Prawo Cywilne

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczenia pism sądowych w postępowaniu cywilnym

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie  szczegółowego trybu i sposobu doręczenia pism sądowych w postępowaniu cywilnym

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie cech umożliwiających weryfikację istnienia i treści dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie cech umożliwiających weryfikację istnienia i treści dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika.

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym.

O dokumencie

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

O dokumencie

Projekt ustawy o zmianie - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Projekt ustawy o zmianie - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

O dokumencie

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

O dokumencie

Projekt ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych

Stan prac: projekt został rozpatrzony przez SKRM i zwolniony z Komisji Prawniczej, obecnie zostanie skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Projekt ustawy Projekt ustawy (liczba pobrań: 1784)

Ocena skutków regulacji Ocena skutków regulacji (liczba pobrań: 1441)

Uzasadnienie Uzasadnienie (liczba pobrań: 2124)

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłaty za udzielenie informacji o rachunku bankowym dłużnika.

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłaty za udzielenie informacji o rachunku bankowym dłużnika.

O dokumencie

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

O dokumencie

Projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym

O dokumencie

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora, w tym stałego mediatora, w postępowaniu cywilnym

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora, w tym stałego mediatora, w postępowaniu cywilnym

O dokumencie

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

O dokumencie

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wpisu aktu i sposobu ich przekazywania

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wpisu aktu i sposobu ich przekazywania

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek taksy notarialnej

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek taksy notarialnej

O dokumencie

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

O dokumencie

Projekt ustawy o prawach konsumenta

Projekt ustawy o prawach konsumenta

O dokumencie

Projekt założeń projektu ustawy o prawach konsumentów oraz o zmianie ustawy - Kodeks cywilny i innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o prawach konsumentów oraz o zmianie ustawy - Kodeks cywilny i innych ustaw

O dokumencie

Projekt założeń projektu ustawy o prawach konsumentów oraz o zmianie ustawy - Kodeks cywilny i innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o prawach konsumentów oraz o zmianie ustawy - Kodeks cywilny i innych ustaw

O dokumencie

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

O dokumencie

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego

O dokumencie

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną

O dokumencie

Pojekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym

Stan prac : projekt znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych.

O dokumencie

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postepowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Stan prac: projekt został przekazany do uzgodnień międzyresortowych.

O dokumencie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wraz z projektem aktu wykonawczego

Stan prac: trwają prace analityczne nad zgłoszonymi uwagami w toku uzgodnień międzyresortowych

Projekt rozporządzenia Projekt rozporządzenia (liczba pobrań: 91131)

Rozporządzenie w sprawie sposobów uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

Uzasadnienie rozporządzenia Uzasadnienie rozporządzenia (liczba pobrań: 5280)

O dokumencie

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Stan prac: na dzień 24 maja 2011 r. wyznaczono przeprowadzenie konferencji uzgodnieniowej.

Tabela zgłoszonych uwag Tabela zgłoszonych uwag (liczba pobrań: 6409)

O dokumencie

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów


Stan prac: ustawa o zmmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postepowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów została uchwalona przez Sejm na pos. Nr 91 w dniu 28 kwietnia 2011 r.( druk sejmowy nr 3723, 4089). Senat w dniu 26 maja 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek (druk senacki nr 1207, 1207A, 1207B).

O dokumencie

Projekt ustawy o rzeczach znalezionych oraz zmianie niektórych innych ustaw

Stan prac: w dniu 6 maja 2011 r. Komitet Rady Ministrów przyjął i rekomendował Radzie Ministrów projekt ustawy o rzeczach znalezionych oraz niektórych innych ustaw.

O dokumencie

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny


Stan prac: projekt został przyjęty przez Radę Ministrów i w dniu 7 grudnia 2011 r. przedstawiony Sejmowi RP.

O dokumencie

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego


Stan prac: ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego została uchwalona przez Sejm na pos. Nr 93 w dniu 26 maja 2011 r. (druk sejmowy nr 3063, 4088). Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu w dniu 27 maja 2011 r.

O dokumencie