Prawo Ustroju Sądów, Prokuratury i Służby Więziennej

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniający rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniający rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw informatyzacji wymiaru sprawiedliwości

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw informatyzacji wymiaru sprawiedliwości

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

O dokumencie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego

O dokumencie

projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawanie spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawanie spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniajacego rozporządzenie w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenia na wolne stanowisko asesorskie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniajacego rozporządzenie w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenia na wolne stanowisko asesorskie

O dokumencie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni Służby Więziennej

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni Służby Więziennej

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego

O dokumencie

projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy

projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia aplikantów aplikacji sędziowskiej

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia aplikantów aplikacji sędziowskiej

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia aplikantów aplikacji prokuratorskiej

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia aplikantów aplikacji prokuratorskiej

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru arkusza oceny pracy asesora sądowego

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru arkusza oceny pracy asesora sądowego

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników zespołów i specjalistów

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników zespołów i specjalistów

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dodatków funkcyjnych przysługujących asesorom sądowym

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dodatków funkcyjnych przysługujących asesorom sądowym

O dokumencie

Projekt rozporządzenia MS w sprawie wyznaczania patronów praktyk, zakresu ich obowiązków oraz warunków sprawowania patronatu nad aplikantami

Projekt rozporządzenia MS w sprawie wyznaczania patronów praktyk, zakresu ich obowiązków oraz warunków sprawowania patronatu nad aplikantami

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko asesorskie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko asesorskie

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za udział w konkursie na aplikację sędziowską i prokuratorską

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za udział w konkursie na aplikację sędziowską i prokuratorską

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów praktyk

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów praktyk

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia. 
 

O dokumencie

Projekt ustawy o biegłych sądowych

Projekt ustawy o biegłych sądowych

O dokumencie