (ustawa o Straży Granicznej), art. 8 (ustawa o gospodarce nieruchomościami), art. 9 (ustawa o ochronie osób i mienia), art. 10 (ustawa o usługach turystycznych), art. 13 (ustawa o broni i amunicji), art. 15 (ustawa o usługach detektywistycznych), art. 16 (ustawa o transporcie drogowym), art. 17 (ustawa – Prawo lotnicze), art. 24 (ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych) oraz przepisów przejściowych do ww. ustaw zawartych w art. 28 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 i 3, art. 36-42 oraz art. 49 ust. 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

O dokumencie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego...

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Tekst projektu ustawy Tekst projektu ustawy (liczba pobrań: 10472)

Uzasadnienie Uzasadnienie (liczba pobrań: 12698)

Pismo - opinia OSR Pismo - opinia OSR (liczba pobrań: 3473)

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

 Stan prac: projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych.

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

Stan prac: projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych.

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym

Projekt został skierowany do konsultacji społecznych

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

 • Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem
  format RTF

 

Stan prac: projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych (stan na dzień 22.01.2009r.)

O dokumencie

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

 

Stan prac: projekt skierowany do uzgodnień międzyresortowych

O dokumencie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw

 • Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem
  format RTF

  • Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
   format RTF
    
  • Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury
   format RTF
    
  • Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych warunków delegowania urzędników sądów do wykonywania obowiązków służbowych w Ministerstwie Sprawiedliwości, wysokości dodatku funkcyjnego z tytułu delegowania oraz szczegółowych warunków i zakresu świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem urzędników sądów poza stałe miejsce pracy
   format RTF
    
  • Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych warunków delegowania urzędników prokuratury do wykonywania obowiązków służbowych w Prokuraturze Generalnej lub Ministerstwie Sprawiedliwości, wysokości dodatku funkcyjnego z tytułu delegowania oraz szczegółowych warunków i zakresu świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem urzędników prokuratury poza stałe miejsce pracy
   format RTF
    
  • Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie w sprawie delegowania prokuratorów do Prokuratury Generalnej lub Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby
   format RTF
Stan prac: ustawa z dnia 9 października 2009 r. opublikowana w Dz.U. Nr 178, poz. 1375

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

O dokumencie