Prawo Państwowe i Administracyjne

Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania

O dokumencie

2. Projekt rozporządzenia MS w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych oraz ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych

Stan prac: projekt w dniu 6 czerwca 2012 r. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

O dokumencie

4. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego

O dokumencie

7. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzenia egzaminu wstępnego i notarialnego

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzenia egzaminu wstępnego i notarialnego

O dokumencie

10. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego nad strzeżonymi ośrodkami i aresztami dla cudzoziemców

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego nad strzeżonymi ośrodkami i aresztami dla cudzoziemców


Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz. U. z 2014 r. poz. 597

O dokumencie

11. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

O dokumencie

12. Projekt ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne

Projekt ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne

O dokumencie

13. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

O dokumencie